Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Project

Tiếng Anh 12 Unit 3 Project

Nằm trong bộ tài liệu Giải tiếng Anh 12 Kết nối tri thức theo từng Unit, Soạn tiếng Anh 12 Unit 3 Green Living giúp các em chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh hiệu quả.

Eco-friendly habits

(Những thói quen thân thiện với môi trường)

Work in groups. Design a leaflet to give away on Green Day at your school. The leaflet should promote an eco-friendly habit (e.g. saving water, reusing paper, recycling plastic).

(Làm việc nhóm. Thiết kế tờ rơi để phát tặng trong Ngày xanh tại trường của bạn. Tờ rơi nên thúc đẩy thói quen thân thiện với môi trường (ví dụ: tiết kiệm nước, tái sử dụng giấy, tái chế nhựa).)

Present the leaflet to the class. Use these questions as cues for your leaflet.

(Trình bày tờ rơi trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho tờ rơi của bạn.)

- What is the habit?

(Thói quen là gì?)

- How important is it for a greener lifestyle and the environment?

(Nó quan trọng như thế nào đối với lối sống và môi trường xanh hơn?)

- What should we do to develop the habit?

(Chúng ta nên làm gì để hình thành thói quen?)

Tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Project

Gợi ý đáp án

- The habit is about saving water.

- Conserving water is crucial for a greener lifestyle and a healthier environment. It reduces the strain on water sources, protects aquatic ecosystems, and ensures a sustainable future for generations to come.

- We should repair any leaks in faucets or pipes promptly to prevent water wastage, turn off taps when we don’t use them to develop the habit.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Global Success Unit 3 Project đầy đủ nhất.

>> Bài tiếp theo: Soạn tiếng Anh 12 Global Success Review 1 Language

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm