Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1c Listening

Giải tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1c. Listening trang 20

Giải SGK tiếng Anh Bright 12 unit 1 Life stories 1c Listening bao gồm đáp án chi tiết các phần câu hỏi trong student book Anh 12 Bright giúp các em học sinh dễ dàng chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. What is one memorable life experience in Exercise 1 on page 15 that you have? What did it involve? How did it make you feel? Một trải nghiệm cuộc sống đáng nhớ ở bài tập 1 trang 15 mà bạn có? Nó bao gồm những gì? Bạn đã cảm thấy như thế nào?

Đáp án:

Đang cập nhật

2. a) You are going to listen to Jacob talking about his adventure. Read the sentences (1-5) below. What information is missing in each gap? Bạn sẽ được nghe Jacob nói chuyện về chuyến phiêu lưu của mình. Đọc các câu (1-5) ở dưới. Thông tin nào bị mất ở mỗi ô trống?

Tiếng Anh 12 Bright Unit 1 1c Listening

Đáp án:

1 - A place

2 - A mean of transport

3 - A thịng

4 - A thing

5 - A type of feeling

b) Listen and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. Nghe và hoàn thành các câu (1-5). Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.

Đáp án:

1 - valley

2 - jeep

3 - guide

4 - ground

5 - excited

Multiple choice 

3. a) You are going to listen to a dialogue between two friends. Read the sentences (1-3) and underline the key words. Bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại giữa hai người bạn. Đọc các câu (1-3) và gạch chân dưới các từ khoá.

Đáp án gợi ý

1. When Paul was kayaking, he felt _____.

2. Paul didn't compete on the camp's sports day because _____.

3. After the musical, Trisha felt _____.

b) What do you think the dialogue is about? Listen and check. Bạn nghĩ cuộc đối thoại nói về điều gì? Nghe và kiểm tra.

A. comparing favourite pastimes

B. attending a theatre performance

C. attending different activities at a camp

D. competing in a sports event

Đáp án gợi ý

C. attending different activities at a camp

4. Listen to the dialogue again. For the questions 1 - 3, choose the best answer (A, B, C or D). Nghe lại đoạn hội thoại. Đối với các câu hỏi 1 - 3, hãy chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D).

1. When Paul was kayaking, he felt _____.

A. terrified B. confused C. nervous D. tired

2. Paul didn't compete on the camp's sports day because _____.

A. he doesn't like doing sports

B. he was exhausted from the day before

C. he went on a trek in the mountains

D. he was worried about not winning a medal

3. After the musical, Trisha felt _____.

A. excited to work with a famous singer

B. embarrassed to sing in public

C. relieved when it was finally finished

D. proud of her performance.

Trên đây là Giải SGK Anh 12 Bright Unit 1 Life stories 1c Listening trang 20.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Bright

    Xem thêm