Câu tường thuật

Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp. Khi tường thuật lại lời nói, là chúng ta nói đến một điều của quá khứ. Như vậy để làm một câu tường thuật, đơn giản chúng ta ghép nội dung tường thuật ở phía sau câu nói và hạ động từ của nó xuống một cấp quá khứ, đại từ được chuyển đổi cho thích hợp.

>>> Download miễn phí bài tập câu tường thuật

Câu tường thuật

a. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

Ex: She says: “I am a teacher.”

She says that she is a teacher.

Ex: “I am writing a letter now” Tom says.

Tom says that he is writing a letter now.

b. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

I. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → He / She me → him / her my → his / her

We → They us → them our → their

Ex: He said: “I learned English.”

He said that ---------------------------------- English.

Ex: She said to me, “My mother gives me a present.”

She told me that -------------------------------------------------

2. Ngôi thứ hai: (You, your)

- Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật

Ex: Mary said: “You are late again.”

Mary said that you were late again.

Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me.

He told me that --------------------------------------------------------------

Đánh giá bài viết
1 3.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm