Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập về câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng Anh có đáp án

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
CÂU TRC TIP GIÁN TIP
Bài 1. She asked me _____ I liked pop music.
A. when
B. what
C. if
D. x
Bài 2. The doctor ____ him to take more exercise.
A. told
B. tell
C. have told
D. are telling
Bài 3. I wanted to know_____ return home.
A. when would she
B. when will she
C. when she will
D. when she would
Bài 4. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it _______ raining there.
A. is
B. were
C. has been
D. Was
Bài 5. Yesterday, Laura ______ him to put some shelves up.
A. asked
B. is asking
C. ask
D. was asked
Bài 6. I wonder _____ the tickets are on sale yet.
A. what
B. when
C. where
D. Whether
Bài 7. Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie said you _____ ill.
A. are
B. was
C. were
D. should be
Bài 8. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?
A. don’t
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
B. to not
C. not to
D. to
Bài 9. Bill was slow, so I ________ hurry up.
A. tell him
B. told him for
C. told to
D. told him to
Bài 10. Sarah was driving to fast, so I ______ to slow down.
A. asked her
B. asked
C. ask
D. have asked her
Bài 11. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.
A. asked
B. said
C. spoke
D. Told
Bài 12. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.
A. no worry
B. not worry
C. no to worry
D. not to worry
Bài 13. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.
A. giving a hand
B. gave a hand
C. to give a hand
D. give a hand
Bài 14. George couldn’t help me. He ______ me to ask Kate.
A. tell
B. said
C. told
D. Say
Bài 15. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.
A. admitted
B. offered
C. promised
D. Suggested
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 16. I said that I had met her ______ .
A. yesterday
B. the previous day
C. the day
D. the before day.
Bài 17. “______the door”, he said.
A. please open
B. open pleased
C. please to open
D. please, opening
Bài 18. I wanted to know ______ return home.
A. when would she
B. when will she
C. when she will
D. when she would
Bài 19. The woman wonders _______ doing well at school.
A. whether her children are
B. if her children were
C. whether her children were
D. her children are if
Bài 20. Peter said he was leaving for Paris ______.
A. next week
B. the week previous
C. following week
D. the following week
Bài 21. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.
A. she was hungry
B. I was hungry
C. I am hungry
D. I will be
Bài 22. They said that their house had been broken into ______.
A. the two days before
B. two days ago
C. two days before
D. since two days
Bài 23. She advised me _______ an apple everyday to stay healthy.
A. eating
B. I should eat

Bài tập về câu trực tiếp, gián tiếp có đáp án

Bài tập về câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng Anh có đáp án được VnDoc.com đăng tải là tài liệu Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn muốn hệ thống lại Tiếng Anh của mình giúp các bạn học Tiếng Anh tốt nhất. Mời các bạn vào tải về và luyện tập.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm