Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 2 Urbanisation

Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Urbanisation

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 12, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Tiếng Anh 12 gồm toàn bộ Từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm định nghĩa rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 12: Urbanization CÓ ĐÁP ÁN

VOCABULARY

- agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/(a): thuộc về nông nghiệp

- centralise /ˈsentrəlaɪz/(v): tập trung

- cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả, xứng đáng với chi phí

- counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/(n): phản đô thị hóa, dãn dân

- densely populated /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/: dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao

- discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/(n): sự phân biệt đối xử

- double /ˈdʌbl/(v): tăng gấp đôi

- downmarket /ˌdaʊnˈmɑːkɪt/(a): giá rẻ, bình dân

- down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/(a): thực tế/ sát thực tế

- energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/(a): tiết kiệm năng lượng

- expand /ɪkˈspænd/ (v): mở rộng

- industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/(n): sự công nghiệp hóa

- interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a): không tính lãi/ không lãi suất

- kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a): tử tế, tốt bụng

- long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/(a): kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

- migrate /maɪˈɡreɪt/(v): di cư

- mindset /ˈmaɪndset/ (n): định kiến

- overload /ˌəʊvəˈləʊd/ (v): làm cho quá tải

- sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/(n): vệ sinh

- self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a): tự tạo động lực cho bản thân

- slum /slʌm/(n): nhà ổ chuột

- switch off /swɪtʃ ɒf/ (v): ngừng, thôi không chú ý đến nữa

- time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/(a): tốn thời gian

- thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a): đáng để suy nghĩ

- unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/(n): tình trạng thất nghiệp

- upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt/ (a): đắt tiền, xa xỉ

- urbanisation /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/(n): đô thị hóa

- weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a): dãi dầu sương gió

- well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a): được hình thành từ lâu, có tiếng tăm

- worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (adv): trên phạm vi toàn cầu

* Nếu bạn đọc theo học chương trình sách cũ, tham khảo tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 2: Cultural Diversity tại: Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 cũ Unit 2: Cultural diversity

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 2 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới: Urbanisation. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 3.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm