Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 The Green Movement

Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: The Green Movement

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 12, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 Tiếng Anh 12 gồm toàn bộ Từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm định nghĩa rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

asthma /ˈæsmə/(n): bệnh hen, bệnh suyễn

biomass /ˈbaɪəʊmæs/(n): nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật; sinh khối

bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/(n): bệnh viêm phế quản

clutter /ˈklʌtə(r)/(n): tình trạng bừa bộn, lộn xộn

combustion /kəmˈbʌstʃən/(n): sự đốt cháy

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn

deplete /dɪˈpliːt/(v): rút hết, làm cạn kiệt

dispose of /dɪˈspəʊz əv/(v): vứt bỏ

geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml/(a): (thuộc) địa nhiệt

habitat /ˈhæbɪtæt/(n): môi trường sống

lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/(n): phong cách sống

mildew /ˈmɪldjuː/ (n): nấm mốc

mould /məʊld/ (n): mốc, meo

organic /ɔːˈɡænɪk/(a): không dùng chất nhân tạo, hữu cơ

pathway /ˈpɑːθweɪ/(n): đường mòn, lối nhỏ

preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n): sự giữ gìn

promote /prəˈməʊt/ (v): thúc đẩy, phát triển

purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/(n): sự làm sạch, sự tinh chế

replenish /rɪˈplenɪʃ/ (v): làm đầy lại, bổ sung

soot /sʊt/ (n): bồ hóng, nhọ nồi

sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/(n): việc sử dụng năng lượng tự nhiên, sản phẩm không gây hại môi trường, bền vững

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 3 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới: The Green Movement. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 2.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm