Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Danh từ trong tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PROBLEMS WITH NOUNS
1. Please go to _______ to pick up your ID card.
a. third window b. the window three c. window third d. the third window
2. May I have two ________ instead of beans, please?
a. corn's ear b. ear of corns c. corn ears d. ears of corn
3. If you want to find good information about graduate programs in the United States,
look in ________ of the College Blue Books.
a. volume two b. volume second c. the volume two d. second volume
4. Let's buy our tickets while I still have ________ left.
a. a few money b. a little moneys c. a few dollars d. a few dollar
5. The assignment for Monday was to read ______ in your textbooks.
a. chapter tenth b. the chapter ten c. chapter the tenth d. the tenth chapter
6. I always put my best __________ in a safe- deposit box.
a. jewelries b. jewelry's pieces c. chapter the tenth d. the tenth chapter
7. It's a shame that you have _______ time in New York on the tour.
a. so few b. so little c. a few d. a little
8. We haven't had ________ news from the disaster site since the earthquake.
a. many b. quite a few c. much d. some
9. John Kennedy was _________ of the United States.
a. the thirty-five president b. the thirty fifth president
c. the president thirty-fifth d. president the thirty-five
10. I'll have a cup of tea and __________
a. two toasts b. two piece of toasts
c. two pieces of toast d. two pieces of toasts
11. The ticket agent said that the plane would be boarding at _________
a. the gate six b. sixth gate c. gate six d. the six gate
12. I will need _______ about the climate before I make a final decision.
a. a few informations b. a little informations
c. a few information d. a little information
13. Sending_______- "Special delivery" costs about fifteen times as much as sending it
"regular delivery".
a. mails b. a piece of mail c. a mail d. pieces of a mail
14. The Chicago bus is parked at __________
a. the lane two b. the two lane c. lane to d. lane the two
15. We don't have ______ tonight
a. many homeworks b. much homeworks
c. many homework d. much homework
16. __________ is the world's most abundant fossil fuel.
a. The coal b. Coal c. Coals d. A coal
17. ________ energy in a tornado is enormous.
a. The b. An c. A d. Some
18. The _________ of women earning Master's Degrees has risen sharply in recent years.
a. sum b. amount c. number d. addition
19. There is __________ rainfall on the Wst Coast of the United States than on the East
Coats.
a. fewer b. less c. little d. few
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
20. In 1995______ Hawaii was admitted to the Union as the 50th State.
a. the b. a c. an d. no article
1d
2d
3a
4c
5d
6c
7b
8c
9b
10c
11c
12d
13c
14c
15d
16b
17a
18c
19b
20d
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập trắc nghiệm về danh từ trong tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm về danh từ trong tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải tổng hợp đầy đủ từ loại danh từ rất thường gặp trong các đề thi sẽ giúp các bạn không chỉ nắm chắc kiến thức ngữ pháp mà còn đem đến cho các bạn lượng từ mới phong phú và bổ ích. Sau đây mời các bạn vào thử sức.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm