Write an essay about the pros and cons of solar energy

Nằm trong bộ tài liệu luyện viết tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Writing tiếng Anh 12 Review 1 trang 45 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Write about advantages and disadvantages of solar energy bao gồm 2 đoạn văn tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em học sinh nắm được những Từ vựng - Cấu trúc tiếng Anh quan trọng về Solar Energy.

6. Use the ideas in 5 (and your own ideas) to an essay of 180-250 words about the pros cons of solar energy. Sử dụng các ý tưởng trong 5 (và những ý tưởng riêng của mình) để viết một bài luận khoảng 180-250 từ về những ưu khuyết điểm của năng lượng mặt trời.

You can start your essay like this:

Nowadays, it has become necessary to use green technology with green renewable energy sources. Among all green energy sources, solar energy is the most important renewable energy source, which has both advantages and disadvantages.

Writing about advantages and disadvantages of solar energy lớp 12 số 1

Nowadays, it has become necessary to use green technology with green renewable energy sources. Among all green energy sources, solar energy is the most important renewable energy source, which has both advantages and disadvantages.
First of all, solar energy comes directly from the sun and this abundant renewable energy source is sustainable. In general, this type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution. Another advantage is that solar energy is available everywhere in the world, not only in hot and sunny countries near the Equator. Furthermore, it is very quiet because solar energy devices do not have any moving parts.

However, solar energy is not cheap. Solar panels are expensive to produce as they use rare and special materials. In addition, the technology used to store solar energy is costly. A further disadvantage is that solar energy is not always available since access to sunlight is limited at certain times. Furthermore, although it is greener than fossil fuels, the production of solar panels may emit some greenhouse gases.

In short, there is no energy source that is completely risk-free. However, the pros of solar energy as a renewable energy source outweigh the cons. I hope that further development of green technology will soon eliminate the disadvantages.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, việc sử dụng công nghệ xanh với các nguồn năng lượng tái tạo xanh đã trở nên cần thiết. Trong số tất cả các nguồn năng lượng xanh, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất, có cả lợi thế và bất lợi.

Trước hết, năng lượng mặt trời đến trực tiếp từ mặt trời và nguồn năng lượng tái tạo phong phú này là bền vững. Nói chung, loại năng lượng này là thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm. Một ưu điểm nữa là năng lượng mặt trời có sẵn ở khắp mọi nơi trên thế giới, không chỉ ở các nước nhiệt đới và các nước gần đường xích đạo. Hơn nữa, nó rất yên tĩnh vì các thiết bị năng lượng mặt trời không có bất kỳ bộ phận nào di chuyển.

Tuy nhiên, năng lượng mặt trời không rẻ. Các tấm pin mặt trời rất đắt tiền mới sản xuất được vì chúng sử dụng vật liệu hiếm và đặc biệt. Ngoài ra, công nghệ được sử dụng để chứa năng lượng này rất đắt. Một bất lợi nữa là năng lượng mặt trời không phải lúc nào cũng có sẵn kể từ khi tiếp xúc với ánh mặt trời có giới hạn ở những thời điểm nhất định. Hơn nữa, mặc dù nó xanh hon nhiên liệu hóa thạch, việc sản xuất các tấm pin mặt trời có thể phát ra một số khí nhà kính.

Nói tóm lại, không có nguồn năng lượng nào hoàn toàn không có rủi ro. Tuy nhiên, ưu điểm của năng lượng mặt trời như là một nguồn năng lượng tái tạo nhiều hơn là các khuyết điểm. Tôi hy vọng rằng công nghệ xanh sẽ phát triển hơn nữa sẽ nhanh chóng loại bỏ những bất lợi.

Advantages and disadvantages of solar energy essay số 2

Nowadays, in the need of green energy, solar energy has appeared as a potential solution to alternative environmentally-friendly source of energy. However, besides obvious benefits that solar power brings about, it still harbors some disadvantages.

In terms of advantages, it is undeniable that solar energy is a truly renewable energy source. It can be harnessed in all areas of the world and is available every day. Moreover, solar power helps to reduce the electricity bills. Since you will be meeting some of your energy needs with the electricity your solar system has generated, your energy bills will drop. How much you save on your bill will be dependent on the size of the solar system and your electricity or heat usage. Last but not least, solar power has diverse applications. Solar energy can be used for diverse purposes like generating electricity or heat. Solar energy can be used to produce electricity in areas without access to the energy grid, to distill water in regions with limited clean water supplies and to power satellites in space.

In terms of disadvantages, it is clear that the cost of installing solar panels is not cheap. Additionally, solar power is highly weather dependent. Although solar energy can still be collected during cloudy and rainy days, the efficiency of the solar system drops. Solar panels are dependent on sunlight to effectively gather solar energy. Therefore, a few cloudy, rainy days can have a noticeable effect on the energy system. Furthermore, solar power can be still associated with pollution. Transportation and installation of solar systems have been associated with the emission of greenhouse gases. There are also some toxic materials and hazardous products used during the manufacturing process of solar photovoltaic systems, which can indirectly affect the environment.

In conclusion, it is undoubted that installing solar panels can make a significant difference to the planet. However, we should be aware of its downsides and finds solutions to reduce and eliminate them.

Nội dung dịch

Ngày nay, trong nhu cầu sử dụng năng lượng xanh, năng lượng mặt trời đã xuất hiện như một giải pháp tiềm năng để thay thế nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng mà điện mặt trời mang lại, nó vẫn tiềm ẩn một số nhược điểm.

Về ưu điểm, không thể phủ nhận năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo thực sự. Nó có thể được khai thác ở tất cả các khu vực trên thế giới và có sẵn mỗi ngày. Hơn nữa, năng lượng mặt trời giúp giảm hóa đơn tiền điện. Vì bạn sẽ đáp ứng một số nhu cầu năng lượng của mình bằng nguồn điện mà hệ thống năng lượng mặt trời của bạn đã tạo ra, hóa đơn năng lượng của bạn sẽ giảm xuống. Bạn tiết kiệm được bao nhiêu cho hóa đơn sẽ phụ thuộc vào quy mô của hệ thống năng lượng mặt trời và việc sử dụng điện hoặc nhiệt của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, năng lượng mặt trời có các ứng dụng đa dạng. Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như tạo ra điện hoặc nhiệt. Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để sản xuất điện ở những khu vực không có lưới điện năng lượng, để chưng cất nước ở những vùng có nguồn cung cấp nước sạch hạn chế và cung cấp năng lượng cho các vệ tinh trong không gian.

Về nhược điểm, rõ ràng chi phí lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời không hề rẻ. Ngoài ra, năng lượng mặt trời phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mặc dù vẫn có thể thu năng lượng mặt trời trong những ngày nhiều mây và mưa, nhưng hiệu quả của hệ thống năng lượng mặt trời sẽ giảm xuống. Các tấm pin mặt trời phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời để thu thập năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. Do đó, một vài ngày nhiều mây, mưa có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống năng lượng. Hơn nữa, năng lượng mặt trời vẫn có thể liên quan đến ô nhiễm. Vận chuyển và lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời có liên quan đến việc phát thải khí nhà kính. Ngoài ra còn có một số vật liệu độc hại và các sản phẩm nguy hiểm được sử dụng trong quá trình sản xuất hệ thống quang điện mặt trời, có thể ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.

Kết luận, không còn nghi ngờ gì nữa, việc lắp đặt các tấm pin mặt trời có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta nên nhận thức được những mặt trái của nó và tìm ra giải pháp để giảm thiểu và loại bỏ chúng.

Trên đây là Write an essay about the pros and cons of solar energy. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Văn mẫu tiếng Anh lớp 12 unit 1 - 2 - 3 khác như:

Talk about one of the historical figures

Write a paragraph about advantages and disadvantages of living in the city

Write an essay about the advantages and disadvantages of consuming organic food

Đánh giá bài viết
1 688
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm