Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Skills

Giải tiếng Anh 12 Unit 3 Skills The green movement

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 3 The green movement SGK tiếng Anh 12 tập 1 Skills dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Lời giải hay Skills Unit 3 lớp 12 The green movement gợi ý đáp án bài tập trang 34 - 37 giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

Reading - Kỹ năng đọc

Black carbon pollution Ô nhiễm carbon đen

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases. Nhìn vào những bức tranh. nối những hình ảnh với các từ hoặc cụm từ thích hợp.

Đáp án

1. diesel vehicle

2. melting of the Arctic

3. soot

2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph. Đọc bài viết sau về ô nhiễm bụi than. Chọn tiêu đề thích hợp (a-d) cho mỗi đoạn.

Đáp án

1 - c

2 - a

3 - b

4 - d

3. Work in pairs. Complete each of the following sentences with no more than five words. Làm việc theo cặp. Hoàn thành mỗi câu sau đây với không nhiều hơn năm từ.

Đáp án

1 - know little about soot

2 - oil, wood, and other fuels

3 - second most damaging greenhouse gas

4 -  smaller than dust and mould

5 - clean, alternative fuel stoves

4. Discuss with a partner. Are soot emissions a problem in your community or in Viet Nam in general? Thảo luận với một người bạn. Chất thải bụi than là một vấn đề trong cộng đồng của bạn hay ở Việt Nam nói chung?

Hướng dẫn dịch đoạn văn 

Ngày nay chúng ta biết nhiều về sự liên quan giữa khí thải Co2 và sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta dường như không ý thức được một chất gây ô nhiễm rất nguy hiểm, bụi than, còn được gọi là carbon đen.

Bụi than xuất phát từ quá trình cháy không hoàn toàn của than, dầu, gỗ và các nhiên liệu khác. Trong những nguồn khác như, động cơ diesel, ống xả xe, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng, hoặc lửa trong lò nướng, lò sưởi và bếp lò là những nguồn tiềm năng của buijt han. Nó xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Bụi than giống như những thứ đen hấp thụ ánh sáng mặt trời và làm bầu khí quyển nóng lên. Theo nghiên cứu gần đây, đây là loại khí gây hại cho nhà kính thứ hai sau CO2, và gây hại gấp đôi cho khí quyển. Mặc dù carbon đen tồn tại trong không khí không quá 7 ngày, nhưng nó đặc biệt gây ảnh hưởng tới các vùng đóng băng. Khí thải bồ hóng có thể là nguyên nhân gây ra tan băng ở Bắc Cực. Kiểm soát carbon đen có thể giúp làm chậm sự nóng lên toàn cầu.

Bụi than không chỉ có tác động đến sự nóng lên toàn cầu và thay đổi khí hậu, mà còn có hại cho sức khỏe. Một hạt bụi than rất nhỏ nhỏ hơn bụi và nấm mốc, và chỉ bằng 1/30 chiều rộng của một sợi tóc người. Nó có thể dễ dàng đi vào máu và phổi của chúng ta thông qua mũi và họng. Kết quả là , khi hít phải những hạt nhỏ có thể gây ra bệnh hen suyễn, bệnh tim, viêm phế quản và nhiều bệnh về đường hô hấp khác.

Hằng năm, một số lượng lớn bụi than do con người tạo ra vào bầu khí quyển. Những ảnh hưởng này gây tổn hại lớn nhất đến một số khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, Mỹ Latin và một phần của Châu Phi. Ở các nước đang phát triển, viêc giảm lượng bụi than có thể thực hiện được bằng cách thay thế các bếp lò truyền thống bằng bếp nấu vè lò sưởi sạch. Lắp đặt các bộ lọc để loại bỏ carbon đen từ động cơ diesel cũng có thể làm giảm lượng bụi than. Thay đổi sang xe điện hoặc phương tiện hydro sẽ có thể làm giảm tác động đến môi trường.

Tóm lại, giảm carbon đen sẽ có những lợi ích ngay lập tức trong việc làm giảm sự nóng lên toàn cầu và sự tan chảy của tuyết và băng ở Bắc Cực. Nó cũng sẽ ngăn ngừa nhiều cái chết và bệnh tật liên quan đến bụi than.

Speaking - Kỹ năng nói

How green are you? bạn sống xanh như thế nào?

1. Put the following lifestyle choices in the appropriate box. Đặt các lối sống sau đây vào ô thích hợp.

Đáp án

* Green activities: 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9

* Environmentally unfriendly activities: 1; 4 ; 6 ; 10

Hướng dẫn dịch

1 - Đặt mặc định máy in của bạn để in một chiều.

2 - Đi bộ bất cứ khi nào và ở đâu có thể.

3 - Tắt thiết bị điện của bạn khi bạn không sử dụng chúng.

4 - Yêu cầu bố mẹ mua cho bạn một chiếc xe máy để thuận tiện du lịch.

5 - Tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn.

6 - Yêu cầu bố mẹ mua cho bạn một điện thoại di động mới ngay lập tức sau khi phiên bản mới nhất ra mắt.

7 - Tắt máy tính của bạn hoặc đặt nó vào chế độ ngủ khi bạn không sử dụng nó.

8 - Bắt đầu trồng một vườn rau hữu cơ.

9 - Làm sạch bề mặt với các sản phẩm tự nhiên như nước chanh và dầu ô liu.

10 - Tham gia vào các hoạt động phá rừng và săn bắn.

2. Work in pairs. Complete the conversation using the lifestyle choices in 1 and the reasons in the box. Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng lựa chọn lối sống trong phần 1 và những lý do trong khung.

Đáp án

Kevin: Mai, what do you think are green activities at home?

Mai: I'm no expert, but I think that we should take short showers instead of long baths.

Kevin: Can you tell me more about it?

Mai: Well, the main reason for this is to save electricity water and other non-renewable energy resources.

Kevin: I totally agree with you and I think we shouldn't ask our parents to buy us motorcycles for convenient travelling since it is environmentally unfriendly. Just let me explain. Avoiding using these vehicles wil help reduce traffic congestion and air pollution, which causes global warming and health problems.

Mai: Yes, I totally agree with you. I think everybody should be better aware of green lifestyles that help protect the environment.

3. Work in groups of four. Think of a green activity and discuss how it will benefit the environment. Compare your activity with other groups. Làm việc trong nhóm bốn người. Hãy nghĩ về một hoạt động xanh và thảo luận nó sẽ có lợi thế nào cho môi trường. So sánh hoạt động của bạn với các nhóm khác.

Listening - Kỹ năng nghe

Go Green Week tuần lễ sống xanh

1. Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chuẩn bị một kế hoạch hành động cho Tuần Lễ Xanh trong trường của bạn. Trong kế hoạch của bạn, mô tả các hoạt động cho mỗi ngày và lý do thực hiện chúng.

2. Listen to a talk show and answer the following questions. Nghe một cuộc trò chuyện và trả lời câu hỏi phía dưới.

Click để nghe

Đáp án

1 - A secondary school's Go Green movement in Cam Ranh.

2 - To help their school to go green and save the planet.

3 - Students spare ten minutes during the break time every weekday at school for green activities.

4 - He hopes the project will encourage more people to change their lifestyles and go green.

3. Listen again and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick correct box. Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.

Click để nghe

Đáp án

1 - NG

2 - F

3 - F

4 - T

5 - T

4. Listen again and complete the table. Use no more than five words for each blank. Nghe một lần nữa và hoàn thành bảng. Sử dụng không hơn năm chữ cho mỗi khoảng trống.

Click để nghe

Đáp án

1 - recycling old and broken electronics

2 - growing organic vegetables

3 - learning about going green

4 - checking for mould growth

5 - testing and widening environmental knowledge

Nội dung bài nghe

Host: Welcome to our talk show "Green Living". Today, we will hear from two secondary students, David and Mai, who will talk about the Go Green initiative at their school in Cam Ranh. David, can you tell us how you came up with the idea?

David: Well, in our science and environmental studies classes, we realised that the way we live can strongly affect our environment. Since we are all passionate about environmental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet.

Host: So what have you done so far, Mai?

Mai: Two months ago, we launched our "ten-minute a day" mini-project. It involves sparing ten minutes in our break time for specific green activities. We wanted to start with something small and involve as many students as possible.

Host: Great! What exactly are these activities?

David: On Mondays, during the "green ten minutes" students bring old and broken electronics like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling. At the end of the month, we intend to take the items to one of the electronic recycling centres in the city. We have also started an organic vegetable garden, so on Tuesdays, students can spend ten minutes working there, planting seeds, watering them and making sure they grow into healthy plants. We hope we can pick and eat our own vegetables. This will teach students that organically grown vegetables are tastier and healthier since no chemicals or pesticides go into their bodies. There will be no soil pollution caused by chemical fertilisers.

Mai: On Wednesdays, we invite local environmental groups to have booths at school so students can go and talk to them during the "Green ten minute", and ask any questions. Then on Thursdays, we check for any mould growth on the classroom furniture, especially during hot and humid weather.

Host: How about Fridays?

David: We thought the last day of the week would be a good time for a quiz to test our environmental knowledge and increase our green awareness. So each time a class prepares five quiz questions for other students t answer during the "green ten minutes". And we give out prizes for the best answers.

Host: Sounds fun! Thank you, Mai and David, for sharing your environmental ideas with our listeners. We hope that your mini-project will inspire more people to change their lifestyle and go green.

5. Work in pairs. Discuss what you can do to change your lifestyles and go green. Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn có thể làm để thay đổi lối sống của bạn và sống xanh.

Gợi ý

- reduce waste

- conserve energy

- conserve water

- eat local, organic foods

Writing - Kỹ năng viết

Advantages and disadvantages of going green Ưu điểm và nhược điểm của chiến dịch xanh

1. Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages of green energy. Use the ideas in the following boxes to complete the second and third paragraphs. Đọc bài luận không đầy đủ về những lợi thế và bất lợi của năng lượng xanh. Sử dụng ý tưởng ở các ô phía dưới để hoàn thành đoạn văn thứ hai và thứ ba.

Gợi ý

As the world population is growing bigger and bigger, our energy demands are also growing. Governments and organisations have been trying to find new sources of energy to replace the fossil fuels which are running out. One of the solutions is to use green energy including solar, hydro, wind, geothermal, ocean and biomass. However, there are both advantages and disadvantages to this.

One major advantage is that they are renewable – they can be replaced naturally and cannot be seriously depleted. This green energy also reduces the cost of operation. As a type of clean energy, they emit little or no harmful chemical pollutants into the air, so they have a minimal impact on the environment.

While it is easy to see the environmental advantages of using green energy, we must also recognise some of the disadvantages. First, it is difficult to generate the quantities of electricity to satisfy our needs. Although the cost of operation is low, the initial cost of building and installing these new technologies are very high. Another disadvantage of using green energy is the unreliability of sources.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages to the use of green energy. Hopefully, many of the disadvantages of these renewable sources of energy will be successfully removed through technological development and research, and they will be exploited fully to replace fossil fuels.

2. Use the ideas in the following boxes to write an essay of 180-250 words about the advantages and disadvantages of consuming organic food, using the outline of the essay in 1. Sử dụng ý tưởng trong khung sau đây để viết một bài luận của 180-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, sử dụng những nét chính của bài luận trong 1.

Xem thêm tại: Write an essay about the advantages and disadvantages of consuming organic food

Trên đây là Soạn Unit 3 tiếng Anh lớp 12 The green movement Skills. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh 12 unit 3 The green movement khác nhau như:

Từ vựng Unit 3 lớp 12 The Green Movement

Bài tập unit 3 lớp 12 The green movement

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm