Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Tiếng Anh 12 Smart World Unit 1 Lesson 3 trang 12

Giải SGK tiếng Anh 12 i-Learn Smart World unit 1 lesson 3 bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập xuất hiện trong SGK Unit 1 Lesson 3 Life stories i-Learn Smart World giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Let's Talk!

In pairs: Look at the pictures. Do you know these people and what they have done? Do you think they are inspiring? What do you think makes a person inspiring? Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Bạn có biết những người này và họ đã làm gì không? Bạn có nghĩ rằng họ đang truyền cảm hứng? Bạn nghĩ điều gì khiến một người truyền cảm hứng?

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

They are Taylor Swift, Nick Vujicic, and Elon Musk. They are inspiring.

Taylor Swift is a famous music artists, songwriters.

Nick Vujicic is the man who has no limbs, yet has inspired millions.

Elon Musk is a businessman and investor. He is the first richest person in the world.

Listening

a. Listen to three students talking about inspiring people. Match the student with the person he/she finds inspiring. Nghe ba học sinh nói về những người truyền cảm hứng. Ghép học sinh với người mà em thấy truyền cảm hứng.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

b. Now, listen and circle True or False. Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn Đúng hoặc Sai.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

c. In pairs: Do you think the people in the pictures and the Listening are inspiring? Who do you find the most inspiring? Theo cặp: Bạn có nghĩ những người trong tranh và Bài nghe có truyền cảm hứng không? Bạn thấy ai là người truyền cảm hứng nhất?

Reading

a. Read the biography about Nellie Bly. What can be said about her? Choose the correct answer. Đọc tiểu sử về Nellie Bly. Có thể nói gì về cô ấy? Chọn câu trả lời đúng.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

1. She was a brave woman who changed her field and the world.

b. Match the bold words in the text with their definitions. Nối những từ in đậm trong văn bản với định nghĩa của chúng.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

1 - asylum

2 - investigate

3 - impress

4 - reject

5 - expose

c. Now, read and answer the questions. Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

1 - A

2 - A

3 - by agreeing to pretend to be mentally unwell to investigate a mental asylum.

4 - A

5 - Because in 1889, inspired by Jules Verne's novel Around the World in Eighty Days.

d. Listen and read. Nghe và đọc. 

e. In pairs: What do you think about Nellie Bly? Theo cặp: Bạn nghĩ gì về Nellie Bly?

Writing

a. Read about using time expressions, then read the biography about Nellie Bly again and circle the time expressions that were used. Đọc về cách sử dụng biểu thức thời gian, sau đó đọc lại tiểu sử về Nellie Bly và khoanh tròn các biểu thức thời gian đã được sử dụng.

Đáp án

In her later years, Nellie Bly returned to journalism. She wrote reports about World War I and problems that impacted women. Nellie Bly died in 1922 at the age of 57. Her life has inspired dozens of movies, TV series, and books.

b. Fill in the blanks with at the age of, as a, during, or for. Điền vào chỗ trống at the age of, as a, while, hoặc for.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

1 - at the age of four.

2 - ­­­­­­­­­­­­During

3 -as a boy

4 - For

Speaking

a. You're working on a project about inspiring people. In pairs: Student B, Student A, you want to find out about Yvonne Young Clark. Ask Student B questions and complete the notes below. Bạn đang thực hiện một dự án về việc truyền cảm hứng cho mọi người. Làm theo cặp: Học sinh B, Học sinh A, các em muốn tìm hiểu về Yvonne Young Clark. Đặt câu hỏi cho Học sinh B và hoàn thành các ghi chú bên dưới.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

Yvonne Young Clark (known as Y.Y.) - "The First Lady of Engineering"

Early life:

1929: was born in Houston, Texas, the USA

• loved building and fixing things as a child

1947- 1951: attended Howard University

• only woman in her class and the first woman to earn a degree in mechanical engineering

Career and achievements:

• struggled to find jobs because of her skin color and gender

1955: got married and moved to Tennessee at the age of 25

• worked as an engineering professor at Tennessee State University for the next 55 years

• first female member of her department

• worked for NASA during her summer breaks

• contributed to the development of the engine of the rocket Saturn V and the box used to bring moon samples back

Death and influence:

• received many awards for her contributions

2019: died at the age of 89

• A scholarship in her name was established at Tennessee State University.

b. Swap roles and repeat. Answer Student B's questions about Nguyên Ngoc Ký. Đổi vai và lặp lại. Trả lời câu hỏi của học sinh B về Nguyên Ngọc Ký.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Useful language

a. Read the biography about Nellie Bly again. In which paragraph are the following phrases used? Write the paragraph numbers (1-5) on the lines. Đọc lại tiểu sử về Nellie Bly. Những cụm từ sau được sử dụng trong đoạn văn nào? Viết số đoạn văn (1-5) trên các dòng.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Đáp án

Talking about interests:

_____ He showed an interest in ...

_____ She developed an interest for ...

Talking about career:

___2___ She started (her career)

______He worked as/for ...

______ She contributed to ...

Talking about achievements:

___1___ She was best known for ...

____ He was considered ...

____ He was remembered as ...

b. Use the information in the Listening and the Useful Language box to write sentences for their biographies. Sử dụng thông tin trong hộp Nghe và Ngôn ngữ hữu ích để viết câu cho tiểu sử của họ.

Tiếng Anh 12 Unit 1 lesson 3

Let's Write!

Now, write a biography about Yvonne Young Clark or Nguyên Ngoc Ky. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 180-200 words. Bây giờ, hãy viết tiểu sử về Yvonne Young Clark hoặc Nguyên Ngọc Ký. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết, mẫu bài đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 180-200 từ.

Trên đây là Giải Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 lesson 3 i Learn Smart World trang 12, 13, 14.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 i-Learn Smart World

    Xem thêm