Cấu trúc Would you like trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
1. Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh - dùng để mời ai đó hoặc đưa ra đề ngh
mt cách lch s
Cu trúc: Would you like + N/ to infinitive…?
Ví d:
Cấu trúc "Would you like" dùng để đề ngh cái gì đó
Would you like some coffee? - No, thank you.
(Bn có mun ung cà phê không? - Không, cảm ơn).
Would you like a chocolate? - Yes, please.
(Bn có muốn ăn sôcôla không? - Vâng).
Cấu trúc "Would you like" dùng để mời ai đó làm gì
Would you like to go for a walk?
(Bn có mun tn b mt chút không?).
Would you like to have dinner with us on Sunday?
(Bn có muốn ăn tối vi chúng tôi vào ch nht không?)
I'd like/ I would like. . . là cách nói lch s thay cho I want. . .
I'm thirsty. I'd like a drink.
I'd like some information about hotels, please.
(Tôi cn biết mt s thông tin v khách sn).
Cách tr li
Chúng ta có th tr li bằng các cách sau đây:
Đồng ý, chp nhn lời đề ngh
Yes, I would
Yes, please
Hoc Yes, I’d love to
T chi li đ ngh
No, thank you/ I am sorry, I can’t…. / I would love to…,but…
Ví d:
- Would you like to join the game with us?
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
(Bn có muốn tham gia trò chơi với chúng tôi)
- I would love to join with you but I need to go out.
(Tôi rt mun tham gia vi phải nhưng tôi cần phi ra ngoài)
- Would you like some foods?
(Bn có mun một ít đ ăn)
Yes, I’d love to (Vâng, tôi mun).
Chú ý: Không dùng “Do you want” khi mi mc ngưi khác.
2. Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh - Dùng để hi v ưc mun của ai đó một
cách lch s
Cu trúc: What + would + S + like?
Ví d:
What would you like to do?
(Bn mun làm gì?)
What would you like to eat?
(Bn muốn ăn gì)
Cách tr li
S + would like + N/ to infinitive
Ví d:
What would you like to be in the future? - I’d like to be a doctor.
(Bn muốn mình làm gì trong tương lai? - Tôi mun tr thành bác sĩ)
What would Bill like? He’d like to go to see the movie after work.
(Bill thích gì? - Anh ta thích đi xem phim sau khi làm vic)
CẤU TRÚC “WOULD YOU LIKE” TRONG TIẾNG ANH - BÀI TP
Chn câu tr lời đúng:
1. Would you like …. with him?
A. to traveling B. to travel
C. travel D. traveling
2. Would you like something ……. ?
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
A. to eat B. to eating
C. eat D. eating
3. How …… your coffee?
A. would like B. you would like
C. would you like to D. would you like
4. Who ……. . come with me?
A. likes B. would you like
C. would like to D. would like
5. Where would you ……?
A. like to stay B. liking to stay
C. like to staying D. like stay
6. Would you like …. ?
A. have some orange juice B. some orange juice
C. having some orange juice D. to having some orange juice
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Would you like trong tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Cấu trúc Would you like trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn có kiến thức chắc và nắm chắc về nội dung ngữ pháp thường gặp này. Qua đó nâng cao hiệu quả học tập. Sau đây mời các bạn tải về và luyện tập.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.826
Sắp xếp theo

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm