Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 The World Of Work

Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: The World Of Work

Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 8 Lớp 12 The World Of Work dưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy và học tốt Tiếng Anh lớp 12.

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

academic /ˌækəˈdemɪk/ (a): học thuật, giỏi các môn học thuật

administrator /ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n): nhân viên hành chính

align /əˈlaɪn /(v): tuân theo, phù hợp

applicant /ˈæplɪkənt/ (n): người nộp đơn xin việc

apply /əˈplaɪ /(v): nộp đơn, đệ trình

apprentice /əˈprentɪs/ (n): thực tập sinh, người học việc

approachable /əˈprəʊtʃəbl/ (a): dễ gần, dễ tiếp cận

articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/ (a): hoạt ngôn, nói năng lưu loát

barista /bəˈriːstə/ (n): nhân viên làm việc trong quán cà phê

candidate /ˈkændɪdət/ (n): ứng viên đã qua vòng sơ tuyển

cluttered /ˈklʌtəd/ (a): lộn xộn, trông rối mắt

compassionate /kəmˈpæʃənət/ (a): thông cảm, cảm thông

colleague /ˈkɒliːɡ/ (n): đồng nghiệp

covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/: thư xin việc

dealership /ˈdiːləʃɪp/ (n): doanh nghiệp, kinh doanh

demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v): thể hiện

entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n): nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp

potential /pəˈtenʃl/ (a): tiềm năng

prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước

probation /prəˈbeɪʃn/ (n): sự thử việc, thời gian thử việc

qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): trình độ chuyên môn bằng cấp

recruit /rɪˈkruːt/ (v): tuyển dụng

relevant /ˈreləvənt/ (a): thích hợp, phù hợp

shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v): sơ tuyển

specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v): chuyên về lĩnh vực nào đó

tailor /ˈteɪlə(r)/ (v): điều chỉnh cho phù hợp

trailer /ˈtreɪlə(r)/ (n): xe móc, xe kéo

tuition /tjuˈɪʃn/ (n): học phí

unique /juˈniːk/ (a): đặc biệt, khác biệt, độc nhất

well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/ (a): nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh trong Unit 8 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 3.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm