Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết về Sở thích bằng tiếng Anh lớp 6

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. TOP 33 Đoạn văn viết về sở thích bằng tiếng Anh gồm 33 đoạn văn tiếng Anh về sở thích khác nhau về nhiều sở thích như: Sở thích đọc sách, Sở thích xem phim, Sở thích chơi thể thao, sở thích xem tivi, Mua sắm,....

Viết đoạn văn về sở thích bằng tiếng Anh

Talk about one of your hobbies ngắn - bài viết số 1

Hello! My name is My Le and I am going to talk about one of my hobbies. My hobby is recycling rubbish like plastic bottle, beer cans,… I started my hobby last year, when I joined a garbage recycling competition with my classmates, I made some beautiful pen holders and I found recycle rubbish is very interesting. To do this hobby, you just have some garbage can be recycled, a glue guns, a scissors and some thing to decorate your product. I fell my hobby is so useful because it help us save the environment.

GG dịch

Xin chào! Tên tôi là Mỹ Lệ và tôi sẽ nói về một trong những sở thích của tôi. Sở thích của tôi là tái chế rác như chai nhựa, lon bia,… Tôi bắt đầu sở thích của mình vào năm ngoái, khi tôi tham gia cuộc thi tái chế rác với các bạn cùng lớp, tôi đã làm được một số hộp đựng bút rất đẹp và tôi thấy việc tái chế rác rất thú vị. Để thực hiện sở thích này, bạn chỉ cần có một số thùng rác tái chế, súng bắn keo, kéo và một số vật dụng để trang trí cho sản phẩm của mình. Tôi thấy sở thích của mình rất hữu ích vì nó giúp chúng ta bảo vệ môi trường.

Nói về sở thích bằng tiếng Anh ngắn gọn - bài viết số 2

Everyone has their own preferences. And my hobby is drawing. I think my life would be boring without painting. I started learning to draw when I was 7 years old. The one who recognized my talent in painting was my father. Dad sent me to drawing classes right after that. With my innate ability and early exposure to painting, my drawing skills are much better than those of the same age. I will redraw interesting things that I meet every day. When I have time, I will draw portraits of the people I love and give them. Everyone loves the paintings I draw. Painting helps me feel lost and tired. I can sit all day in my room and draw whatever I want. Painting helps me relieve stress and love life more. Seeing the different vibrant colors makes me feel like my life – filled with color. Painting is a part of me. I think I will pursue it until the end.

Nội dung dịch

Mỗi người đều có những sở thích của riêng mình. Và sở thích của tôi đó là vẽ. Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ thật nhạt nhẽo nếu như không có vẽ. Tôi bắt đầu học vẽ từ khi 7 tuổi. Người nhận ra tài năng vẽ tranh của tôi đó là bố tôi. Bố đã cho tôi đi học những lớp vẽ ngay sau đó. Với khả năng thiên phú cùng với việc được tiếp xúc sớm với vẽ tranh nên khả năng vẽ của tôi tốt hơn hẳn so với những bạn cùng tuổi. Tôi sẽ vẽ lại những gì thú vị mà tôi gặp hằng ngày. Những khi có thời gian tôi sẽ vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý và tặng cho họ. Mọi người đều rất thích tranh tôi vẽ. Vẽ tranh giúp tôi cảm thấy quên đi thời gian và mệt mỏi. Tôi có thể ngồi cả ngày trong phòng và vẽ những thứ mình muốn. Vẽ tranh giúp tôi giải tỏa căng thẳng và yêu đời hơn. Nhìn những màu sắc rực rỡ khác nhau khiến tôi cảm thấy đây như cuộc đời của mình vậy – tràn ngập trong sắc màu. Vẽ tranh là một phần trong con người tôi. Tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi nó đến mãi sau này.

Viết về sở thích bằng tiếng Anh ngắn gọn - bài viết số 3

Traveling is a very enjoyable activity with me. I love traveling very much. I often travel with my parents and my friends. Travelling to another place helps us to get away from the daily rush of life. Firstly, I love eating so I like finding out about food cultures everywhere. Secondly, I will meet many new friends when traveling. It is a great thing when I realize that I have new friends across the globe. I can come to know about their cultures and historical sites by interacting with them. In conclusion, I’m a huge fan of traveling and I will make plans to travel to as many places as I can whenever I’m free.

GG dịch

Du lịch là một hoạt động rất thú vị với tôi. Tôi rất thích đi du lịch. Tôi thường đi du lịch với cha mẹ và bạn bè của tôi. Du lịch đến một nơi khác giúp chúng ta thoát khỏi cuộc sống hối hả hàng ngày. Thứ nhất, tôi thích ăn uống nên tôi thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực ở khắp mọi nơi. Thứ hai, tôi sẽ gặp nhiều người bạn mới khi đi du lịch. Thật là một điều tuyệt vời khi tôi nhận ra rằng tôi có những người bạn mới trên toàn cầu. Tôi có thể biết về văn hóa và di tích lịch sử của họ bằng cách tương tác với họ. Tóm lại, tôi là một người rất thích đi du lịch và tôi sẽ lên kế hoạch đi du lịch đến nhiều nơi nhất có thể bất cứ khi nào tôi rảnh.

Write about your hobby ngắn - bài viết số 4

One of my favorite hobby is playing football. I spend a lot of free time playing football after finishing my homework. I was so interested in playing football from my childhood and started learning to play when I was 9 years old. When I was 10 years old, my dad told my teacher about my hobby of football. My teacher told my dad that there was a facility for playing sports daily in school so he could admit his child. Now, I enjoy playing football and I participate in inter-school competitions.

Gg dịch

Một trong những sở thích yêu thích của tôi là chơi bóng đá. Tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi bóng đá sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Tôi rất thích chơi bóng đá từ thời thơ ấu và bắt đầu học chơi khi tôi 9 tuổi. Khi tôi 10 tuổi, bố tôi nói với giáo viên về sở thích bóng đá của tôi. Giáo viên của tôi nói với bố tôi rằng có một cơ sở chơi thể thao hàng ngày ở trường để ông có thể nhận con mình. Bây giờ, tôi thích chơi bóng đá và tôi tham gia các cuộc thi giữa các trường.

Bài văn tiếng Anh về sở thích - bài viết số 5

The most interesting hobby that I have is playing guitar. I have played guitar for three and a half years now and I am getting better at it. My uncle is the one who taught me how to play it. He is a very good player and I admire him very much. Playing guitar keeps me doing something interesting at home instead of staring at the ceiling all the time. Actually it is a very relaxing activity. It gives person some time to think and dream. When worn-out by the stress of life, frustration in school, or disagreement with family, it’s always the best remedy. My hands are on it, my fingers shift naturally on different frets. In that very moment, listening to the harmony of six strings and humming the tunes in my mind, my mind sifted through all the complication of life. Music helps me regain my strength and reset myself, forget all the negative emotion. I can play many different songs after 3 years of experience. My favourite songs are Waiting for you and Thị Mầu. In the future I want to improve my guitar playing skills and maybe use them in some small band.

GG dịch

Sở thích thú vị nhất mà tôi có là chơi guitar. Tôi đã chơi guitar được ba năm rưỡi và tôi chơi nó ngày càng giỏi hơn. Chú tôi là người đã dạy tôi cách chơi nó. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi và tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Chơi ghi-ta giúp tôi làm điều gì đó thú vị ở nhà thay vì lúc nào cũng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trên thực tế nó là một hoạt động rất thư giãn. Nó cho người ta thời gian để suy nghĩ và mơ ước. Khi mệt mỏi vì căng thẳng trong cuộc sống, thất vọng ở trường học hoặc bất đồng với gia đình, đó luôn là phương thuốc tốt nhất. Tay tôi đặt trên đó, ngón tay tôi di chuyển tự nhiên trên các phím đàn khác nhau. Trong chính khoảnh khắc đó, lắng nghe bản hòa âm của sáu dây đàn và ngân nga những giai điệu trong tâm trí, tâm trí tôi sàng lọc mọi sự phức tạp của cuộc sống. Âm nhạc giúp tôi lấy lại sức mạnh và thiết lập lại bản thân, quên đi mọi cảm xúc tiêu cực. Tôi có thể chơi nhiều bài hát khác nhau sau 3 năm kinh nghiệm. Những bài hát yêu thích của tôi là Chờ em và Thị Mầu. Trong tương lai, tôi muốn cải thiện kỹ năng chơi guitar của mình và có thể sử dụng chúng trong một ban nhạc nhỏ nào đó.

Đoạn văn nói về sở thích bằng tiếng Anh - bài viết số 6

Do you know Chinese chess? From all the hobbies I started in my childhood, Chinese chess is the only hobby stayed with me without being affected by changes happened to me thorough my life. I remember how fascinated when I saw a Chinese chess Board the first time in my life and I urged my elder relatives to teach me how to play it. I remember how I was disappointed that nobody at my age then was interested to play Chinese Chess with me and I used to urge my elder relatives to play with me but they refused at first time. Because they were sure that they will beat me. Finally, they agreed after a lot of urging from me and I won but they told me that they let me win. Afterwards, I had a friend who like Chinese chess as much as I do, we used to meet daily and go to the coast with a small Chinese chess Board and play about 3 matches a day, also we used to get Chinese chess books and apply and discuss the matches together. That is my hobby, and you? Don’t be afraid to tell me about your hobby, maybe you have hobby like me.

Hướng dẫn dịch

Bạn có biết về cờ tướng? Trong tất cả những sở thích từ thời thơ ấu, Cờ tướng là sở thích duy nhất mà tôi duy trì mà không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đã xảy ra với tôi trong suốt cuộc đời. Tôi nhớ mình đã say mê như thế nào khi nhìn thấy một bàn cờ tướng lần đầu tiên trong đời và tôi đã nhờ những người lớn tuổi dạy cách chơi nó. Tôi nhớ mình đã thất vọng như thế nào khi không một ai ở tuổi của tôi lúc đó hứng thú việc chơi cờ tướng cùng tôi, và tôi đã từng thuyết phục những người lớn tuổi chơi cùng tôi nhưng họ khước từ ngay lần đầu tiên, bởi vì họ chắc rằng họ sẽ đánh thắng tôi. Cuối cùng, họ cũng đồng ý sau khi tôi cố gắng nài nỉ và kết thúc tôi đã dành chiến thắng, nhưng họ nói với tôi rằng họ đã để tôi chiến thắng. Về sau, tôi đã có một người bạn rất thích chơi cờ tướng giống như tôi, chúng tôi đã từng gặp nhau hàng ngày và đi đến bờ biển cùng với một bàn cờ tướng nhỏ và chơi khoảng 3 trận một ngày, ngoài ra chúng tôi cũng đã từng mua những cuốn sách về cờ tướng, cùng thực hành và thảo luận về các trận đấu cùng nhau. Đó là sở thích của tôi, còn bạn? Đừng e ngại nói cho tôi biết về sở thích của bạn, biết đâu bạn cũng có sở thích như tôi.

Bài nói tiếng Anh về sở thích - bài viết số 7

I have a great passion for traveling to different places. I think many people will have the same interests as me. I travel most of my free time. Especially in the summer, when I don’t need to go to school, I often travel with my family members. My parents will plan trips for us. We often travel by plane or by train. Traveling helps me feel comfortable and relaxed after a hard-working school year. Traveling to new lands helps me to have many different experiences. Each place has a different beauty, various creatures, culture, speciality, language, history, and weather. Traveling often also helps my family understand each other better. Later, when I get older, I will try traveling alone or with friends to try the new feeling it brings.

GG dịch

Tôi có một niềm đam mê lớn là đi du lịch đến những nơi khác nhau. Tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ có cùng sở thích với tôi. Tôi đi du lịch hầu hết thời gian rảnh. Đặc biệt là vào mùa hè, khi không cần đến trường, tôi thường cùng các thành viên trong gia đình đi du lịch. Bố mẹ tôi sẽ lên kế hoạch cho các chuyến đi cho chúng tôi. Chúng tôi thường di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa. Đi du lịch giúp tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn sau một năm học vất vả. Du lịch đến những vùng đất mới giúp tôi có nhiều trải nghiệm khác nhau. Mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau, nhiều sinh vật, văn hóa, đặc sản, ngôn ngữ, lịch sử và thời tiết khác nhau. Việc đi du lịch thường xuyên cũng giúp gia đình tôi hiểu nhau hơn. Sau này lớn hơn, tôi sẽ thử đi du lịch một mình hoặc cùng bạn bè để thử cảm giác mới lạ mà nó mang lại.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Bài viết số 8

I have many hobbies, but I like reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tell me about the world's history, let me see the structure of the brain, or bring me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoors activity.

Bài dịch

Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những sở thích mà tôi thấy thú vị nhất và sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thơi gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, biết được cấu trúc của não và biết được câu chuyện về Sherlock Holmes.Tôi nghĩ rằng đọc là một hoạt động trong nhà thú vị nhất đối với tôi.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn - Bài viết số 9

People say that book is the endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories. I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one in is in the books. I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep in to them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard with his great journey to destroy the dark force. I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

Hướng dẫn dịch

Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn, và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị. Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách. Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gây cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó, và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình. Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, và tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích.

Giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh - bài viết số 10

Reading book is the most interesting hobby for me. I often read books for many reasons. Firstly, reading helps me broaden my knowledge. There are many books about different areas such as history, geography, science, etc. When reading these books, I can discover about our natural world and I also have a key to open the outside world. History books provides me with several things about the origin of our world. Reading foreign books also helps me improve my vocabularies. I like reading English books, so I can learn many new words from these books and use them properly. My writing skill is also better. When reading, I concentrate on reading books highly and I can learn how to be patient. To sum up, I like reading book most because of their positive effects which help me develop myself quickly.

GG dịch tiếng Anh

Đọc sách là sở thích thú vị nhất đối với tôi. Tôi thường đọc sách vì nhiều lý do. Thứ nhất, đọc sách giúp tôi mở mang kiến ​​thức. Có rất nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau như lịch sử, địa lý, khoa học,… Khi đọc những cuốn sách này, con có thể khám phá về thế giới tự nhiên của chúng ta và con cũng có một chiếc chìa khóa để mở ra thế giới bên ngoài. Sách lịch sử cung cấp cho tôi một số điều về nguồn gốc của thế giới của chúng ta. Đọc sách nước ngoài cũng giúp tôi cải thiện vốn từ vựng của mình. Tôi thích đọc sách tiếng Anh, vì vậy tôi có thể học được nhiều từ mới từ những cuốn sách này và sử dụng chúng đúng cách. Kỹ năng viết của tôi cũng tốt hơn. Khi đọc, tôi tập trung cao độ vào việc đọc sách và tôi có thể học cách kiên nhẫn. Tóm lại, tôi thích đọc sách nhất vì những tác động tích cực của chúng giúp tôi phát triển bản thân nhanh chóng.

Bài viết tiếng Anh về sở thích đọc sách - Bài viết số 11

This is now the summer time, and this is a chance for me to spend time on my favorite activity - reading books. It has been my hobby since I was a little kid, but lately I rarely have a comfortable time to read books since I have a lot of things to do with school. I usually spend the time on the bus to look at a few pages, but it leaves a very annoying feeling because I have to stop reading at the moment I get off the bus. Now the school is temporarily over, I can lie on my bed and read my favorite novels for hours and hours. I have a collection of domestic and international books, and I am pretty proud of it. The genres that appear the most on my bookshelf are fantasy, science fiction, detective, and comic books. Each type of books gives me totally different feelings and thoughts, so reading a very interesting thing for me. I read almost all of the best - seller books on the Internet at a time, but I just buy the ones that I actually love. Some of my favorite series are Harry Potter, Game of Thrones, Gone with the wind, Sherlock Holmes, etc. Now the bookshelf in my room is even bigger than my bed, and my mom usually says that someday those books will cost more than our house. Reading is a very good habit, but I know some parents will force their children to pay more attention to their textbooks than those unreal stories. I am so lucky that my parents totally support my hobby; therefore I will never stop reading books.

Dịch:

Bây giờ hiện đang là mùa hè, và đây là cơ hội để tôi có thể dành thời gian cho hoạt động yêu thích của mình – đọc sách. Nó đã là sở thích của tôi kể từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng dạo gần đây tôi hiếm khi có thời gian thoải mái để đọc sách bời vì tôi có rất nhiều việc ở trường phải làm. Tôi thường dành thời gian ngồi trên xe buýt để đọc một vài trang sách, nhưng nó để lại một cảm giác rất khó chịu bởi vì tôi phải ngừng việc đọc ngay khi tôi bước xuống xe. Hiện tại trường học đang tạm thời kết thúc, tôi có thể nằm trên giường và đọc những cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất hàng giờ liền. Tôi có một bộ sưu tập sách trong nước và quốc tế, và tôi rất tự hào về nó. Những thể loại xuất hiện nhiều nhất trên giá sách của tôi là truyện tưởng tượng, khoa học viễn tưởng, trinh thám và truyện tranh. Mỗi loại sách cho tôi những cảm giác và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vậy nên đọc sách là một điều rất thú vị với tôi. Tôi đọc hầu hết những quyển bán chạy nhất ở thời điểm này trên mạng, nhưng tôi chỉ mua những quyển nào tôi thật sự thích. Một vài bộ truyện yêu thích nhất của tôi là Harry Potter, Game of Thrones, Cuốn theo chiều gió, Sherlock Holmes…v…v… Hiện tại kệ sách trong phòng thậm chí đã lớn hơn giường của tôi, và mẹ tôi hay nói rằng một ngày nào đó đống sách kia sẽ đáng giá hơn cả căn nhà của chúng tôi. Đọc sách là một thói quen tốt, nhưng tôi biết còn có phụ huynh buộc con họ phải chú ý nhiều đến sách giáo khoa hơn là những câu truyện không có thật này. Tôi thật may mắn khi bố mẹ hoàn toàn ủng hộ sở thích này, vậy nên tôi sẽ không bao giờ ngừng đọc sách.

Nói về sở thích xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh - Bài viết số 12

Watching television is my favourite activities I use to do in my free time. I love watching sports programs on Saturday mornings and cartoons on Sunday afternoons. I usually watch movie during all days of week after I have completed my homework at school. At night, I especially enjoy watching situation comedies and movies. If I have a huge number of school work, I try to manage my schedule so that I will able to see at least 1 of my favorite TV shows. Watching TV isn’t the only indoor activity that I can do in my free time. I also have some other favorite activities such as going shopping with my mother or friends and making paper flowers. However, when I have free time, I spend a lot of time on watching TV than other activities. Watching TV can support me not only relax but also build my knowledge about the open world.

Bài dịch

Xem TV là hoạt động yêu thích của tôi, tôi sử dụng toàn thời gian rảnh rỗi của mình để làm điều này. Tôi thích xem các chương trình thể thao vào các buổi sáng thứ bảy và phim hoạt hình vào các buổi chiều chủ nhật. Tôi cũng thường xem phim trong khi tất cả các ngày trong tuần sau khi tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của tôi ở trường. Vào ban đêm, tôi đặc biệt thích xem các tình huống hài và phim ảnh. Nếu tôi có một số lượng lớn các bài tập ở trường, tôi cố gắng để quản lý thời gian biểu của bản thân để tôi sẽ có thể xem ít nhất 1 chương trình TV yêu thích của mình. Xem truyền hình không phải là hoạt động duy nhất trong nhà mà tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng có một số hoạt động yêu thích khác như đi mua sắm với mẹ hoặc bạn bè của tôi và thỉnh thoảng tôi làm hoa giấy. Tuy nhiên, cứ bất kỳ khi tôi có thời gian rảnh, tôi dành nhiều thời gian vào việc xem truyền hình hơn các hoạt động khác. Xem TV có thể giúp tôi không chỉ thư giãn mà còn xây dựng kiến thức của tôi về thế giới bao la ngoài kia.

Viết về sở thích xem phim bằng tiếng Anh - Bài viết số 13

I like watching movies, especially horror and action movies. I find myself a stronger person when I watch these films. There is another hobby that I really enjoy – gathering with my friends for chatting. I like the Thailand and Chinese cuisines because they are tasty and spicy. Moreover, I enjoy myself by swimming and reading books when I am alone

Bài dịch

Tôi thích xem phim, đặc biệt là các thể loại hành động và kinh dị. Bởi khi xem những phim đấy tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một thú vui nữa đó là được tụ tập bạn bè để ăn uống và tán gẩu. Tôi thích nền văn hóa ẩm thực của Thái Lan và Trung Hoa bởi vì tôi cảm thấy những món đó có vị cay và đậm đà. Ngoài ra, bơi lội và đọc sách cũng là một sở thích khi tôi muốn một mình.

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc - Bài viết số 14

My hobbies are listening to music, watching films and travelling. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I also like watching some US sitcoms such as: How I met your mother, Once upon a time, Sabrina is the thing I enjoy in my leisure time. Besides, I extremely love travelling, exploring new places with plentiful cuisines and nature, especially walking along the beach in the dusk that make me comfortable and peaceful.

Bài dịch

Sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim và đi du lịch. Tôi thích nghe nhạc các thể loại, đặc biệt những khi tôi buồn tôi thường nghe những bài hát có tâm trạng giống tôi. Tôi thích xem những bộ phim sitcom của Mỹ như How I met your mother, Once upon a time, Sabrina… Ngoài ra tôi cực kỳ thích được đi du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất có thiên nhiên và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đi biển, tôi thích được tản bộ dọc theo đường biển vào buổi chiều, nó làm tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

Viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh - Bài viết số 15

My hobby is the one that I do not need free time to do, because I can put on my earphones and listen to music whenever I want. Except school time, music lives with me for almost the rest of the day. I listen to it when I am on the bus, when I do the house chores, when I am taking a shower, and whenever I feel like I need it. Music is always a new thing, because there are countless of different songs for me to enjoy. Some of my favorite types are Pop, Country, Ballad, and Dance. Each of them gives me a different feeling, so I choose the songs to listen to according to my current mood. I listen to Pop songs when I am comfortable and happy, Country and Ballad is for relaxing, and Dance is for when I want to move my body. Sometimes when I go outside, I just put my playlist on shuffle mode, and it is very interesting not to know about the upcoming song. I do have some of my favorite singers, and I usually download their whole album to my phone. My friends usually spend their money on clothes or accessories, but I spend mine on the memory cards. There are hundreds of songs in my phone, and sometimes I have to delete the old ones because there is no space left. I am saving to buy a MP3 player, and I hope it can bring me a whole new experience of music. Music helps me to relax, cheer up my mood, and ease my nerves after a long exhausting day. Since it does not take too much of my time, effort and money, I will feel free to consider it as my favorite activity of all time.

Dịch:

Sở thích của tôi là điều mà tôi không cần thời gian rảnh để làm, vì tôi có thể đeo tai nghe lên và nghe nhạc bất cứ khi nào tôi muốn. Ngoại trừ giờ học ở trường, âm nhạc sống cùng với tôi gần như đến hết ngày. Tôi nghe nhạc khi ở trên xe buýt, khi tôi làm công việc nhà, khi tôi đang tắm, và bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình cần nó. Âm nhạc luôn là một thứ mới mẻ, vì luôn có vô số những bản nhạc khác nhau để tôi thưởng thức. Một vài thể loại yêu thích nhất của tôi là nhạc Pop, Đồng quê, Nhạc nhẹ và nhạc Dance. Mỗi thể loại cho tôi một cảm xúc khác nhau, vậy nên tôi chọn bài hát để nghe dựa theo tâm trạng của mình. Tôi nghe những bài nhạc Pop khi tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, Đồng quê và nhạc Nhẹ dùng để thư giãn, và nhạc Dance là khi tôi muốn chuyển động cơ thể mình. Đôi lúc khi đi ra ngoài, tôi đặt những bài hát thành chế độ xáo trộn, và đó là một điều thú vị khi tôi không biết bài nào sẽ phát tiếp theo. Tôi có một vài ca sĩ yêu thích, và tôi thường tải cả bộ sưu tập của họ về điện thoại của mình. Bạn bè tôi thường dành tiền để mua quần áo hay phụ kiện, nhưng tôi dành tiền để mua thẻ nhớ. Có đến vài trăm bài hát trong điện thoại của tôi, và đôi khi tôi phải xóa những bài cũ vì không còn đủ bộ nhớ nữa. Tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc máy nghe nhạc, và tôi hi vọng nó có thể đem đến một trải nghiệm âm nhạc mới cho tôi. Âm nhạc giúp tôi thư giãn, làm tâm trạng tôi phấn chấn, và làm dịu tinh thần của tôi sao một ngày dài mệt mỏi. Bởi vì nó không tốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của tôi, tôi vẫn thoải mái xem nó là hoạt động yêu thích nhất của mình từ trước đến nay.

Viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về sở thích chơi thể thao - Bài viết số 16

My favorite hobby is playing football in spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Bài dịch

Sở thích yêu thích của tôi là chơi đá bóng vào thời gian rảnh. Sau khi hoàn thành hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời gian rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất nhỏ dẫu vệ tôi bắt đầu học cách chơi bóng tử tế khi tôi 5 tuổi. Tôi đi học khi tôi 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về sở thích bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao nhỏ mở cử hàng ngày ở trường giành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho con trai mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Đoạn văn nói về sở thích chơi thể thao bằng tiếng Anh - Bài viết số 17

Most of my friends like to stay inside to play video games, read books or watch TV, but I have a good hobby of going outside and playing sports. I play many different sports in my free time; some of them are soccer, swimming, volleyball and basketball. Sometimes I also ride the bikes or do board skating with my cousin in the park. In my opinion, doing sport is one of the rare hobbies that actually have good impacts on me. I am taller than most of my classmates thanks to swimming and basketball lessons that I take during summer time. My muscles are even stronger than my older brother, and I can last longer than most other people in any sport competition. Sports bring me a lot of benefits, and they are also fun things to do at the same time. I love the feeling of the cool water run through my face when I am swimming, and it seems like I am flying whenever I take a dive underwater. When I play soccer, it is very exciting for me or my teammates to score a goal even though we do not take part in any tournament. Both of my physical and mental health become better after I play sports, so it can be considered as the best things to do in my free time. Sports are like a part of my life besides other activities, and I will continue to play sports till I am too weak for them.

Dịch:

Hầu hết bạn bè của tôi thích ở trong nhà để chơi trò chơi điện tử, đọc sách hoặc xem TV, nhưng tôi có một sở thích tốt là đi ra ngoài và chơi thể thao. Tôi chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, một vài môn là đá bóng, bơi lội, bóng chuyền và bóng rổ. Đôi khi tôi cũng lái xe đạp và chơi trượt ván cùng với anh họ trong công viên. Theo tôi, chơi thể thao là một trong những sở thích hiếm hoi thật sự có những tác động tích cực với tôi. Tôi cao hơn hầu hết những bạn cùng lớp nhờ vào những khóa học bơi và bóng rổ mà tôi tham gia trong suốt kì nghỉ hè. Cơ bắp của tôi thậm chí còn khỏe hơn của anh tôi, và tôi có thể trụ được lâu hơn hầu hết những người khác trong những cuộc thi thể thao. Thể thao mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích, và cùng lúc chúng cũng là những hoạt động thú vị khi tham gia. Tôi thích cảm giác của làn nước mát chảy qua mặt của mình khi đi bơi, và tôi có vẻ như đang bay bất cứ khi nào tôi lặn xuống phía dưới mặt nước. Khi tôi chơi đá bóng, cảm giác thật sự rất phấn khích khi tôi hoặc đồng đội của mình ghi được bàn thắng mặc dù chúng tôi không tham gia vào bất kì giải đấu nào cả. Cả sức khỏe vật lý và tinh thần của tôi đều trở nên tốt hơn sau khi tôi chơi thể thao, vậy nên nó có thể được xem là thứ tốt nhất để làm trong thời gian rảnh. Thể thao giống như một phần cuộc sống của tôi bên cạnh những hoạt động khác, và tôi sẽ tiếp tục chơi thể thao cho đến khi tôi quá yếu với chúng.

Viết về sở thích lướt internet bằng tiếng Anh - Bài viết số 18

A hobby that I enjoy is using the computer. Surfing the internet is what I mostly do whenever I have free time.

No one can deny the benefits of Internet. Information resources are probably the biggest advantage that Internet offers to people. Internet is wonderful source of information. All kind of information on any topic is available on the Internet at anytime. I love searching things on Google. It’s a very useful tool from the Internet, we can know everything with just one mouse click.

Becoming knowledgeable is also a great benefit of using Internet. I spend a lot of time on the Internet for reading news. All latest news is continuously up-to-date on the Internet on various news sites. I often visit E-newspaper websites to read hot daily news. I can know everything such as current issues that happen in this world, what happen to our country, celebrities life, recent fashion, and other news that can enhance my knowledge. I would rather using Internet for updating news because it is available everywhere at anytime.

In conclusion, people increasingly spend their leisure time using Internet because it is a helpful tool where people can learn new things and keep informed of information around the world. Internet turns the world into the speed generation. As the Internet saves us much time, we can have enough time to do other things. The internet is a marvelous creation in this generation.

Bài dịch:

Một sở thích của tôi là sử dụng máy tính. Lướt internet là những gì tôi thường làm bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh.

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet. Các nguồn thông tin có lẽ là lợi ích lớn nhất mà Internet mang lại cho con người. Internet là nguồn thông tin tuyệt vời. Tất cả các loại thông tin về bất kỳ chủ đề nào đều có sẵn trên Internet tại bất cứ lúc nào. Tôi thích tìm kiếm thông tin trên Google. Đó là một công cụ rất hữu ích từ Internet, chúng ta có thể biết tất cả mọi thứ chỉ với một cú click chuột.

Trở nên hiểu biết cũng là một lợi ích lớn của việc sử dụng Internet. Tôi dành nhiều thời gian trên Internet để đọc tin tức. Tất cả các tin tức mới nhất liên tục được cập nhật trên Internet ở các trang web tin tức khác nhau. Tôi thường xuyên ghé thăm các trang báo mạng để đọc tin tức nóng hàng ngày. Tôi có thể biết tất cả mọi thứ như các vấn đề hiện tại xảy ra trên thế giới, những gì xảy ra với đất nước chúng ta, cuộc sống của những người nổi tiếng, thời trang gần đây, và tin tức khác có thể nâng cao tri thức của tôi. Tôi thích sử dụng Internet để cập nhật tin tức hơn vì nó có sẵn ở khắp mọi nơi và tại bất cứ lúc nào.

Kết lại, mọi người ngày càng dành nhiều thời gian rảnh của họ để sử dụng Internet bởi vì nó là một công cụ hữu ích, nơi mọi người có thể học hỏi những điều mới và cập nhật thông tin trên toàn thế giới. Internet biến thế giới thành một thế hệ tốc độ. Vì Internet tiết kiệm nhiều thời gian cho chúng ta, chúng ta có thời gian để làm những việc khác. Internet là một sáng tạo tuyệt vời trong thời đại này.

Viết về sở thích mua sắm bằng tiếng Anh - Bài viết số 19

What I love to do in my free time costs me a big amount of money, and it is shopping. Since I was a kid, my mother has been taking me to the markets and supermarkets with her, so I had many chances to pick up the goods that I liked. It has gradually become my hobby without me realizing, and now I love to spend my free time wandering in the malls and do the window shop. I love to observe and buy everything, not just clothes or some certain goods. My friends usually ask me to buy them something whenever they know that I will go to the mall, and it is the thing that I am happy to help. The beginning of the month is my favorite time, because it is when my family goes to the supermarket to buy necessary stuff for the whole month. I always volunteer in that activity with my mother, and we usually spend half of a day in there. I love the feeling of going along the aisles of countless brands of goods, choosing the best type of shampoo, or picking up the freshest fruits. Although later the bill will sometimes hurt my heart, I still think it is worthy. I am very aware of my financial status, and most of the time I just walking around and looking at the shops without buying anything. My dream is to be a very rich person, so that I can continue go shopping without worrying about my wallet.

Dịch:

Điều tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi tiêu tốn của tôi một khoảng tiền lớn, và đó là sở thích mua sắm. Kể từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi theo khi đi chợ hoặc siêu thị, vậy nên tôi đã có cơ hội chọn những món hàng mà tôi thích. Nó dần dần trở thành sở thích của tôi mà tôi không nhận ra, và bây giờ tôi thích dành thời gian rảnh của mình để lang thang trong những trung tâm thương mại và ngắm nhìn những gian hàng trưng bày. Tôi thích quan sát và mua tất cả mọi thứ, không chỉ có quần áo hay một mặt hàng cố định nào. Bạn bè hay nhờ tôi mua giúp họ thứ gì đó bất cứ khi nào họ biết tôi sẽ đến trung tâm thương mại, và đó là một việc tôi rất vui vẻ khi làm giúp. Đầu tháng là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, bởi vì đó là khi gia đình tôi đến siêu thị để mua những thứ cần thiết cho suốt cả tháng. Tôi luôn xung phong trong hoạt động đó với mẹ của tôi, và chúng tôi thường dành cả nửa ngày trong đó. Tôi thích cảm giác đi dọc xuống những lối đi có vô số nhãn hiệu hàng hóa, chọn loại dầu gội đầu tốt nhất, hoặc lấy những loại trái cây tươi ngon nhất. Mặc dù sau đó hóa đơn thanh toán đôi khi làm tôi đau tim, nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó là xứng đáng. Tôi rất có nhận thức về tình hình tài chính của bản thân, và hầu hết thời gian tôi chỉ đi lòng vòng và ngắm nhìn các cửa hàng mà không mua gì cả. Ước mơ của tôi là trở thành một người giàu có để tôi có thể tiếp tục đi mua sắm mà không phải lo lắng về ví tiền của mình.

Talk about your hobby ngắn - Bài viết số 20

Hello! Today I am so happy and I will tell you about my hobby.

I love drawing pictures. I started this hobby 6 years ago. Some people think drawing pictures is difficult but I am not. Why? Because you only need passion. I think this hobby is useful because you can use your picture you draw as a gift for your friend and family. It will surprise, too! In the future, I will continue this hobby. I love drawing so much!

Bài dịch

Xin chào! Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cho bạn biết về sở thích của tôi.

Tôi thích vẽ tranh. Tôi đã bắt đầu sở thích này cách đây 6 năm. Một số người nghĩ vẽ khó khăn nhưng tôi thì không. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ cần đam mê. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích bởi vì bạn có thể sử dụng tranh bạn vẽ như một món quà cho bạn bè và gia đình của bạn. Nó sẽ bất ngờ đấy! Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sở thích này. Tôi yêu vẽ rất nhiều!

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh - Bài viết số 21

Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Lời dịch

Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi. Bà tôi đã dạy tôi cách nấu món ăn đầu tiên khi tôi lên 8 tuổi. Gia đình tôi rất thích món ăn này, đó là khi tôi bắt đầu sở thích này. Có người nói nấu ăn mất thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời. Tôi thường thu thập các công thức nấu ăn từ mẹ tôi và bà tôi. Đôi khi tôi cũng nhận được các công thức nấu ăn từ internet. Sau đó, tôi viết chúng vào một cuốn sổ. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có cuốn sách dạy nấu ăn của riêng mình trong tương lai.

Đoạn văn viết về sở thích chơi bóng đá bằng tiếng Anh - Bài viết số 22

My hobby is playing football in spare time. After finishing my homework, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested in playing football from my childhood and started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 6 years old. My father told my class teacher about my hobby of football. My teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school so he could admit his child. Now, I really enjoy playing football and I participate in the inter-school competitions.

Bài dịch

Sở thích của tôi là chơi đá bóng vào thời gian rảnh. Sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi hay dùng thời gian rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất nhỏ và tôi bắt đầu học cách chơi bóng tử tế khi tôi 5 tuổi. Tôi đi học khi tôi 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo về sở thích bóng đá của tôi. Thầy tôi bảo rằng có 1 trung tâm thể thao nhỏ mở cửa hàng ngày ở trường vì vậy cha có thể cho con trai mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Đoạn văn viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh đơn giản - bài viết số 23

I am a 15 year old girl. Every day I will be brought to school by my parents. My study was quite stressful and tiring. Therefore, in my free time I love to wear headphones and enjoy the tunes that I love. I started listening to music when I was 12 years old. Every day I spend at least 2 hours listening to music.

When I listen to music I feel very comfortable. Music helps me forget the pressures. I often listen to songs with a cheerful, innocent melody. That helps me feel more optimistic. My favorite music is Ballad music. If you are looking for something to do in your spare time, you can choose to listen to music like me.

Bản dịch nghĩa

Tôi là một cô gái 15 tuổi. Ngày ngày tôi sẽ được bố mẹ đưa đến trường. Việc học của tôi khá căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, vào thời gian rảnh tôi thích đeo tai nghe và tận hưởng những giai điệu mà tôi yêu thích. Tôi bắt đầu nghe nhạc từ khi tôi 12 tuổi. Mỗi ngày tôi đều dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ để nghe nhạc.

Khi nghe nhạc tôi thấy vô cùng thoải mái. Âm nhạc giúp tôi quên đi những áp lực. Tôi thường nghe những bài hát có giai điệu trong sáng vui tươi. Điều đó giúp tôi cảm thấy lạc quan hơn. Thể loại nhạc yêu thích của tôi đó là nhạc Ballad. Nếu các bạn đang muốn tìm cho mình một việc để làm khi rảnh rỗi thì có thể lựa chọn nghe nhạc giống tôi.

Viết về sở thích chơi game bằng tiếng Anh - bài viết số 24

My hobby is playing games. However, I’m not addicted to the game at all. I only play games when I’ve done my work. The game that I often play is League of Legends. This is a game that requires high strategy and flexible finger manipulation. I often play games with my friends. We split into teams and fight each other. When we play the game we become closer.

Playing games helps me forget about the pressures in school. In order to play a healthy game, I only play 1 hour a day. My parents also know my gaming goals so I agree. On my 15th birthday, Dad bought me a computer set for my study and entertainment games.

I like to play games but I also know the balance between playing time and studying. If you can do that, the game is not bad.

Nội dung dịch

Sở thích của tôi là chơi game. Tuy nhiên, tôi không hề nghiện game. Tôi chỉ chơi game những lúc mà mình đã hoàn thành các việc phải làm. Game mà tôi thường chơi đó là Liên Minh Huyền Thoại. Đây là một trò chơi đòi hỏi tính chiến thuật cao và khả năng thao tác các ngón tay linh hoạt. Tôi thường chơi game cùng bạn bè. Chúng tôi chia thành từng đội và đấu với nhau.

Khi chơi game chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chơi game giúp tôi quên đi những áp lực trên trường lớp. Để chơi game một cách lành mạnh, tôi chỉ chơi 1 tiếng 1 ngày. Bố mẹ cũng biết được mục đích chơi game của tôi nên đồng ý cho tôi. Vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi, bố đã mua tặng tôi một dàn máy tính để phục vụ cho việc học cũng như việc chơi game giải trí của tôi.

Tôi thích chơi game nhưng tôi cũng tự biết cân bằng giữa thời gian chơi và học. Nếu các bạn có thể làm được điều đó thì game không hề xấu.

Viết về sở thích đá bóng bằng tiếng Anh có dịch - bài viết số 25

My hobby is playing sports. My favorite sport is soccer. Since I was a child, I watched football programs with my father on TV. Now that I get older, I can play soccer with my friends. I will play twice a week at a football field near my home, I usually play as a striker.

Playing soccer helps me train my fitness and team spirit. My friends and I get closer after every football match. We buy the same sportswear together. We usually have small parties after each game.

In short, sport offers us many different benefits. I like football and you guys should find yourself a favorite sport to practice.

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tôi là chơi thể thao. Môn thể thao mà tôi yêu thích đó là bóng đá. Từ nhỏ tôi đã cùng bố theo dõi các chương trình về bóng đá trên TV. Bây giờ khi đã lớn hơn, tôi có thể chơi bóng đá với bạn bè của mình. Một tuần tôi sẽ chơi hai lần tại sân bóng gần nhà.Tôi thường chơi ở vị trí tiền đạo.

Chơi bóng đá giúp tôi rèn luyện thể lực và tinh thần đồng đội. Tôi và bạn bè của mình trở nên thân thiết hơn sau mỗi trận bóng. Chúng tôi cùng mua những bộ đồ thể thao giống nhau. Chúng tôi thường có những bữa liên hoan nhỏ nhỏ sau mỗi trận đấu.

Tóm lại, thể thao mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích khác nhau. Tôi thích bóng đá còn các bạn cũng hãy tìm cho mình một môn thể thao yêu thích để rèn luyện nhé.

Viết về sở thích sưu tầm bằng tiếng Anh - bài viết số 26

Everyone has different tastes and I also have a hobby. My hobby is collecting souvenirs. I like small and lovely things.

I usually keep them in a separate box. I call that box the memory box. I often appreciate birthday gifts. Or every time I go to the bookstore I will buy at least one small item to take home. Most of them are just for decoration. But I like them very much.

I will find something unique to keep in my collection. When I truly love someone, I give them one of my collectibles. Thank you for listening to me share about my interests.

Bản dịch

Mỗi người đều có sở thích khác nhau và tôi cũng có một sở thích riêng. Sở thích của tôi là sưu tầm đồ lưu niệm. Tôi thích những đồ nhỏ nhắn và đáng yêu.

Tôi thường lưu giữ chúng trong một chiếc hộp riêng. Tôi gọi chiếc hộp đó là hộp kỉ niệm. Tôi thường rất chân trọng những món quà được tặng trong dịp sinh nhật. Hay mỗi lần đi đến hiệu sách tôi sẽ mua ít nhất một món đồ nhỏ đem về. Hầu hết những món đề này chỉ dùng để trang trí được thôi. Nhưng tôi rất thích chúng.

Tôi sẽ tìm những món đồ thật độc đáo để cất vào bộ sưu tập của mình. Khi tốt thật sự yêu quý một ai đó thì tôi sẽ tặng cho họ một trong những món đồ mà tôi sưu tầm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi chia sẻ về sở thích của mình.

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh ngắn gọn - bài viết số 27

My name is Phuong, I am 15 years old this year. If my friends like to listen to music or watch movies, then my hobby is cooking. Most of my family’s meals are cooked by me. Every day, I buy ingredients after I get home from school and start going to the kitchen. During the meal I often cook many different dishes.

I like to decorate my food beautifully. In addition to the dishes in my meal, I also like to make snacks such as cakes, candies, jam, … Whenever I do those things, I often share them with relatives and friends to enjoy. Everyone compliments me of my good cooking and I am very happy for that.

I love to cook so I will constantly learn to improve my ability.

Lời dịch

Tôi là Phương, tôi năm nay 15 tuổi. Nếu như các bạn của tôi thích nghe nhạc, xem phim thì sở thích của tôi lại là nấu ăn. Hầu hết những bữa ăn của gia đình tôi đều do tôi nấu. Mỗi ngày, tôi sẽ mua nguyên liệu sau khi đi học về và bắt đầu vào bếp. Trong bữa cơm tôi thường nấu nhiều món khác nhau.

Tôi thích trang trí cho món ăn của mình thật đẹp mắt. Ngoài những món ăn trong bữa cơm thì thôi cũng thích làm đồ ăn vặt như: bánh ngọt, kẹo, mứt,… Mỗi khi làm những thứ đó, tôi thường đem chia cho người thân và bạn bè cùng thưởng thức. Mọi người đều khen tôi nấu ăn ngon và tôi rất vui vì điều đó.

Tôi rất thích nấu ăn nên tôi sẽ không ngừng học hỏi để ngày càng nâng cao khả năng của mình.

Viết về sở thích sưu tầm sách bằng tiếng Anh - bài viết số 28

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I also get books from my friends. I collect books because I would like to learn from books. They help me broaden my knowledge. In the future, I try to make my collection larger. I would open a book store of my own.

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất cứ khi nào tôi cần nhiều sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như một cuốn truyện hay sách giáo khoa mà tôi đang học ở trường, bạn biết đấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về thiên nhiên. Tôi mua sách từ một hiệu sách gần nhà tôi và một số cửa hàng khác. Tôi cũng nhận được sách từ bạn bè của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ sách. Chúng giúp tôi mở rộng kiến thức của mình. Trong tương lai, tôi cố gắng làm cho bộ sưu tập của mình lớn hơn. Tôi sẽ mở một cửa hàng sách của riêng mình.

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đi du lịch - bài viết số 29

Travelling is one of my favorite hobbies. I love travelling with my parents and friends. It helps me to get away the daily rush of life. Besides, there are so many reasons to like travelling. Firstly, I like finding out eating and drinking everywhere. For examples, I am interested in French’s food where has hazelnut macarons. Colorful, pilowy and delicately flavored, macarons are perhaps one of the most famous and treasured French desserts. Secondly, I will meet new people when travelling. It is a great feeling when I realize that I have new friend across the globe. By interacting with them, I can come to know about their historical sites and new cultures. In conclusion, I’m a big fan of travelling and I make plan to travel as many places as I can whenever I am free.

Nội dung dịch

Đi du lịch là một trong những sở thích của tôi. Tôi thích đi du lịch với cha mẹ và bạn bè của tôi. Nó giúp tôi thoát khỏi nhịp sống hối hả hàng ngày. Bên cạnh đó, có rất nhiều lý do để thích đi du lịch. Thứ nhất, tôi thích tìm hiểu ăn uống ở khắp mọi nơi. Ví dụ: tôi quan tâm đến đồ ăn của Pháp, nơi có bánh hạnh nhân hạt dẻ. Bánh macaron đầy màu sắc, thơm phức và có hương vị tinh tế, có lẽ là một trong những món tráng miệng nổi tiếng và được yêu thích nhất của Pháp. Thứ hai, tôi sẽ gặp gỡ những người mới khi đi du lịch. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi tôi nhận ra rằng tôi có một người bạn mới trên toàn cầu. Bằng cách tương tác với họ, tôi có thể biết về các di tích lịch sử và nền văn hóa mới của họ. Tóm lại, tôi là một người thích đi du lịch và tôi lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi nhất có thể bất cứ khi nào tôi rảnh.

Talk about your hobbies ngắn - bài viết số 30

When my friends like to watch movies, read stories or listen to music, my hobby is cooking. Currently my family meals are cooked by me. I will cook when I finish my classes. To cook a delicious dish I need to prepare enough ingredients in both quantity and quality. I usually go to the market early in the morning so that I can choose the freshest ingredients. I usually make snacks on weekends and share them with everyone to eat. My friends all praise me for my good cooking. I am so happy about that. For me, cooking is a way for me to relax, express my feelings. I hope I have a restaurant in the future and there I will introduce my food to everyone.

Gg dịch

Khi bạn bè của tôi thích xem phim, đọc truyện hoặc nghe nhạc, sở thích của tôi là nấu ăn. Hiện tại những bữa cơm gia đình đều do tôi nấu. Tôi sẽ nấu khi tôi hoàn thành công việc của mình. Để nấu được một món ăn ngon mẹ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu cả về số lượng và chất lượng. Tôi thường đi chợ từ sáng sớm để có thể lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Cuối tuần mình thường làm các món ăn vặt và chia cho mọi người cùng ăn. Bạn bè ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Tôi rất vui vì điều đó. Đối với tôi, nấu ăn là cách để tôi thư giãn, thể hiện cảm xúc của mình. Tôi hy vọng tôi có một nhà hàng trong tương lai và ở đó tôi sẽ giới thiệu món ăn của mình với mọi người.

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh - bài viết số 31

My hobby is drawing picture. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I give my grandparents and parents my drawings on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more. Drawing has now become the most important part of my life. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush.

Google dịch

Sở thích của tôi là vẽ tranh. Tôi đã học nó một mình. Tôi đã học được một số khái niệm thông qua cuốn sách văn bản chứa các loại phác thảo khác nhau. Tôi luôn hiểu mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi, cây cối, mặt người, mây và động vật. Tôi không ngừng nỗ lực để giữ lại sở thích của mình. Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ của tôi. Năm nào tôi cũng tặng ông bà, bố mẹ những bức vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ vì họ rất thích những bức vẽ của tôi và luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn. Vẽ bây giờ đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Giờ giải trí của tôi luôn dành cho giấy vẽ, bút và cọ.

Viết đoạn văn giới thiệu về sở thích của bản thân bằng tiếng Anh - bài viết số 32

One of my hobbies is listening to music, especially English songs. My hobby started when I was ten years old. I spend much time on it. I can listening when I am doing my housework such as clean the floor, wash clothes, wash dish…or when I sleep…I love Taylor Swift, Rihana…they are all great singers. I can learn English vocabulary when listening to English songs and it also make me feel relaxed. I think it a good hobby and I will never stop it.

Google dịch

Một trong những sở thích của tôi là nghe nhạc, đặc biệt là các bài hát tiếng Anh. Sở thích của tôi bắt đầu khi tôi mười tuổi. Tôi dành nhiều thời gian cho nó. Tôi có thể nghe khi làm việc nhà như lau sàn, giặt quần áo, rửa bát…hay khi ngủ…Tôi yêu Taylor Swift, Rihana…họ đều là những ca sĩ tuyệt vời. Tôi có thể học từ vựng tiếng Anh khi nghe các bài hát tiếng Anh và nó cũng khiến tôi cảm thấy thư giãn. Tôi nghĩ đó là một sở thích tốt và tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

Viết về sở thích bằng tiếng anh lớp 6 ngắn gọn - bài viết số 33

My favorite activity in my free time is reading books. I usually read books whenever I have spare time. Books are by my side for almost the rest of the day. I even read book at the recess time. Reading books brings me many benefits. Firstly, it helps me broaden my knowledge in many different fields. I can access a huge range of knowledge such as science, biology, and literature,… Next, reading funny stories helps me release stress after a long day of hard study. Moreover, my dream is becoming a famous writer in the future, so reading more books gives me unlimited imagination as well as my writing skill. I read books for at least an hour every day. I wish I could read many kinds of books all over the world.

Google dịch

Hoạt động yêu thích của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi thường đọc sách bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh rỗi. Sách ở bên cạnh tôi hầu như suốt thời gian còn lại trong ngày. Tôi thậm chí còn đọc sách vào giờ giải lao. Đọc sách mang lại cho tôi nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó giúp tôi mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi có thể tiếp cận được kho kiến thức khổng lồ như khoa học, sinh học, văn học,… Tiếp theo, đọc những câu chuyện vui giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài học tập vất vả. Hơn nữa, ước mơ của em sau này là trở thành một nhà văn nổi tiếng nên việc đọc nhiều sách giúp em có trí tưởng tượng cũng như khả năng viết lách không giới hạn. Tôi đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi ước tôi có thể đọc được nhiều loại sách trên khắp thế giới.

Từ vựng tiếng Anh về sở thích

Các hoạt động sở thích

 • Go to the theatre: đi rạp hát
 • Go to the cinema: đi xem phim
 • Hang out with friends: đi chơi với bạn bè
 • Chat with friends: tán dóc với bạn bè
 • Walk the dog: đưa chó đi dạo
 • Collect stamp: sưu tập tem
 • Play chess: chơi cờ
 • Do sports: chơi thể thao
 • Play computer games: chơi game
 • Watch television: xem ti vi
 • Go shopping: đi mua sắm
 • Go skateboarding: đi ván trượt
 • Listen to music: nghe nhạc
 • Play an instrument: chơi nhạc cụ
 • Go camping: đi cắm trại
 • Explore: đi thám hiểm
 • Do magic tricks: làm ảo thuật
 • Fly kites: thả diều
 • Take photo: chụp ảnh
 • Build things: chơi xếp hình
 • Do arts and crafts: chơi cắt dán
 • Read books: đọc sách
 • Collect things: sưu tập đồ
 • Hunt: săn bắn
 • Sew: may vá
 • Knit: đan lát
 • Garden: làm vườn
 • Swim: bơi

Cac hoạt động nhảy múa

 • Dance: nhảy múa
 • Ballet: múa ba lê
 • Salsa: nhảy salsa
 • Swing: nhảy swing
 • Tango: nhảy tango
 • Waltz: nhảy van-xơ

Các trò chơi trong nhà

 • Billiards: trò chơi bida
 • Board games: trò chơi cờ bàn
 • Card games: chơi tú
 • Card tricks: ảo thuật bằng tú
 • Chess: cờ vua
 • Dominoes: cờ domino
 • Foosball: bi lắc
 • Jigsaw Puzzles: trò chơi ghép hình

Các môn thể thao cá nhân

 • Table tennis/ Ping pong: bóng bàn
 • Badminton: cầu lông
 • Bodybuilding: tập thể hình
 • Bowling: chơi bowling
 • Boxing: đấm bốc
 • Croquet: chơi crô kê
 • Cycling: đạp xe
 • Diving: lặn
 • Golf: đánh golf
 • Gymnastics: thể dục dụng cụ
 • Fencing: nhảy rào
 • Skate: ván trượt
 • Tennis: tennis
 • Yoga: yoga

Các môn thể thao đồng đội

 • Basketball: bóng rổ
 • Baseball: bóng chày
 • Football: bóng đá
 • Volleyball: bóng chuyền

Các hoạt động ngoài trời

 • Bird-watching: xem chim
 • Camping: cắm trại
 • Fishing: câu cá
 • Hiking: leo núi
 • Hunting: săn bắn
 • Kayak: xuồng caiac
 • Canoe: canô
 • Climbing: leo núi
 • Scuba diving: lặn biển có bình khí nén
 • Backpacking: du lịch bụi

Âm nhạc

 • Bass guitar: ghi ta bass
 • Cello: cello
 • Drum Set: bộ trống
 • Guitar: ghi ta
 • Trumpet: kèn trumpet
 • Violin: đàn violin
 • Rapping: đọc rap
 • Singing: hát
 • Start a band: thành lập ban nhạc

Cấu trúc nói về sở thích trong tiếng Anh

1. Cấu trúc câu hỏi tiếng anh về sở thích

 • Do you like (going skiing)?: Anh có thích (đi trượt tuyết) không?
 • What do you like to do?: Chị thích làm gì?
 • What are you into?: Niềm say mê của chị là gì?
 • What kind of (books) do you (read)?: Chị có (đọc) loại (sách) nào?
 • What kind of (cake) do you (like)?: Anh có (thích) loại (bánh) nào?
 • What’s your hobby?: Sở thích của anh là gì?
 • What are you interested in?: Anh thích cái gì?
 • What’s your favorite (color)?: Anh thích nhất (màu) nào?
 • Which (game) do you (play)?: Anh có (chơi) loại (môn thể thao) nào?
 • You have good taste in (fashion), don’t you?: Sở thích của chị là (thời trang) phải không?

2. Cấu trúc câu trả lời:

Cách nói thích:

 • I like most (sports and camping): Tôi thích (các hoạt động thể thao và cắm trại) nhất
 • I really enjoy (shopping): Tôi rất thích (đi mua sắm)
 • I’m really into (board games): Mình rất thích (các trò xúc sắc)
 • I’m mad about cats: Tôi rất thích (mèo)
 • I’m particularly fond of (shoes): Tôi đặc biệt thích (các loại giày)
 • I love (water skiing): Tôi rất thích (lướt ván)
 • I have passion for (cats): Tôi rất yêu (mèo)
 • I’m interested in (music): Tôi thích (âm nhạc)
 • I adore (traveling): Tôi yêu thích (du lịch)
 • I fancy (music): Tôi yêu (âm nhạc)
 • I have a special liking for (basketball): Tôi đặc biệt yêu thích (bóng chày)

Các nói không thích:

 • I don’t like… : Tôi không thích…
 • I hate… : Tôi ghét
 • I can’t stand… : Tôi không chịu được…
 • I’m not interested in…: Tôi không hứng thú với…
 • It’s not really my favorite thing: Tôi không thích điều đó lắm

* Mạnh hơn nữa thì có thể sử dụng:

 • I am disgusted with: Tôi chán ghét…
 • I am sick of… : Tôi phát ốm vì…

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: TOP 33 Đoạn văn Tiếng Anh về Sở thích. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
643 513.821
Sắp xếp theo

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm