Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2050

Lời giải bài tập Writing Unit 8 lớp 12 Life in the future trang 90 SGK tiếng Anh 12 hệ 7 năm bao gồm 4 đoạn văn mẫu tiếng Anh viết về thế giới lý tưởng mà các em học sinh mong muốn. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu luyện viết tiếng Anh 12 theo từng Unit hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.

Viết về một thế giới lí tưởng trong đó em muốn sống vào năm 2020 - Bài viết số 1

In the future, I would like to live in a better world. First and for most, there will be no homeless people, no poverty and social vices. All people will have jobs and income to live on their own. As a result, the rate of unemployment will decrease. Secondly, people in the world will live in peace, no war, no violence and inequality. All nations will join hands to build a whole new world. Furthermore, the world’s citizens will utilize environment friendly equipment. Instead of burning fossil fuels for energy, people use alternatives like wind and solar power. Electric vehicle will replace nowadays vehicle to reduce air pollution, electricity will be generated by wind, solar panels or wave without damaging the environment. Besides, modern systems of public transport run by electricity will be developed to stop congestions and with higher speed, they can help people to commute faster and attract them to use more. And last but not least, I’d like my world to be friendly to nature. More trees and flowers will be grown everywhere, deforestations will disappear and the endangered species will be protected thoroughly. Although my wanted world seems to be difficult to achieve, but I believe that when we join hands and make efforts, nothing is impossible.

Dịch

Trong tương lai, tôi muốn sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Trước hết, sẽ không có người vô gia cư, không nghèo đói và tệ nạn xã hội. Tất cả mọi người sẽ có việc làm và thu nhập để sống dựa vào bản thân họ. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm. Thứ hai, mọi người trên thế giới sẽ sống trong hòa bình, không chiến tranh, không bạo lực và bất bình đẳng. Tất cả các quốc gia sẽ cùng nhau làm xây dựng một thế giới mới. Hơn nữa, người dân trên thế giới sẽ sử dụng các thiết bị thân thiện với môi trường. Thay vì đốt các nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng, người ta sử dụng các phương án thay thế như gió và năng lượng mặt trời. Xe điện sẽ thay thế các phương tiện ngày nay để giảm ô nhiễm không khí, điện sẽ được tạo ra bởi gió, tấm pin mặt trời hoặc sóng mà không phá hủy môi trường. Bên cạnh đó, các hệ thống giao thông công cộng hiện đại chạy bằng điện sẽ được phát triển để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn và với tốc độ cao hơn, chúng có thể giúp người dân đi làm nhanh hơn và thu hút họ sử dụng nhiều hơn. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn thế giới của chúng ta thân thiện với thiên nhiên. Nhiều cây cối và hoa sẽ được trồng ở khắp mọi nơi, nạn phá rừng sẽ biến mất và những loài nguy cấp sẽ được bảo vệ triệt để. Mặc dù thế giới tôi muốn rất khó đạt được, nhưng tôi tin rằng khi chúng ta hợp tác và nỗ lực, không gì là không thể.

Viết đoạn văn về mong ước thế giới bạn sống trong năm 2020 - Bài viết số 2

I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Every one has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving. My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.

Tạm dịch

Tôi muốn sống trong một thế giới hòa bình và trong lành. Tôi cũng muốn trong tương lai, tất cả những chiếc xe chạy bằng xăng sẽ được thay thế bằng ô tô năng lượng mặt trời, vì vậy môi trường sẽ trở nên sạch hơn và trong lành hơn. Sẽ có ít ô nhiễm không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy bởi tiếng ồn của xe cộ. Con cái của chúng ta sẽ có những công viên lớn để chơi. Mọi người đều có một công việc tốt. Khi người ta có việc làm tốt, họ sẽ không có xung đột. Mức sống của họ sẽ được cải thiện. Vào thời điểm đó tất cả chúng ta sẽ sống trong sự hòa hợp. Mọi người sẽ ít ích kỷ, ít bạo động, và yêu thương hơn. Mong muốn chính của tôi là một thế giới hòa bình, trong đó, sẽ không có chiến tranh, không có mối đe dọa khủng bố.

The world in which I would like to live in the year 2020 - Bài viết số 3

My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflicts between nations or religious. People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do and there is a good healthy standard of living for all. I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution.

Dịch

Thế giới lý tưởng của tôi sẽ là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các quốc gia hoặc tôn giáo. Mọi người sẽ không phải sống dưới hiểm họa khủng bố mà tất cả cùng chung sống hòa thuận. Mọi người đều có công việc phải làm và có một mức sống lành mạnh tốt cho tất cả mọi người. Tôi cũng mong muốn được sống trong một môi trường trong lành, sạch sẽ, ít tiếng ồn và ít ô nhiễm hơn.

Unit 8 lớp 12 Writing - Bài viết Life in the future - Bài viết số 4

My ideal world will be an interesting one. There will be no longer terrorism. All people will have jobs with high salary. We will use modern computers. In stead of typing on computers, we'll say the words and the computers will type them. People can breathe fresh air and live in clean environment. Especially, people will use motorbikes which run on solar energy. People at that time will be richer and they will live longer thanks to the clean environment.

Dịch

Thế giới lý tưởng của tôi sẽ là một thế giới thú vị. Sẽ không còn khủng bố nữa. Tất cả mọi người sẽ có việc làm với mức lương cao. Chúng ta sẽ sử dụng máy tính hiện đại. Thay vì gõ trên máy tính, chúng ta sẽ nói các từ và máy tính sẽ gõ chúng. Mọi người được hít thở không khí trong lành và sống trong môi trường trong lành. Đặc biệt người dân sẽ sử dụng xe máy chạy bằng năng lượng mặt trời. Con người khi đó sẽ giàu có hơn và sống lâu hơn nhờ môi trường trong sạch.

Trên đây là Describing the world in which you would like to live in the year 2050. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm