Review 1 lớp 12 Language

Tiếng Anh lớp 12 Review 1 Language Units 1 - 2 - 3

Hướng dẫn giải Language SGK tiếng Anh lớp 12 Review 1 Units 1 - 2 - 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 12 mới theo từng lesson năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Language trang 42 43 SGK tiếng Anh 12 tập 1 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

Vocabulary - Từ vựng

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong khung để hoàn thành câu.

Đáp án

1 -  preservation

2 - distinguished

3 - respectable

4 - urbanisation

5 - disposal

6 - industrialisation

Giải thích

1 - The + N + of

Việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.

2 - Adj + N

Thưa quý vị, tôi có thể giới thiệu khách mời đặc biệt của chúng ta không?

3 - adv + adj + N

Hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người đàn ông đáng kính trọng / tôn trọng.

4 - Adj + N

Đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở khu vực thành thị.

5 - V + N (N bổ nghĩa cho động từ trước nó)

Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy công nghiệp hóa tại quốc gia

2. Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences. Nối các từ trên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.

Đáp án

1 - thought - provoking

2 - off - peak

3 - well - planned

4 - long - term

5 - worldwide

Hướng dẫn dịch

1 - Bài thuyết trình kích thích tư duy của người thuyết trình đã dẫn tới một cuộc tranh luận thú vị về đô thị hóa và phát triển bền vững.

2 - Chúng ta sẽ trả ít tiền hơn nếu sử dụng điện ngoài giờ cao điểm.

3 - Bố mẹ tôi thích sống ở một nơi có cơ sở hạ tầng được quy hoạch tốt và có nhiều không gian xanh.

4 - Nếu chúng ta có thể theo dõi lượng carbon của mình, cuộc sống xanh của chúng ta sẽ đem lại những lợi ích lâu dài cho môi trường.

5 - Câu chuyện của Larry Stewart đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

Pronunciation - Phát âm

3. Listen and write the correct words in the blanks. Then practise reading the sentences. Nghe và viết các từ đúng vào chỗ trống. Sau đó, thực hành đọc các câu.

Click để nghe

Đáp án

1 - their - They're

2 - council - counsel

3 - Where - wear

4 - made - maid

5 - red - read

Grammar - Ngữ pháp

4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong khung.

Đáp án

1 - join

2 - complete

3 - come

4 - offer

5 - be provided

5. Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.

Đáp án

1 - was walking

2 - saw

3 - was standing

4 - came

5 - realised

6 - stopped

7 - helped

8 - led

9 - met

10 - was waiting

11 - said

12 - was worrying

13 - wondered

6. Make compound or complex sentences, use the prompts and the words in brackets. Tạo câu phức hay câu ghép, sử dụng các hướng dẫn và các từ trong ngoặc.

Đáp án

1 - If students (can) keep their homes and schools green and clean, they will contribute to the Go Green campaign.

2 -The burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for heating and cooking.

3 - The city buses and taxis use noise reduction devices and run on environmentally friendly fuels.

4 - Many residents use coal fires for cooking, which can seriously pollute the air of the city.

5 - They use corn to make bio-fuels, which may lead to food shortages.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Review 1 Units 1 - 2 - 3 tramg 42 - 43 SGK đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết
1 111
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm