Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2c Listening

Giải tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2c. Listening trang 28

Giải SGK tiếng Anh Bright 12 unit 2 The world of work 2c Listening bao gồm đáp án chi tiết các phần câu hỏi trong student book Anh 12 Bright giúp các em học sinh dễ dàng chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Think. You are going to listen to four dialogues. Read the questions (1-4) and look at the pictures. What do you expect to hear about in each dialogue? Suy nghĩ. Bạn sẽ được nghe 4 đoạn hội thoại. Đọc các câu hỏi (1-4)¸và nhìn vào các bức tranh. Dự đoán xem bạn sẽ nghe gì ở mỗi cuộc hội thoại?

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2c Listening

Đáp án

1 - job - tên một nghề nghiệp

2 - workplace - địa điểm làm việc

3 - Amount of money - số tiền

4 - Time - thời gian

2. Listen to the dialogues. For questions 1 – 4, choose the best answers (A, B or C). Lắng nghe các đoạn hội thoại. Với các câu hỏi từ 1 - 4, chọn đáp án đúng nhất (A, B, hoặc C.

Đáp án

Đang cập nhật

3. Think. Read the note. What types of information are missing in the gaps (1-5)? Suy nghĩ. Đọc ghi chú. Loại thông tin nào còn thiếu trong các chỗ trống 1-5?)

Tiếng Anh 12 Bright Unit 2 2c Listening

Đáp án

1 - a Faculty - tên 1 khoa trong trường đại học

2 - an activity - tên 1 hoạt động

3 - A skill - tên một kỹ năng

4 - A place - tên một địa điểm/ nơi chốn

5 - Time - khoảng thời gian

4. Listen and fill in the gaps (1-5) in Exercise 3. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. Nghe và điền vào các chỗ trống (1-5) ở bài tập 3. Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.

Đáp án

Đang cập nhật

Trên đây là Giải SGK Anh 12 Bright Unit 2 The world of work 2c Listening trang 28.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Bright

    Xem thêm