Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Looking back

Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 3 Green Living giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Pronunciation

Read the words and choose the odd one out. Then listen and check.

(Đọc các từ và chọn từ khác với các từ còn lại. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Bài nghe

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Looking back

Gợi ý đáp án

1. C

2. D

3. A

4. A

Vocabulary

Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word?

(Giải ô chữ với những từ bạn đã học trong bài này. Từ bị ẩn đi là gì?)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Looking back

Gợi ý đáp án

1. packaging

2. reuse

3. waste

4. eco-friendly

5. footprint

Grammar

Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

(Hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu. Sau đó sửa nó.)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Looking back

Gợi ý đáp án

1. A (to => about)

2. B (that => which)

3. C (with => to)

4. B (over => away)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Looking back đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Project

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm