Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 2)

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 1)

Câu tường thuật

Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh lớp 8

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn nhằm giúp các bạn ôn tập câu gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Bài tập câu gián tiếp, tường thuật Tiếng Anh

Choose the best answer to complete these following sentences.

1. She asked me……..the seat………..or not

A. if / had occupied B. whether / was occupied
C. If / has been occupied D. Whether / occupied

2. The policeman asked us………..

A. had any of us seen the accident happen
B. If had any of us seen the accident happen
C. Whether any of us had seen the accident happen
D. that if any of us had seen the accident happen

3. I asked him………..,but he said nothing

A. what the matter was B. what was the matter
C. the matter was what D. what’s the matter was

4. James………..him up when the bus reached the square

A. told me wake B. asked me to wake
C. said me to wake D. requested me waking

5. I wonder………….we’ll catch the bus………we’ll take a taxi

A. if / and whether B. whether / or that
C. if / or that D. whether / or whether

6. Excuse me. Could you tell me………………?

A. what time is it B. what is the time
C. what time it is D. it is what time

Đáp án bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

1. B 2. C 3. A 4. B 5. D 6. C

Đánh giá bài viết
4 20.301
Sắp xếp theo

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm