Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 4 lớp 12 The Mass Media

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 12 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm học 2023 - 2024. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 The Mass Media lớp 12 tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

I. Từ mới tiếng Anh lớp 12 unit 4 The mass media

1. addicted /əˈdɪktɪd/ (a): nghiện

2. advent /ˈædvent/ (n): sự đến/ tới sự kiện quan trọng

3. app (= application)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n): ứng dụng

4. attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ, quan điểm

5. connect /kəˈnekt/(v): kết nối

6. cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/(n): khủng bố qua mạng Internet

7. documentary /ˌdɒkjuˈmentri/(n): phim tài liệu

8. dominant /ˈdɒmɪnənt/(a): thống trị, có ưu thế hơn

9. drama /ˈdrɑːmə/(n): kịch, tuồng

10. efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a): có hiệu quả

11. emerge /iˈmɜːdʒ/ (v): vượt trội, nổi bật, nổi lên

12. fivefold /ˈfaɪvfəʊld/ (adj, adv): gấp 5 lần

13. GPS (Global Positioning System): hệ thống định vị toàn cầu

14. leaflet /ˈliːflət/ (n): tờ rơi, tờ in rời

15. mass /mæs/(n): số nhiều, số đông, đại chúng

16. media /ˈmiːdiə/ (n): ( số nhiều của medium) phương tiện

17. microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/(n): việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

18. pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/: biểu đồ tròn

19. social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/: mạng xã hội

20. subscribe /səbˈskraɪb/(v): đặt mua dài hạn

21. tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/: máy tính bảng

22. the mass media: truyền thông đại chúng

23. tie in /taɪ/(v): gắn vớ

24. website /ˈwebsaɪt/ (n): vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

II. Bài tập từ vựng unit 4 tiếng Anh lớp 12 The mass media

Choose the correct answer. 

1. On some TV channels, a(n) ____ tells you what the next programme is going to be.

A. journalist

B. commentator

C. announcer

D. producer

2. The ____ involves TV, radio and even electronic forms of communication such as the Internet.

A. media

B. press

C. network

D. telecommunication

3. There's a(n) ____ in the paper about the Reality Television in Viet Nam.

A. feature

B. article

C. essay

D. announcement

4. I always get the news from my local radio ____.

A. place

B. site

C. studio

D. station

5. Johnny Depp rarely ____ invitations to do interviews.

A. agrees

B. accepts

C. denies

D. approves

6. How many means of ____ do you use on a regular basis?

A. communication

B. communicating

C. communicator

D. communicative

7. New digital media forms are more personal and social as they allow people to connect each other and ____ their experiences.

A. personal

B. persona
C. personalize

D. personify

8. Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

9. You don't actually get a lot of ____ from a news report on radio or TV.

A. informed

B. informations

C. informative

D. information

10. I joined an ____ online course taught by an experienced tutor.

A. interactive

B. active

C. interaction

D. interact

Exercise 2. Fill in each blank in the sentences with the correct word from the box.

subscribe; dominant; media; interact; networking ;

1. For many teens, texting is the ________ way that they communicate on a day-to-day basis with their friends.

2. Video games, social media and mobile phones play an integral role in how teens meet and _______with friends.

3. Social ________ networks are a major resource for both small and big businesses that are looking to promote their brands on the Internet.

4. You can go in this website to ______ for free and download the episodes straight to your phone, tablet, or computer.

5. Teachers can use social _______ to help their students connect and collaborate on a deeper level.

Exercise 3. Match the two halves of the sentences, and write them in the full form.

Answer

A

B

1. I think the company should inform its customers

A. from going, but they wouldn’t take any notice.

2. UNICEF provides supports and funds

B. as my best friend.

3. I tried to prevent them

C. for the most disadvantaged children all over the world.

4. I’ve always regarded you

D. in the plane being delayed.

5. The bad weather resulted

E. about the improvements in their services.

ĐÁP ÁN

Exercise 1. Choose the correct answer. 

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - B; 9 - D; 10 - A;

Exercise 2. Fill in each blank in the sentences with the correct word from the box.

subscribe; dominant; media; interact; networking ;

1. For many teens, texting is the ____ dominant ____ way that they communicate on a day-to-day basis with their friends.

2. Video games, social media and mobile phones play an integral role in how teens meet and ___ interact ____with friends.

3. Social ____ media ____ networks are a major resource for both small and big businesses that are looking to promote their brands on the Internet.

4. You can go in this website to ___ subscribe ___ for free and download the episodes straight to your phone, tablet, or computer.

5. Teachers can use social ___ networking ____ to help their students connect and collaborate on a deeper level.

Exercise 3. Match the two halves of the sentences, and write them in the full form.

Answer

A

B

1 - E

1. I think the company should inform its customers

A. from going, but they wouldn’t take any notice.

2 - C

2. UNICEF provides supports and funds

B. as my best friend.

3 - A

3. I tried to prevent them

C. for the most disadvantaged children all over the world.

4 - B

4. I’ve always regarded you

D. in the plane being delayed.

5 - D

5. The bad weather resulted

E. about the improvements in their services.

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh Unit 4 Tiếng Anh 12 The Mass Media. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2022 - 2023. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm