Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 2 Getting Started

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 2 A Muticultural World giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe

2. Read the conversation again and complete the table. Use no more than THREE words for each blank.

(Đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành bảng. Sử dụng không quá BA từ cho mỗi chỗ trống.)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. sushi

2. group; get autographs

3. fish and chips

4. traditional games

3. Find words and a phrase in 1 that have the same or similar meaning to the following words and phrases.

(Tìm từ và cụm từ trong bài 1 có nghĩa giống hoặc tương tự với các từ và cụm từ sau.)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. diversity

2. cuisine

3. delicious

4. attractions

4. Complete the sentences based on the conversation. Use the correct article (a, an, the) or ∅ (no article).

(Hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại. Sử dụng mạo từ đúng (a, an, the) hoặc ∅ (không có mạo từ).)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. the

2. ∅

3. a

4. an

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 2 Getting Started đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 2 Language

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm