Từ vựng Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligence

Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Artificial Intelligence

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligent chương trình mới gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời bạn đọc tham khảo và download tài liệu để phục vụ tốt cho việc học tập.

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligent

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. activate  (v) /ˈæktɪveɪt/  kích hoạt
2. algorithm  (n) /ˈælɡərɪðəm/  thuật toán
3. artificial intelligence (n.phr) /ˌɑːtɪfɪʃl ɪnˈtelɪɡəns/ trí tuệ nhân tạo
4. automated  (a) /ˈɔːtəmeɪtɪd/  tự động
5. call for  (v) /kɔːl fɔː(r)/  kêu gọi
6. cyber-attack  (n) /ˈsaɪbərətæk/  tấn công mạng
7. exterminate   (v) /ɪkˈstɜːmɪneɪt/ tiêu diệt
8. faraway  (a) /ˈfɑːrəweɪ/  xa xôi
9. hacker (n) /ˈhækə(r)/ tin tặc
10. implant  (v) /ɪmˈplɑːnt/ cấy ghép
11. incredible  (a) /ɪnˈkredəbl/  đáng kinh ngạc
12. intervention  (n) /ˌɪntəˈvenʃn/  sự can thiệp
13. malfunction  (n) /ˌmælˈfʌŋkʃn/  sự trục trặc
14. navigation (n) /ˌnævɪˈɡeɪʃn/  sự đi lại trên biển hoặc trên không
15. overpopulation  (n) /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/  sự quá tải dân số
16. resurrect   (v) /ˌrezəˈrekt/ làm sống lại, phục hồi
17. unbelievable   (a) /ˌʌnbɪˈliːvəbl/ khó tin

* Tham khảo thêm bài tập Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligence có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh trong Unit 7 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm