Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: The Mass Media

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 12 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm học 2018. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 The Mass Media tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

addicted /əˈdɪktɪd/ (a): nghiện

advent /ˈædvent/ (n): sự đến/ tới sự kiện quan trọng

app (= application)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n): ứng dụng

attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ, quan điểm

connect /kəˈnekt/(v): kết nối

cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/(n): khủng bố qua mạng Internet

documentary /ˌdɒkjuˈmentri/(n): phim tài liệu

dominant /ˈdɒmɪnənt/(a): thống trị, có ưu thế hơn

drama /ˈdrɑːmə/(n): kịch, tuồng

efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a): có hiệu quả

emerge /iˈmɜːdʒ/ (v): vượt trội, nổi bật, nổi lên

fivefold /ˈfaɪvfəʊld/ (adj, adv): gấp 5 lần

GPS (Global Positioning System): hệ thống định vị toàn cầu

leaflet /ˈliːflət/ (n): tờ rơi, tờ in rời

mass /mæs/(n): số nhiều, số đông, đại chúng

media /ˈmiːdiə/ (n): ( số nhiều của medium) phương tiện

microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/(n): việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/: biểu đồ tròn

social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/: mạng xã hội

subscribe /səbˈskraɪb/(v): đặt mua dài hạn

tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/: máy tính bảng

the mass media: truyền thông đại chúng

tie in /taɪ/(v): gắn vớ

website /ˈwebsaɪt/ (n): vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới: The Mass Media. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm