Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligence

Nằm trong tập tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 mới theo từng Unit, tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 7 lớp 12 Artificial Intelligent gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 12 giúp các em củng cố kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

1. Thì Tương lai hoàn thành - Future Perfect Tense

a. Form:

(+) S + will/shall + have + Vp2 + O

(-) S + will/shall + not + have + Vp2 + O

(?) Will/shall (not) +S+ have + Vp2 + O?

b. Uses (Cách sử dụng)

• Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ex: They shalln’t have returned the book before they go home.

• Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.

Ex: She will have finished her English course by the end of this month.

c. Advs (Trạng ngữ nhận biết): When, Before, By the (this) N + Next .......

2. Câu cầu khiến chủ động trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc nhờ vả have và get: đây là 2 cấu trúc nhờ ai đó làm gì

- Cấu trúc have: have someone do something

- Cấu trúc get: get someone to do something

Ví dụ:

Shally has her husband clean the kitchen. (Shally nhờ chồng dọn nhà bếp dùm)

They got those kids to carry the boxes. (Họ nhờ đám trẻ bê mấy cái thùng)

2.2. Mang ý ép buộc:

- Cấu trúc make: S + make + someone + V (bare)

- Cấu trúc force: S + force + someone + to V

Ví dụ:

My Mom makes me stop playing video games. (Mẹ tôi bắt tôi dừng chơi trò chơi điện tử lại)

Amanda forces her children to go to bed. (Amanda bắt các con phải đi ngủ)

2.3. Mang ý cho phép:

- Cấu trúc let: S + let + someone + V (bare)

- Cấu trúc permit/ allow: S + permit/ allow + someone + to V

Ví dụ: The professor lets his students use their phones during the test. → let sb do sth

(Giáo sư cho phép sinh viên của ông sử dụng điện thoại trong buổi kiểm tra)

2. 4. Mang ý nhờ giúp đỡ:

Cấu trúc help: S + help somebody to V/ V (bare)

Ví dụ:

The H.O.P.E organization helps young people to find their dreams. (Tổ chức Hy vọng giúp đỡ các thanh niên để họ tìm được ước mơ của mình)

Anne helps her mother grow some plants in the garden. (Anne giúp mẹ cô bé trồng cây trong vườn)

* Có thể lược bỏ tân ngữ của help:

- Nếu tân ngữ sau help là một đại từ chung chung thì ta có thể bỏ cả tân ngữ lẫn to mà chỉ dùng mỗi V (bare)

Ví dụ: This new vaccine will help (people to) immune to smallpox. (Loại vắc-xin mới này sẽ giúp con người miễn dịch được với bệnh đậu mùa)

- Nếu tân ngữ của động từ và tân ngữ của help là một thì ta có thể bỏ tân ngữ của help và to

Ví dụ: Thousands of tiny crystals on chameleon's skin will help (him to) keep him invisible to his enemies. (Hàng ngàn tinh thể siêu nhỏ trên da của tắc kè hoa sẽ giúp nó trở nên 'tàng hình' trong mắt kẻ thù)

3. Câu cầu khiến bị động trong tiếng Anh

3.1. Cấu trúc bị động của MAKE:

Chủ động: make + somebody + V(bare) + something

Bị động: S’(something) + be made + to V + by + O’(somebody)…

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair. → Her hair is made to cut by the hairdresser.

(Suzy nhờ thợ cắt tóc làm tóc cho mình)

3.2. Cấu trúc bị động của HAVE:

Chủ động: … have sb do sth

Bị động: … have something done

Ví dụ:

Thomas has his son buy a cup of coffee. → Thomas has a cup of coffee bought by his son. (Thomas nhờ con trai mua giúp một cốc cà phê)

3.3. Cấu trúc bị động của GET:

Chủ động: get sb to V

Bị động: … get sth done

Ví dụ

Shally gets her husband to clean the kitchen for her.

→ Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

(Shally nhờ chồng dọn dẹp bếp nút dùm mình

4. Bài tập ngữ pháp unit 7 lớp 12 Artificial intelligence có đáp án

 Rewrite the following using the causative form. 

1. Can you have your sister do this housework?

Can you have this housework done by your sister.

2. The family had someone paint the wall for Tet holiday.

The family had the wall painted for Tet holiday.

3. She had someone translate the document into English three days ago.

She had the document translated into English three days ago.

4 I'll have someone make a new coat.

I will have a new coat made.

5. You must have someone repair your laptop next week.

You must have your laptop repaired next week.

Choose the correct answer.

1. I’ll have the boys………….the pictures for our class

A. draw

B. to draw

C. drew

D. drawing

2. You should have your car……….before going.

A. to wash

B. washing

C. washed

D. wash

3. Goverment ’re going to have a new park….

A. build

B. built

C. to build

D. buiding

4. I’ll have a car……….for my nephew.

A. buying

B. bought

C. buying

D. to buy

5. The elderly should have health……….up regularly.

A. checked

B. to check

C. check

D. checking

6. Get these books………to my office, please

A. to take

B. taking

C. take

D. taken

Complete the paragraph with the correct form of the verbs in brackets.

Mrs. Ann’s life used to be so crazy. She tried to do everything by herself, and she never got anyone (1. help) __________ her. Then she realized that it’s OK to have other people (2. do) __________ a few things for her. For example, now she makes her children (3. clean) __________ their rooms by themselves. And she has her husband (4. stop) __________ at the grocery shop on his way home from work if she needs something. She’s even got the children (5. cook) __________ a little bit. It’s not always the best food, but at least she doesn’t have to do it! She’s found that her life is much calmer when she has everyone (6. share) __________ the responsibilities.

ĐÁP ÁN

Rewrite the following using the causative form.

1. Can you have your sister do this housework?

Can you have this housework done by your sister.

2. The family had someone paint the wall for Tet holiday.

The family had the wall painted for Tet holiday.

3. She had someone translate the document into English three days ago.

She had the document translated into English three days ago.

4 I'll have someone make a new coat.

I will have a new coat made.

5. You must have someone repair your laptop next week.

You must have your laptop repaired next week.

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - A; 6 - D;

Complete the paragraph with the correct form of the verbs in brackets.

Mrs. Ann’s life used to be so crazy. She tried to do everything by herself, and she never got anyone (1. help) _____to help_____ her. Then she realized that it’s OK to have other people (2. do) _____do_____ a few things for her. For example, now she makes her children (3. clean) ______clean____ their rooms by themselves. And she has her husband (4. stop) ___stop_______ at the grocery shop on his way home from work if she needs something. She’s even got the children (5. cook) ____to cook______ a little bit. It’s not always the best food, but at least she doesn’t have to do it! She’s found that her life is much calmer when she has everyone (6. share) _____share_____ the responsibilities.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 12 Unit 7 Artificial Intelligence chi tiết nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 khác nhau được cập nhật trên VnDoc.com. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

* Xem chi tiết tại: Soạn tiếng Anh 12 Unit 7 Artificial Intelligence chi tiết nhất

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm