Write a paragraph about measures for protecting endangered animals

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 12 theo chủ đề, Writing Unit 10 lớp 12 Endangered Species bao gồm 5 bài văn tiếng Anh nói về các phương pháp bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp hiệu quả.

Xem thêm:

TOP 4 Đoạn văn tiếng Anh về các biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Choose one of the two species in 2 and write a report

In about 140 words, write a paragraph about the measures of protecting endangered animals.

Từ vựng tiếng Anh chỉ Phương pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng

- Raise funds By encouraging the rich, organizations to contribute

- Ban people to destroy forests

- Train them with cultivation/ give them jobs.

- Government applies laws/ (arrest/ punish people who damage the wildlife)

- Stop buying and selling products made from wild animals.

- Set up more wildlife habitat reserves…

Từ vựng tiếng Anh về động vật nguy cơ tuyệt chủng

ecosystem: hệ sinh thái

extinction/ɪkˈstɪŋkʃn/: sự tuyệt chủng

habitat/ˈhæbɪtæt/: môi trường sống (của cây cối, động vật)

wildlife/ˈwaɪldlaɪf/: động vật hoang dã

food chain/fuːd tʃeɪn/: chuỗi thức ăn

deforestation/diːˌfɒrɪˈsteɪʃən/: sự phá rừng, sự phát quang

reforestation/ˌriːfɔːrɪˈsteɪʃn/: sự tái trồng rừng

environmentalist/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/: nhà môi trường học

conservation area/ˌkɑnsərˈveɪʃən ˈɛriə/: khu bảo tồn

global warming: hiện tượng trái đất nóng dần lên

Viết đoạn văn về biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

We all know that there are many species in danger throughout the world. So what need to be done to protect them from extinction? Most of these species get killed due to the fur or oil they produce or as a food source. So, government need to pass laws to ban and fine severely those who hunt endangered animals. Not only offer financial punishment, but we also sentence them into prisons to warn the other hunters. Besides, habitat of animals and plants are forests, deforestations destroy their habitat and drive those animals to the verge of extinction. That’s a reason for us to protect forests as they home to thousands of animals. Furthermore, forests fire is killing animals as well, it is the results of climate change and the warming of the earth. We can hardly prevent this disaster from happening immediately, all we can do now is to give precautions and put out the fire as soon as possible. Last but not least, raise awareness of the importance of endangered animals on community by launching campaigns to protect species at risk of extinction and raise funds to restore their habitat and for the propagation. I believe that if we join hands to deal the problem, we will soon achieve our goals of preserving endangered species.

Bài dịch

Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều loài đang bị nguy hiểm trên toàn thế giới. Vậy cần làm gì để bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng? Hầu hết các loài này đều bị giết để lấy lông hoặc dầu chúng sản xuất hay như một nguồn thức ăn. Vì vậy, chính phủ cần thông qua luật để cấm và phạt nghiêm chỉnh những người săn động vật đang gặp nguy hiểm. Không chỉ đưa ra các trừng phạt về tài chính, mà chúng ta cũng cần đưa họ vào tù để cảnh báo những thợ săn khác. Bên cạnh đó môi trường sống của động vật và thực vật là rừng, nạn phá rừng phá huỷ môi trường sống của chúng và đẩy những động vật này đến bờ vực tuyệt chủng. Đó là một lý do chúng ta bảo vệ rừng vì nó là nhà của hàng ngàn con vật. Hơn nữa, cháy rừng cũng giết chết động vật, đó là kết quả của sự thay đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất. Chúng ta khó có thể ngăn chặn thiên tai này xảy ra ngay lập tức, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là đưa ra các biện pháp phòng ngừa và dập lửa càng sớm càng tốt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên cộng đồng bằng cách khởi động các chiến dịch để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và gây quỹ để khôi phục môi trường sống của chúng và cho việc nhân giống. Tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu bảo tồn các loài nguy cấp.

Đoạn văn tiếng Anh đề ra các biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng - Bài viết số 2

Endangered animals are good and friendly species in the nature, and we need to help them survive. If endangered animals can survive, the biosystem will be equal and good for all species. For that reason, we have many measures to protect them. Firstly, people ought to protect the habitats of animals. It is the most important condition because if their habitat were polluted too much, they couldn't survive. Secondly, we can create the natural national park to protect them from hunter and bad condition. In the national park, animals can live well and people can visit to see them. Actually, animals sometime need getting back to the nature where they can be themselves. Finally, we ought stop polluting the environment, that way will help us protect ourselves and animals too. To conclude, I think all of us save the environment immediately because it will protect animals and all of creatures in the Earth.

Bản dịch

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng là những loài tốt và thân thiện trong tự nhiên, và chúng ta cần giúp chúng tồn tại. Nếu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng có thể tồn tại, hệ sinh thái sẽ bình đẳng và tốt cho tất cả các loài. Chính vì lẽ đó, chúng ta có nhiều biện pháp để bảo vệ chúng. Trước hết, con người phải bảo vệ môi trường sống của động vật. Đây là điều kiện quan trọng nhất vì nếu môi trường sống của chúng bị ô nhiễm quá nhiều, chúng sẽ không thể tồn tại được. Thứ hai, chúng ta có thể tạo ra vườn quốc gia tự nhiên để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn bắt và tình trạng xấu. Trong vườn quốc gia, động vật có thể sống tốt và mọi người có thể đến thăm để xem chúng. Trên thực tế, đôi khi động vật cần trở về với thiên nhiên, nơi chúng có thể là chính mình. Cuối cùng, chúng ta nên ngừng gây ô nhiễm môi trường, bằng cách đó sẽ giúp chúng ta bảo vệ bản thân và động vật. Để kết luận, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy cứu lấy môi trường ngay lập tức vì nó sẽ bảo vệ động vật và tất cả các sinh vật trên Trái đất.

Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng - Bài viết số 3

In today's world, everyone probably knows that we must protect wildlife one of the problems that everyone always addresses. In my opinion, the following measure should be applied. First, people should be educated from an early age on the importance of wildlife in maintaining biodiversity and ecosystems. And what's more important is that these animals are threatened and endangered. Second, when it comes to protecting rare animals, the government and the law need to have stricter, stricter laws and enforce with harsher penalties. Lastly, establishing national parks and wildlife sanctuaries is a good way to reduce the risk of extinction. In these reserves, wildlife can be kept in a safe and secure habitat for healthy growth and reproduction. In short, the above measure is the basic solution to protect endangered species from extinction

Hướng dẫn dịch

Trong thế giới ngày nay, mọi người có lẽ đều biết rằng chúng ta phải bảo vệ động vật hoang dã một trong những vấn đề mà mọi người luôn giải quyết. Theo tôi, nên áp dụng biện pháp sau đây. Đầu tiên, mọi người nên được giáo dục từ khi còn nhỏ về tầm quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Và điều quan trọng hơn là những con vật này bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ hai, khi nói đến việc bảo vệ động vật quý hiếm, chính phủ và pháp luật cần phải có luật nghiêm khắc hơn, nghiêm ngặt hơn và thực thi với các hình phạt khắc nghiệt hơn. Cuối cùng, thành lập các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã là một cách tốt để giảm nguy cơ tuyệt chủng. Trong các khu bảo tồn này, động vật hoang dã có thể được giữ trong một môi trường sống an toàn và an toàn để sinh trưởng và sinh sản khỏe mạnh. Nói tóm lại, biện pháp trên là giải pháp cơ bản để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng khỏi sự tuyệt chủng.

Talk about the measure to protect endangered species - Bài viết số 4

As you know, animals play an important part in our environment. They help maintain the biodiversity in nature. Today many animal species are in danger of extinction. In this essay, I will discuss some measures to protect endangered animals. Firstly, governments can set up some organizations to advocate the important of saving the species of animals and plants. Also, many reserves should be built in order to protect the endangered species. Secondly, deforestation must be banned. Thirdly, we should educate people from a young age about the importance of wild animals in maintaining the ecosystem and biodiversity. In addition, young people should be educated on ways to protect our environment, such as taking out the garbage correctly, caring for animals, and planting trees. In conclusion, I think there are many measures to protect endangered animals and each of us has the responsibility to protect and save endangered species before it is too late.

Lời dịch

Như bạn đã biết, động vật đóng một phần quan trọng trong môi trường của chúng ta. Chúng giúp duy trì sự đa dạng sinh học trong tự nhiên. Ngày nay nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong bài tiểu luận này, em sẽ đề cập đến một số biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ nhất, các chính phủ có thể thành lập một số tổ chức để ủng hộ tầm quan trọng của việc cứu các loài động vật và thực vật. Ngoài ra, nhiều khu bảo tồn nên được xây dựng để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ hai, phải cấm chặt phá rừng. Thứ ba, chúng ta nên giáo dục mọi người từ khi còn nhỏ về tầm quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Ngoài ra, thanh thiếu niên cần được giáo dục về các cách bảo vệ môi trường của chúng ta, chẳng hạn như đổ rác đúng cách, chăm sóc động vật và trồng cây. Kết luận, tôi nghĩ rằng có nhiều biện pháp để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng trước khi quá muộn.

Chúng ta nên làm gì để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng tiếng Anh - Bài viết số 5

The protection of endangered animals plays a very important role in ensuring ecological balance, healthy living environment, economic value, and serving agricultural production. One of the most important measures to protect endangered animals is that the government needs to enact strict laws about the protection of endangered animals. The government should properly punish those who violate wildlife transportation and trade in order to effectively deter others. Besides, it is strictly forbidden to trade rhino horn in any form including the sale of hunting specimens. In addition, we need to increase the fight with Internet crime about wildlife trafficking. We need to shut down websites if they contain information for sale, advertising, or wildlife trade and block social media sites which are used by them to endangered animals for sale. Each of us should condemn any illegal trade in rare animals.

Bản dịch

Việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường sống trong lành, có giá trị kinh tế, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là chính phủ cần ban hành luật nghiêm khắc về việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ cần trừng trị thích đáng những kẻ vi phạm vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã để răn đe những người khác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, nghiêm cấm việc buôn bán sừng tê giác dưới mọi hình thức kể cả mua bán mẫu vật săn bắn. Ngoài ra, chúng ta cần tăng cường đấu tranh với tội phạm Internet về buôn bán động vật hoang dã. Chúng tôi cần đóng cửa các trang web nếu chúng chứa thông tin mua bán, quảng cáo hoặc buôn bán động vật hoang dã và chặn các trang web truyền thông xã hội được chúng sử dụng để bán động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi chúng ta hãy lên án mọi hành vi buôn bán trái phép động vật quý hiếm.

Trên đây là Giải Writing tiếng Anh 12 Unit 10 Endangered Species. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
4 20.573
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm