Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Unit 6: Looking back

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo lesson, Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6 Endangered Species phần Looking back dưới đây giúp em học sinh lớp 12 ôn tập lại từ vựng cũng như ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 6 về Thì tương lai hoàn thành và dạng câu so sánh kép thuộc chủ đề Endangered Species - Các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to revise the language and skills that they’ve learnt in unit 6:

– To revise pronounce what they have learned in unit 6.

– To teach Ss some lexical items related to the endangered species.

- To consolidate the use of the future perfect tense and double comparatives.

2. Objectives

- Vocabulary: words and phrases related to the topic of "Endangered Species"

- Pronunciation: linking ending sound "r" in sentence

- Grammar: future perfect tense and double comparatives

II. Nội dung soạn Looking back Unit 6 Endangered Species

Pronunciation

1. Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

1. A: Rhinos are in danger of extinction in Asia and Africa, aren't they?

B: Yes. Because their horns are believed to cure diseases. However, there is no evidence to support this belief.

2. A: Lisa and I went to the new wildlife park last week.

B: Did you see any deer or saolas there?

A: Yes, we did. They were very friendly and funny.

Đáp án:

Tiếng Anh 12 Unit 6: Looking back

Hướng dẫn dịch:

1. A: Những con tê giác đang bị đe doạ tuyệt chủng ở châu Á và châu Phi, đúng không?

B: Đúng vậy. Bởi vì sừng của chúng được tin là chữa được bệnh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào ủng hộ niềm tin này.

2. A: Lisa và tôi đã đi đến công viên động vật hoang dã tuần trước.

B: Bạn có thấy những con nai hay saola ở đó không?

A: Có, chúng tôi có thấy. Chúng rất thân thiện và vui tính.

2. Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1. (Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.)

Bài nghe:

Vocabulary

1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

Tiếng Anh 12 Unit 6: Looking back

Đáp án:

1. survival2. extinct3. endangered
4.conservation5. poaching6. evolution

Hướng dẫn dịch:

1. Tăng buôn bán các sản phẩm ngà là mối đe dọa đối với sự tồn tại của con voi.

2. Tôi không nghĩ rằng việc đưa loài tuyệt chủng trở lại cuộc sống là một ý tưởng hay. Điều đó trái với luật lệ tự nhiên.

3. Thực vật và cây cối có thể là bị nguy hiểm như động vật. Hoa phong lan là một ví dụ.

4. Khủng long và voi mamút được xếp loại là EX, có nghĩa là đã tuyệt chủng, về quy mô bảo tồn.

5. Nếu việc săn bắt tiếp tục ở tỉ lệ hiện tại, voi, tê giác và động vật hoang dã châu Phi khác có thể biến mất trong cuộc sống của chúng ta.

6. Lý thuyết tiến hóa của Darwin giải thích rằng những loài mạnh nhất có thể tồn tại vì chúng có khả năng thích ứng với môi trường mới tốt hơn các loài khác.

Grammar

1. Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below. (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây.)

Đáp án:

1. How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June?

2. How long will you have lived in your present home by next year?

3. How many new English words will you have learnt by the end of this unit?

4. How many units in this book will you have finished in four weeks'time?

5. How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn học tiếng Anh trong trường này trong thời gian bạn tốt nghiệp vào tháng 6 còn bao lâu nữa?

2. Bạn sẽ sống trong nhà của bạn trong năm tới bao lâu?

3. Có bao nhiêu từ mới tiếng Anh bạn sẽ học thuộc khi kết thúc bài học này?

4. Bạn sẽ hoàn thành bao nhiêu bài trong cuốn sách này trong vòng 4 tuần?

5. Bạn sẽ làm việc này trong thời gian bao lâu mới nộp?

2. Rewrite these sentences, using double comparatives. (Viết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)

Đáp án:

1. The more land people need to build houses, the more forests they cut down.

2. The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes.

3. The better education you get, the more opportunities for a good job there will be.

4. The heavier the rain gets, the worse the flooding will become.

5. The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air.

Hướng dẫn dịch:

1. Càng nhiều người dân cần xây dựng nhà cửa, càng có nhiều rừng bị chặt phá.

2. Tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì tỷ lệ tội phạm càng cao.

3. Giáo dục tốt hơn bạn nhận được, cơ hội tốt hơn cho một công việc tốt sẽ có.

4. Mưa càng nặng, thì lũ lụt càng trở nên trầm trọng.

5. Càng nhiều xe ô tô của thành phố chúng ta , chúng ta càng phải chịu đựng nhiều khí ô nhiễm.

Trên đây là Soạn Looking back trang 16 17 Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm