101 cấu trúc To V và Ving thường gặp

Đối chiếu đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 FULL 24 mã đề ngày 29/6 tại:

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Tài liệu Tiếng Anh về Động từ nguyên thể có To (To Infinitive) và Danh động từ (Gerund - Ving) dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh theo từng chuyên đề do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tổng hợp toàn bộ những cấu trúc to V hoặc cấu trúc Ving giúp bạn đọc nắm chắc phần ngữ pháp Tiếng Anh này.

Dạng 1: S + (V) + to + V + hoặc S + (V) + sb + to + V+ O

to afford to V + O

cố gắng làm gì

to agree V + O

đồng ý làm gì

to agree with so

đồng ý với ai

to appear to V + O

dường như

to ask to V + O

yêu cầu làm gì

to ask sb to V sth

yêu cầu ai làm gì

to decide to V + O

quyết định làm gì

to expect to V + O

hi vọng

to learn to V + O

học làm gì

to manage to V + O

xoay xở

to offer to V + O

đề nghị làm gì cho ai

to plan to V + O

đặt kế hoạch

to promise to V + O

hứa

to encourge to V + O

khuyến khích

to refuse to V + O

từ chối

to threaten to V + O

đe dọa

to doubt whether S + (V) + O

nghi ngờ về cái gì đó

to want to V + O

muốn làm gì

to want sb to V sth

muốn ai làm gì

to intend to V + O

có ý định

to advise sb to V + O

khuyên ai làm gì

to allow sb to V + O

cho phép ai làm gì

to beg sb to V + O

cầu xin ai

to forbid to V + O

cấm làm gì

to invite to V + O

mời

to invite sb to V + O

mời ai làm gì

to persuade sb to V + O

thuyết phục ai làm gì

to remind sb to V + O

nhắc ai làm gì

to teach sb to V + O

dạy

to tell sb to V + O

bảo

to urge sb to V + O

hối thúc

to have sb V + O

nhờ

to make sb V + O

bắt ép

S + would like to V + O

thích

S + used to V + O

đã từng làm gì (nay không làm nữa)

to + encourage sb to V sth

khuyến khích ai làm gì

to remind sb of about sth/so

gợi nhớ về điều gì

It + (take) + sb + (time) + to V sth

ai mất bao nhiêu thời gian để làm gì

Dạng 2: S + (V) + Ving + O

to admit Ving O

chấp nhận đã làm gì

to avoid Ving O

tránh

to delay Ving O

trì hoãn

to deny Ving O

phủ nhận

to enjoy Ving O

thích

to finish Ving O

hoàn thành

to keep Ving O

tiếp tục, duy trì

to mind Ving O

bận tâm

to suggest Ving O

gợi ý

to like Ving O

thích

to hate Ving O

ghét

to love Ving O

thích

S + can’t bear Ving O

không thể chịu được

S + can’t stand Ving O

không thể chịu được

S + can’t help Ving O

không thể tránh được

to look forward to Ving O

trông mong

to accuse sb of Ving O

buộc tội ai

to insist sb on Ving O

nài nỉ ai làm gì

to remind sb of Ving O

gợi nhớ

to remind sb about Ving

nhắc ai về việc gì

to be afraid of Ving O

sợ

to be amazed at Ving O

ngạc nhiên

to be angry about/at Ving O

giận/ bực mình

to be good/bad at Ving O

giỏi/ kém

to be bored with Ving O

buồn chán

to be dependent on sth/ Ving O

phụ thuộc

to be different from

khác biệt

to be excited about

háo hức

to think of sth/Ving sth

nhớ về cái gì đó

to thank to sth/so/Ving sth

nhờ vào cái gì, vào ai gì đó

to thank sb for Ving sth

cảm ơn ai vì đã làm gì

to apologize (to so) for Ving sth

xin lỗi ai vì cái gì đó

to confess to Ving sth

thú nhận

to congratulate sb on Ving sth

chúc mừng ai vì điều gì đó

to be friendly with

thân thiện với

to be familiar with

quen thuộc với

to be popular with

phổ biến/ưa chuộng

to be based on

dựa trên

to be capable of

có khả năng

to be doubtful about

nghi ngờ

to take part in = join = paticipate

tham gia

to join sth

tham gia cái gì

to join in Ving sth

tham gia làm gì

to be famous for

nổi tiếng vì

to be fed up with

chán

to be fond of Ving O

thích

to be grateful to sb for Ving sth

biết ơn ai vì đã làm gì

to be interested in

thích, quan tâm

to be keen on

đam mê

to be nervous of

lo lắng

to be responsible for

có trách nhiệm

to be satisfied with

hài lòng

to be successful in

thành công

to be worried about

lo lắng

to be surprised at

ngạc nhiên

to be tired of

mệt mỏi vì

to be used to Ving O

đã quen làm gì

to warn sb of sth/Ving sth

cảnh báo ai việc gì hoặc làm gì

to warn sb against Ving sth

cảnh báo ai không được làm gì

to thank sb for Ving sth

cảm ơn ai vì đã làm gì

to dream of/about sth/so/Ving

giấc mơ về việc gì, về ai, về làm gì

to prevent/ stop/ protect sb/sth from Ving sth

ngăn cản ai/cái gì làm gì

to be thankful/grateful to sb for Ving sth

biết ơn ai vì đã làm gì

to look forward to Ving sth

trông mong ai làm gì

to think about sth/Ving sth

suy nghĩ về cái gì đó

to insist on Ving sth

khăng khăng làm gì

to give sb sth

đưa cho ai cái gì

to give sth to sb

đưa cái gì cho ai

to buy sb sth

mua cho ai cái gì

to buy sth for sb

mua cái gì cho ai

to bring sb sth

mang cho ai cái gì

to bring sth to sb

mang cái gì cho ai

force to do sth

yêu cầu, bắt chước

mean to do sth

định làm gì

demand to do sth

yêu cầu

want to do sth

muốn làm gì

agree to do sth

đồng ý làm gì

expect to do sth

mong đợi

offer to do sth

đề nghị

hope to do sth

hi vọng

mention doing sth

đề cập

count on doing sth

phụ thuộc

have to do

phải làm

to prevent sb/sth from

ngăn cản ai/cái gì làm gì

to apply for

nộp đơn

to look for

tìm kiếm

Những động từ theo sau là to-inf hoặc -ing có nghĩa thay đổi

forget

forget to V

quên phải làm gì

Forget Ving

quên đã làm gì

remember

remember to V

nhớ phải làm gì

remember Ving

nhớ đã làm gì

regret

regret to V

tiếc phải làm gì

regret Ving

hối tiếc đã làm gì

try

Try to V

Cố gắng làm gì

Try ving

Thử làm gì

Be sorry

Be sorry to V

Tiếc phải làm gì

be sorry Ving

Xin lỗi vì làm gì = apologize sb for Ving

Stop

Stop Ving

Dừng việc đang làm

Stop to V

Dừng để làm việc khác

Need

Need V = need To V

Cần làm gì

Need Ving

Cần được làm gì

Những động từ theo sau là V-ing hoặc to-inf nhưng nghĩa không thay đổi

begin to V = begin Ving

bắt đầu làm gì

continue to V = continue Ving

bắt đầu làm gì

start to V = start Ving

bắt đầu làm gì

Cấu trúc câu dạng V-0-V (chủ ngữ-động từ 1-tân ngữ-động từ 2)

Động từ nguyên mẫu (bare infinitive) theo sau các động từ như:

- MAKE, HAVE (ở dạng sai bảo chủ động), LET, HELP thì V2 sẽ ở dạng bare inf.

Cấu trúc: make / have / let sb do sth.

Ex: I make him go.

I let him go.

- Nếu V1 là các động từ như: HEAR, SEE, FEEL, NOTICE, WATCH, FIND, CATCH... thì V2 là Ving (hoặc bare inf)

Cấu trúc:

watch / find/ catch sb doing sth: bắt gặp (xem) ai đó đang làm gì.

see/ hear/ feel sb doing sth: nhìn thấy, nghe thấy ai đó đang làm gì.

see/ hear/ feel sb do sth: nhìn thấy, nghe thấy ai đó đã làm gì.

- Theo sau động từ have, get có dạng P2

Cấu trúc: have / get sth DONE

have sb DO

get sb TO DO

Bài tập cấu trúc v-ing và to v có đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc cho đúng.

1.He agreed _____ (buy) a new car.

A. to buy

B. buy

C. buying

2. I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.

A. to go

B. go

C. going

3. The question is easy _____ (answer).

A. to answer

B. answer

C. answering

4. The man asked me how _____ (get) to the airport.

A. to get

B. get

C. geting

5. I look forward to _____ (see) you at the weekend.

A. see

B. seeing

6. The boys like ( play) games but hate ( do) lessons.

A. to play - to do

B. play - do

C. playing - doing

7. Would you like ( go) now or shall we wait till the end?

A. going

B. to go

C. go

8. We used ( dream) of a television set when we (be) small.

A. dream - are

B. to dream - were

C. to dream - are

9. Would you mind ( show ) me how ( send) an email?

A. showing - to send

B. showing - sending

C. to show - to send

D. to show - sending

Bài 2. Chia động từ ở trong ngoặc

1. They are used to (prepare) new lessons.

2. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time.

3. His doctor advised him ( give) up ( smoke).

4. Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes.

5. Stop ( argue) and start( work).

6. I like ( think) carefully about things before ( make) decision.

7. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door.

8. Did you succeed in ( solve) the problem?

9. Don’t forget ( lock) the door before (go) to bed.

10. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc

1. Sally and her family love (go) to the park in the summer.

2. Her mum likes (lie) on the blanket and loves (read) her favourite magazines.

3. Anna’s family (like) the park because they love (be) outdoors.

4. I enjoy (collect) dolls and it becomes my pleasure.

5. We love (watch) new films, and we (go) to watch a new Hollywood film next weekend.

6. My brother hates (do) the same things day after day.

7. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?

8. I enjoy _____________ (listen) to music while I’m doing the cooking.

9. He wants _____________ (buy) a new computer game.

10. I’d like _____________ (speak) to Mr Davis, please. Is he there?

11. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.

12. The children would love _____________ (eat) French fries.

13. She really loves _____________ (work) with children.

14. We tried _____________ (call) you but your mobile was off.

15. They intend _____________ (build) houses on the school playing fields.

Bài 4. Put the verb into either the gerund (-ing) or the infinitive (with 'to'):

1) I don't fancy (go) _______out tonight.

2) She avoided (tell)________ him about her plans.

3) I would like (come) ________to the party with you.

4) He enjoys (have)_______ a bath in the evening.

5) She kept (talk)_______ during the film.

6) I am learning (speak)_______ English.

7) Do you mind (give)_______ me a hand?

8) She helped me (carry)_______ my suitcases.

9) I've finished (cook)_______ - come and eat!

10) He decided (study)_______ biology.

11) I dislike (wait)_______.

12) He asked (come) _______ with us.

13) I promise (help)_______ you tomorrow.

14) We discussed (go)_______ to the cinema, but in the end we stayed at home.

15) She agreed (bring)_______ the pudding to the dinner.

16) I don't recommend (take)_______ the bus - it takes forever!

17) We hope (visit)_______ Amsterdam next month.

18) She suggested (go) _______ to the museum.

19) They plan (start) _______ college in the autumn.

20) I don't want (leave) _______ yet.

Bài 5. Choose the correct form of the word.

Question 1. He often lets other people _______ ahead.

A. move

B. to move

C. moving

Question 2. Would you mind _______ me lunch?

A. buy

B. to buy

C. buying

Question 3. I prefer ________ to walking.

A. drive

B. to drive

C. driving

Question 4 ________ on this beach is very pleasant.

A. Lie

B. To lie

C. Lying

Question 5. I tried _________ it to him, but he didn't understand.

A. explain

B. to explain

C. explaining

Question 6. After _________ the conditions I left.

A. hear

B. to hear

C. hearing

Question 7. I suggested _________ out in the rain.

A. not go

B. not to go

C. not going

Question 8. I decided _________ for the competition.

A. enter

B. to enter

C. entering

Question 9. Some people seem _______ very kind.

A. be

B. to be

C. being

Question 10. I have a passion for _________ to the newspapers.

A. write

B. to write

C. writing

Question 11. By _________ enormous wages she persuaded him to work for her.

A. offer

B. to offer

C. offering

Question 12. Try ________ your past.

A. forget

B. to forget

C. forgetting

Question 13. There's no point in _______ such dangerous things.

A. do

B. to do

C. doing

Question 14. He postponed _________ to the cinema.

A. go

B. to go

C. going

Question 15. It is usually easier ________ English in English-speaking countries.

A. learn

B. to learn

C. learning

Bài 5. Give the correct form of the word in bracket.

1. I’m very interested in __________________ Japanese. (learn)

2. My pen friend is coming next Sunday. I’m really looking forward __________________ him.
(meet)

3. Don’t you mind __________________ away from your family for such a long time? (be)

4. The daughter promised __________________ back by ten. (be)

5. I wanted to go alone but Joe insisted on __________________ with me. (come)

6. Tom offered __________________ me home. (bring)

7. Why not __________________ a weekend in Da Lat? (spend)

8. I’m sorry I can’t come to your birthday party but thank you for __________________ me. (invite)

9. Our neighbors apologized for __________________ such noise. (make)

10. Vietnam is always worth __________________ to. (travel)

Bài 6. Give the correct form.

1. We have taught our children __________ (wash) their hands before _____________ (eat).

2. __________________ (write) letters is more boring than __________________ (phone).

3. Jack decided __________________ (have) a break from work.

4. I refused __________________ (speak) with them.

5. We agreed __________________ (meet) them at the airport.

6. There is no sense in ____________ (earn) more money than you can ___________(spend).

7. They made us __________________ (leave) the campsite after __________________ (make) such a mess.

8. "Do you mind __________________ (work) overtime ?, " asked the boss

9. She has never known how __________________ (fry) a steak.

10. The doctor made him _________ (promise) _____________ (reduce) his
__________________ (smoke).

Bài 7. Gerund or Infinitive?

1. Did I really tell you I was unhappy? I don't remember ___________________ (say) that.

2. The water here is not very good. I'd avoid ___________________ (drink) it if I were you.

3. I pretended ___________________ (be) interested in the conversation.

4. I got up and looked out of the window ___________________ (see) what the weather was
like.

5. I have a friend who claims ___________________ (be) able to speak 5 languages.

6. I like ___________________ (think) carefully about things before ___________________
(make) a decision.

7. Steve used ___________________ (be) a footballer. He had to stop
___________________ (play) because of an injury.

8. How do you ___________________ (make) this machine work ? - I'm not sure. Try
___________________ (press) the button and see what happens !

9. What do you advise me ___________________ ? (do)

10. They intend ___________________ a new house next year. (buy)

Bài 8. Gerund or Infinitive (with or without TO) . Fill in the correct form.

1. They can’t afford _______  (GO) to a restaurant that often.

2. Why do you insist on  _______ (INVITE) them?

3. We were so hungry that I suggested  _______ (HAVE) dinner early.

4. They denied  _______ (STEAL) the jewels.

5. I have never dreamed of  _______ (WIN) the championship.

6. I refuse  _______ (ANSWER) any more of your ridiculous questions.

7. My mother threatened  _______ (CALL) the police.

8. I don’t enjoy  _______ (DRIVE) as much as I used to.

9. We were unlucky  _______ (LOSE) the game . We deserved (WIN).

10. Please remember _______ (LOCK) the door when you leave.

Bài 9. Give the correct form of the word in bracket.

1. She promised __________________ (not object) to his __________________ (smoke).

2. They continued __________________ (eat) after the interruption.

3. I am not in the habit of __________________ (smoke) in the car.

4. Ann reminded me __________________ (finish) my work on time.

5. He'd better __________________ (get) used to __________________ (work) harder.

6. I am capable of __________________ (stand) on my head and __________________ (play) the saxophone.

7. You'd better __________________ (start) __________________ (dig) the garden.

8. I expected someone __________________ (pick) up these papers.

9. The Romans were quite happy about Hannibal __________________ (not attack) Rome.

10. It was interesting __________________ (watch) our cat __________________ (play)

Bài 10. Write the correct form of the verbs.

1. Vietnamese students love (go) _______ picnic at the weekend.

2. I hate (spend) ___ all day on (go) _____fishing.

3. People in Britain love (drink)______ tea with milk.

4. Do you like (listen) _____to music.

5. Does Anna fancy (watch) _______horrible movies.

6. I prefer (make) ______craft to (draw) _______a picture.

7. Kate loves (hang out)_____ with her friends on her birthday.

8. I detest (eat) _____ fish.

9. Do you mind (turn)_____ off the TV?

10. Does she adore (work) _____with handicapped students?

Bài 11. Write the correct form of the verbs.

1. I can't stand (wear) ______ such an awful dress.

2. Can I go outside now ? I've finished (do)_________ my homework.

3. Friends you can trust will never fail (help) ____________ you.

4. I don't mind (do) _________ the dishes. I've got all the time in the world.

5. George hopes (become) ________ a great lawyer one day.

6. She admitted (make) ______ a serious mistake.

7. Jane promised her mother (be) ________ back by 11.

8. The actor imagined (get)______ an Oscar for the best supporting role.

ĐÁP ÁN

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc cho đúng.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A;

Bài 2. Chia động từ ở trong ngoặc

1. They are used to preparing new lessons.

2. By working day and night , he succeeded in finishing the job in time.

3. His doctor advised him to give up smoking.

4. Please stop talking. We will stop to eat lunch in ten minutes.

5. Stop arguing and start to work.

6. I like to think carefully about things before making decision.

7. Ask him to come in. Don`t keep him standing at the door.

8. Did you succeed in solving the problem?

9. Don’t forget to lock the door before going to bed.

10. Don’t try to persuademe . Nothing can make me change my mind.

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc

1. Sally and her family love (go) going/ to go to the park in the summer.

2. Her mum likes (lie) lying on the blanket and loves (read) reading her favourite magazines.

3. Anna’s family (like) likes the park because they love (be) being outdoors.

4. I enjoy (collect) collecting dolls and it becomes my pleasure.

5. We love (watch) watching/ to watch new films, and we (go) will go to watch a new Hollywood film next weekend.

6. My brother hates (do) doing the same things day after day.

7. Would you mind _____watching________ (watch) my bag for a few minutes?

8. I enjoy ______listening_______ (listen) to music while I’m doing the cooking.

9. He wants _______to buy______ (buy) a new computer game.

10. I’d like ________to speak_____ (speak) to Mr Davis, please. Is he there?

11. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.

12. The children would love ______to eat_______ (eat) French fries.

13. She really loves ______working/ to work_______ (work) with children.

14. We tried ________to call_____ (call) you but your mobile was off.

15. They intend ______to build_______ (build) houses on the school playing fields.

Bài 4. Put the verb into either the gerund (-ing) or the infinitive (with 'to'):

1) I don't fancy (go) ____going___out tonight.

2) She avoided (tell)___telling_____ him about her plans.

3) I would like (come) ___to come_____to the party with you.

4) He enjoys (have)___having____ a bath in the evening.

5) She kept (talk)___talking____ during the film.

6) I am learning (speak)___to speak____ English.

7) Do you mind (give)___giving ____ me a hand?

8) She helped me (carry)___to carry____ my suitcases.

9) I've finished (cook)___cooking____ - come and eat!

10) He decided (study)___to study ____ biology.

11) I dislike (wait)__waiting_____.

12) He asked (come) ___to come____ with us.

13) I promise (help)____to help___ you tomorrow.

14) We discussed (go)____going___ to the cinema, but in the end we stayed at home.

15) She agreed (bring)___to bring____ the pudding to the dinner.

16) I don't recommend (take)____taking___ the bus - it takes forever!

17) We hope (visit)___ to visit____ Amsterdam next month.

18) She suggested (go) __going_____ to the museum.

19) They plan (start) ___to start____ college in the autumn.

20) I don't want (leave) ___to leave____ yet.

Bài 5. Choose the correct form of the word.

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - C; 7 - C; 8 - B;

9 - B; 10 - C; 11 - C; 12 - B; 13 - B; 14 - C; 15 - B;

Bài 5. Give the correct form of the word in bracket.

1. I’m very interested in _____learning__ Japanese. (learn)

2. My pen friend is coming next Sunday. I’m really looking forward _____to meeting___ him.
(meet)

3. Don’t you mind _____being____ away from your family for such a long time? (be)

4. The daughter promised ____to be___ back by ten. (be)

5. I wanted to go alone but Joe insisted on ____coming__ with me. (come)

6. Tom offered _____to bring_____ me home. (bring)

7. Why not _____spend______ a weekend in Da Lat? (spend)

8. I’m sorry I can’t come to your birthday party but thank you for ____inviting___ me. (invite)

9. Our neighbors apologized for _______making_____ such noise. (make)

10. Vietnam is always worth ______travelling_____ to. (travel)

Bài 6. Give the correct form.

1. We have taught our children ______to wash____ (wash) their hands before ______eating_______ (eat).

2. _________Writing_________ (write) letters is more boring than _____phoning_____________ (phone).

3. Jack decided ______to have______ (have) a break from work.

4. I refused _______to speak______ (speak) with them.

5. We agreed _______to meet_______ (meet) them at the airport.

6. There is no sense in _____earning_______ (earn) more money than you can ______spend_____(spend).

7. They made us ______leave____ (leave) the campsite after _____making____ (make) such a mess.

8. "Do you mind _________working________ (work) overtime ?, " asked the boss

9. She has never known how ______to fry________ (fry) a steak.

10. The doctor made him _____promise____ (promise) _____to reduce_____ (reduce) his
_____smoking______ (smoke).

Bài 7. Gerund or Infinitive?

1. Did I really tell you I was unhappy? I don't remember _______saying________ (say) that.

2. The water here is not very good. I'd avoid ________drinking______ (drink) it if I were you.

3. I pretended ______to be_____ (be) interested in the conversation.

4. I got up and looked out of the window _______to see _______ (see) what the weather was
like.

5. I have a friend who claims _______ to be______ (be) able to speak 5 languages.

6. I like ______to think _______ (think) carefully about things before _______making_________
(make) a decision.

7. Steve used ______to be______ (be) a footballer. He had to stop ____playing____ (play) because of an injury.

8. How do you ____make____ (make) this machine work ? - I'm not sure. Try
___pressing______ (press) the button and see what happens !

9. What do you advise me ______to do____ ? (do)

10. They intend ____to buy____ a new house next year. (buy)

Bài 8. Gerund or Infinitive (with or without TO) . Fill in the correct form.

1. They can’t afford ____going___ (GO) to a restaurant that often.

2. Why do you insist on ____inviting___ (INVITE) them?

3. We were so hungry that I suggested ____having___ (HAVE) dinner early.

4. They denied ____stealing___ (STEAL) the jewels.

5. I have never dreamed of _____winning__ (WIN) the championship.

6. I refuse __to answer_____ (ANSWER) any more of your ridiculous questions.

7. My mother threatened ___to call____ (CALL) the police.

8. I don’t enjoy ____driving___ (DRIVE) as much as I used to.

9. We were unlucky _____to lose__ (LOSE) the game . We deserved (WIN)____to win___ .

10. Please remember ___to lock____ (LOCK) the door when you leave.

Bài 9. Give the correct form of the word in bracket.

1. She promised _______not to object ______ (not object) to his _____smoking______ (smoke).

2. They continued _______to eat/ eating_____ (eat) after the interruption.

3. I am not in the habit of ______smoking_____ (smoke) in the car.

4. Ann reminded me ________ to finish ___ (finish) my work on time.

5. He'd better ________get______ (get) used to ________working___ (work) harder.

6. I am capable of _______standing________ (stand) on my head and ______playing_______ (play) the saxophone.

7. You'd better _______start____ (start) _______digging_____ (dig) the garden.

8. I expected someone _____to pick_____ (pick) up these papers.

9. The Romans were quite happy about Hannibal _______not attacking____ (not attack) Rome.

10. It was interesting _____to watch_____ (watch) our cat ___play____ (play)

Bài 10. Write the correct form of the verbs.

1. Vietnamese students love (go) ____going___ picnic at the weekend.

2. I hate (spend) __spending_ all day on (go) ___going__ fishing.

3. People in Britain love (drink)____drinking__ tea with milk.

4. Do you like (listen) ___listening__ to music.

5. Does Anna fancy (watch) ___watching____ horrible movies.

6. I prefer (make) ___making___ craft to (draw) ___drawing____ a picture.

7. Kate loves (hang out)__hanging out___ with her friends on her birthday.

8. I detest (eat) __eating___ fish.

9. Do you mind (turn)___turning__ off the TV?

10. Does she adore (work) __working___ with handicapped students?

Bài 11. Write the correct form of the verbs.

1. I can't stand (wear) ___WEARING___ such an awful dress.

2. Can I go outside now ? I've finished (do)______DOING___ my homework.

3. Friends you can trust will never fail (help) _______TO HELP_____ you.

4. I don't mind (do) _____DOING____ the dishes. I've got all the time in the world.

5. George hopes (become) ___TO BECOME____ a great lawyer one day.

6. She admitted (make) ____MAKING__ a serious mistake.

7. Jane promised her mother (be) ____TO BE____ back by 11.

8. The actor imagined (get)___GETTING___ an Oscar for the best supporting role.

Tải trọn bộ nội dung tài liệu Tiếng Anh tại đây: 101 cấu trúc động từ To V và Ving thường gặp. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
31 89.819
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm