Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Tiếng Anh 12 Smart World unit 2 lesson 1 trang 15

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 12 i-Learn Smart World unit 2 lesson 1 bao gồm gợi ý đáp án chi tiết các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 2 Out into the world SGK i-Learn Smart World lớp 12.

Let's Talk!

In pairs: Look at the pictures. What problems might these people have when visiting a new country? How can people stay safe when they visit a new country? Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Những người này có thể gặp vấn đề gì khi đến thăm một đất nước mới? Làm thế nào mọi người có thể giữ an toàn khi đến thăm một đất nước mới?

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

When visiting a new country, people might focus on visa and travel arrangements, language barriers if traveling to non-English speaking countries, eating habits and currency conversion.

To stay safe, you can prepare your visa and luggage carefully, pick up new language, behave like locals, and after arriving, converse your money.

New Words

a. Read the words and definitions, then fill in the blanks. Listen and repeat. Đọc các từ và định nghĩa, sau đó điền vào chỗ trống. Lắng nghe và lặp lại.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

2 - safe

3 - snatch

4 - credit card

5 - currency

6 - pick up

7 - discreet

b. Add the words in the box to the table. Thêm các từ trong hộp vào bảng.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

Words related to money: Credit card, safe, currency, cash, exchange rate

Words related to safety: Discreet, safe, snatch, travel insurance, emergency, embassy

Words related to tourism: Pick up a language, spot, itinerary, travel insurance, embassy

c. In pairs: Use the new words to talk about how to have a safe vacation. Theo cặp: Sử dụng các từ mới để nói về cách có một kỳ nghỉ an toàn.

- We should leave our passports in the hotel safe.

- Be discreet with valuable things so no one snatches them.

Reading

a. Read the article from a travel insurance website. Choose the best title for the article. Đọc bài viết từ một trang web bảo hiểm du lịch. Chọn tiêu đề tốt nhất cho bài viết.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

2. Stay Safe on Your Travels

b. Now, read and choose the correct answers. Bây giờ hãy đọc và chọn câu trả lời đúng.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

1 - B2 - C3 - A4 - C5 - B

c. Listen and read. Nghe và đọc.

d. In pairs: Which tip do you think is the most useful? Why? Theo cặp: Bạn nghĩ mẹo nào hữu ích nhất? Tại sao?

Grammar

a. Read about conjunctions of time + gerunds, then fill in the blank. Đọc về liên từ chỉ thời gian + danh động từ, sau đó điền vào chỗ trống.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

Before diving

b. Listen and check. Listen again and repeat. Nghe và kiểm tra. Nghe lại và lặp lại.

c. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

1 - visiting - arrive

2 - checking - ask

3 - take - traveling

4 - talking - appreciate

5 - plan - returning

6 - leave - landing

7 - returning - thought

8 - Read - booking

d. Read and circle the correct answer. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

1 - before2 - When3 - Before4 - while5 - when
6 - Since7 - while8 - after9 - When10 - since

e. In pairs: Talk about travel safety on vacation using the prompts below. Theo cặp: Thảo luận về an toàn khi đi du lịch trong kỳ nghỉ bằng cách sử dụng các gợi ý bên dưới.

Before leaving home……

When traveling ...

After arriving for your vacation…….

While going sightseeing…..

- Before leaving home, do some research on the place you're visiting.

Pronunciation

a. /n/ sounds at the end of words often change to /ŋ / when the next word begins with a /g/ sound. Âm /n/ ở cuối từ thường đổi thành /ŋ / khi từ tiếp theo bắt đầu bằng âm /g/.

‘... when going ...’ often sounds like /weŋ ‘ɡəʊɪŋ/.

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined letters. Nghe. Chú ý sự thay đổi âm thanh của các chữ cái được gạch chân.

When going sightseeing, leave your valuables in the hotel safe.

When going out in the sun, apply sunscreen 30 minutes before.

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in Task a. Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở bài tập a.

When getting in a taxi, tell the driver your destination.

When going to a tourist spot, look after your stuff.

d. Practice reading the sentences with the sound changes noted in Task a to a partner. Luyện đọc các câu có sự thay đổi âm thanh được ghi chú trong Bài tập a cho bạn cùng lớp.

Practice

a. Listen, then take turns asking and answering about how to stay safe when traveling using the prompts. Nghe, sau đó lần lượt hỏi và trả lời về cách giữ an toàn khi di chuyển bằng các gợi ý.

- How can we stay safe when traveling to new places?

Hmm ... When going sightseeing, leave your valuables in the hotel safe.

- Good idea! And check online reviews before booking your hotel.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

Đáp án

- How can we stay safe when traveling to new places?

Hmm ... When going out in the sun, please apply your sunscreen 30 minutes before.

- Good idea! And don’t go swimming after eating a big meal.

- How can we stay safe when traveling to new places?

Hmm ... You should get local currency after arriving at the airport.

- Good idea! And when traveling, carry a small amount of cash.

b. Practice with your own ideas. Thực hành với ý tưởng của riêng bạn.

Speaking

a. You are a travel logger making a travel advice video for visitors to Vietnam. In pairs: Prepare advice on what travelers should do before, during, and after their trip to Vietnam. Bạn là một người ghi nhật ký du lịch đang thực hiện một video tư vấn du lịch cho du khách đến Việt Nam. Theo cặp: Chuẩn bị lời khuyên về những việc du khách nên làm trước, trong và sau chuyến đi đến Việt Nam.

Tiếng Anh 12 Unit 2 lesson 1

b. Join another pair. Tell them about your ideas for your vlog. Tham gia một cặp khác. Hãy cho họ biết ý tưởng của bạn cho vlog.

When visiting Vietnam, you should explore the north, central, and south to see all the beauty Vietnam has.

Trên đây là Giải Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 lesson 1 i Learn Smart World trang 15 18.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 i-Learn Smart World

    Xem thêm