Advantages and disadvantages of using social networks

Nằm trong bộ tài liệu luyện nói tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Speaking tiếng Anh lớp 12 unit 4 trang 50 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Write an essay about advantages and disadvantages of social networks bao gồm 2 đoạn văn tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em học sinh nắm được những Từ vựng - Cấu trúc tiếng Anh quan trọng về Social media hiệu quả.

Write about advantage and disadvantage of social media lớp 12 số 1

I’m sure you already use at least one social media platform such as Facebook, Google Pus, Zalo,… Do you find it more advantageous or more disadvantageous? Let’s take a look at some pros and cons of social networking.

On one hand, social networks bring about lots of advantages. First and for most, they are the fastest and most convenient way people communicate nowadays. People no longer need to write or send letter and wait for a long time before receiving the responses. They just need a smartphone, a tablet or a laptop that is connected to Internet to talk face to face with the others even when they live far from each other. Another huge advantage of social networks is that they are a way to spread beautiful messages. For example, when there is someone meeting difficulties, people can post the information on Facebook or zalo to raise fund. Thanks to social platforms, there are many disable are helped and many people living in poverty can be supported. Besides, social networks help the firms and corporations advertise their products and buy them online, which raise their revenue dramatically. Students use social platform to share study tips and help each other in learning.

On the other hands, social media has several drawbacks. The most negative effect is that people, especially young people, get addicted to social networking. They spend even more than 4 hours a day to check their social network, which waste an amount of their time. Nowadays, you can easily see the young people on the streets staring at their smartphone to use facebook or viber or snapchat,…

Furthermore, even primary children now use facebook, which affect badly on their awareness. Another problem concerning with social media is the invasion of privacy. When you log in, you must provide your private information. Although the social network owners commit not to reveal your profile but the hackers can take it from them any when they can. Furthermore, some people use social networks for bad purpose such as offense some one or spread wrong information.

In conclusion, social network is beneficial when you make use of it. I suggest that you take responsibility for what you do and protect your privacy. Be careful with what you post and treat others as if you were in a face-to-face situation.

Hướng dẫn dịch

Tôi chắc rằng bạn đã sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội như Facebook, Google Pus, Zalo,… Bạn thấy ưu điểm hơn hay bất lợi hơn? Hãy cùng xem xét một số ưu và nhược điểm của mạng xã hội.

Một mặt, mạng xã hội mang lại rất nhiều lợi thế. Trước hết, chúng là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất mà mọi người giao tiếp ngày nay. Mọi người không còn cần phải viết hoặc gửi thư và chờ đợi một thời gian dài trước khi nhận được phản hồi. Họ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc máy tính bảng hoặc một chiếc máy tính xách tay có kết nối Internet để nói chuyện trực tiếp với những người khác ngay cả khi họ ở xa nhau. Một lợi thế to lớn khác của mạng xã hội là chúng là một cách để lan truyền những thông điệp đẹp. Ví dụ, khi có ai đó gặp khó khăn, mọi người có thể đăng thông tin trên Facebook hoặc zalo để gây quỹ. Nhờ các nền tảng xã hội, có rất nhiều người khuyết tật được giúp đỡ và nhiều người sống trong nghèo khó có thể được hỗ trợ. Bên cạnh đó, mạng xã hội giúp các công ty, tập đoàn quảng cáo sản phẩm và mua hàng trực tuyến, từ đó nâng cao doanh thu đáng kể. Học sinh sử dụng nền tảng xã hội để chia sẻ bí quyết học tập và giúp đỡ nhau trong học tập.

Mặt khác, mạng xã hội có một số hạn chế. Ảnh hưởng tiêu cực nhất là người dân, đặc biệt là giới trẻ nghiện mạng xã hội. Họ thậm chí dành hơn 4 giờ mỗi ngày để kiểm tra mạng xã hội của mình, điều này làm lãng phí một lượng thời gian của họ. Ngày nay, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người trẻ ra đường chăm chú vào điện thoại thông minh để sử dụng facebook, viber hoặc snapchat,…

Hơn nữa, ngay cả trẻ em tiểu học hiện nay cũng sử dụng facebook, ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của các em. Một vấn đề khác liên quan đến mạng xã hội là sự xâm phạm quyền riêng tư. Khi bạn đăng nhập, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. Mặc dù chủ sở hữu mạng xã hội cam kết không tiết lộ hồ sơ của bạn nhưng tin tặc có thể lấy hồ sơ của họ bất cứ lúc nào có thể. Hơn nữa, một số người sử dụng mạng xã hội với mục đích xấu như xúc phạm một số người hoặc phát tán thông tin sai trái.

Tóm lại, mạng xã hội có lợi khi bạn biết tận dụng nó. Tôi khuyên bạn nên chịu trách nhiệm về những gì bạn làm và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Hãy cẩn thận với những gì bạn đăng và đối xử với người khác như thể bạn đang gặp tình huống trực diện.

Talk about the advantages and disadvantages of social media lớp 12 số 2

These days, face-to-face communication is being replaced with online conversations using social media apps, such as Facebook, WhatsApp or Tumblr. It seems to me that the benefits these technologies have brought to our lives are overshadowed by their drawbacks

In terms of the advantages, social networking sites have made it much easier for us to keep in contact with our loved ones, regardless of geographic locations. Students studying abroad, for example, can keep in touch with their families and friends on a daily basis using the video call features of Skype, Facebook or various other apps. Social media is also a powerful tool in marketing and business. In this digital age, companies can keep their clients updated regarding newly-released products or promotions by posting their campaigns on Facebook or Instagram, which helps save a great deal of time and expense compared to the traditional methods of advertising in newspapers or magazines.

Despite the above benefits, I personally believe that when it comes to communication, social media does more harm than good. The overuse of social media reduces the quality of interpersonal communication. Many people are so addicted to social networking sites that they constantly stare at their screens during dinners with their families without actually paying attention to the people around them. The frequent use of social media also affects the style of speaking and writing, especially among young people. These days, many teenagers have a habit of using abbreviated words, which are frequently used in text messages or in posts on social media, in their academic essays or formal emails.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I am of the opinion that the positive effects that social media has on our communication are outweighed by the disadvantages.

Nội dung dịch

Ngày nay, giao tiếp mặt đối mặt đang được thay thế bằng các cuộc trò chuyện trực tuyến bằng các ứng dụng mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, WhatsApp hoặc Tumblr. Đối với tôi, dường như những lợi ích mà những công nghệ này đã mang lại cho cuộc sống của chúng ta bị lu mờ bởi những mặt hạn chế của chúng

Về mặt lợi, các trang mạng xã hội đã giúp chúng ta giữ liên lạc với những người thân yêu của mình dễ dàng hơn nhiều, bất kể vị trí địa lý. Ví dụ: sinh viên du học có thể giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của họ hàng ngày bằng cách sử dụng các tính năng cuộc gọi video của Skype, Facebook hoặc nhiều ứng dụng khác. Phương tiện truyền thông xã hội cũng là một công cụ mạnh mẽ trong tiếp thị và kinh doanh. Trong thời đại kỹ thuật số này, các công ty có thể cập nhật thông tin cho khách hàng về các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi mới phát hành bằng cách đăng các chiến dịch của họ lên Facebook hoặc Instagram, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí so với các phương pháp quảng cáo truyền thống trên báo hoặc tạp chí.

Mặc dù có những lợi ích trên, nhưng cá nhân tôi tin rằng khi nói đến truyền thông, mạng xã hội gây hại nhiều hơn lợi. Việc lạm dụng phương tiện truyền thông xã hội làm giảm chất lượng giao tiếp giữa các cá nhân. Nhiều người nghiện các trang mạng xã hội đến mức liên tục dán mắt vào màn hình trong bữa tối cùng gia đình mà không thực sự chú ý đến những người xung quanh. Việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên cũng ảnh hưởng đến phong cách nói và viết, đặc biệt là trong giới trẻ. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên có thói quen sử dụng các từ viết tắt, thường được sử dụng trong tin nhắn văn bản hoặc trong các bài đăng trên mạng xã hội, trong bài luận học thuật hoặc email trang trọng của họ.

Tóm lại, vì những lý do nêu trên, tôi cho rằng những tác động tích cực mà mạng xã hội mang lại cho việc giao tiếp của chúng ta ít hơn những nhược điểm của nó.

Trên đây là Talk about the advantages and disadvantages of social media lớp 12 có dịch. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 4 lớp 12 The mass media khác nhau như:

Ngữ pháp unit 4 lớp 12 The mass media

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Bài tập unit 4 lớp 12 The mass media

Đánh giá bài viết
1 330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện nói tiếng Anh Xem thêm