Bài tập thì quá khứ tiếp diễn có đáp án

Bài tập về thì Quá khứ Tiếp diễn có đáp án

Thì Quá khứ tiếp diễn trong Tiếng Anh là một trong những phần Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản rất quan trọng trong Tiếng Anh. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tự luận Tiếng Anh khác nhau như Tìm lỗi sai, Chia động từ trong ngoặc, Điền từ thích hợp ở thì Quá khứ tiếp diễn giúp bạn đọc nắm chắc phần ngữ pháp quan trọng này.

I. Cách dùng Thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)
 • Were you expecting any visitors? (Anh có mong đợi người khách nào không?)
 • Sorry, were you sleeping? (Xin lỗi, anh đang ngủ à?)
 • I was just making some coffee. (Tôi đang pha cà phê.)
 • I was thinking about him last night. (Tối qua, tôi đã nghĩ về anh ấy.)
 • In the 1990s few people were using mobile phones. (Vào những năm 1990, rất ít người sử dụng điện thoại di động.)

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.

 • I was walking in the street when I suddenly fell over. (Khi tôi đang đi trên đường thì bỗng nhiên tôi bị vấp ngã.)
 • She was talking to me on the phone and it suddenly went dead. (Khi cô ấy đang nói chuyện điện thoại với tôi thì bỗng nhiên nó bị mất liên lạc.)
 • They were still waiting for the plane when I spoke to them. (Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)
 • The company was declining rapidly before he took charge. (Trước khi anh ấy nhận công việc thì công ty đó đang đi xuống.)
 • We were just talking about it before you arrived. (Chúng tôi vừa nhắc về điều đó trước khi anh đến.)
 • I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working. (Khi tôi đang trình bày trước 500 người thì cái micro đột nhiên bị hỏng.)

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án

II. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn

- S + was/ were + V-ing (+ O)

Ví dụ:

I was thinking about him last night.

We were just talking about it before you arrived.

- S + was/ were + not + V-ing (+ O)

Ví dụ:

I wasn't thinking about him last night.

We were not talking about it before you arrived.

- (Từ để hỏi) + was/ were + S + V-ing (+ O)?

Ví dụ:

Were you thinking about him last night?

What were you just talking about before I arrived?

* Ghi chú:

 • S: chủ ngữ
 • V: động từ
 • O: tân ngữ

Tham khảo: Dấu hiệu nhận biết 12 thì trong Tiếng Anh

III. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn

Một số dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn thông qua cụm trạng từ và từ chỉ thời gian:

At + giờ + thời gian trong quá khứ. (at 8p.m yesterday,…)

At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time last week, at the moment last month,…)

In + năm (in 2019, in 2020)

In the past.

When (khi) khi diễn tả hành động xen vào.

While (trong khi) khi nói về hành động xảy ra song song.

IV. Cách thêm ing sau động từ

1. Thông thường thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi “ing” đứng sau động từ

Ví dụ:

Try => Trying Seem => Seeming

2. Khi động từ tận cùng là “e” thì ta bỏ “e” đi rồi mới thêm “ing”

Ví dụ:

Leave => Leaving Move => Moving

3. Khi động từ tận cùng là “ee” thì ta chỉ cần thêm “ing” phía sau

Ví dụ:

see => seeing

4. Khi động từ tận cùng là “ie” thì ta đổi “ie” thành “y” rồi sau đó thêm “ing”

Ví dụ:

lie =>lying

Chú ý: Các động từ tận cùng là “y” nhưng giữ nguyên “y” khi thêm “ing”.

carry => carrying study => studying

5. Những quy tắc gấp đôi phụ âm ở cuối khi ta thêm “ing” :động từ có 1 âm tiết, tận cùng là “Nguyên âm + Phụ âm” (Trừ h, w, x, y), thì ta gấp đôi phụ âm và sau đó thêm “ing”.

Put => Putting Swim => Swimming

Chú ý: Các động từ tận cùng là h, w, x, y thì ta giữ nguyên và sau đó thêm “ing”:

Know => Knowing Say => Saying

6. Khi động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2. Nếu tận cùng là “nguyên âm+phụ âm” (trừ h, w, x, y), ta gấp đôi phụ âm và sau đó thêm “ing”

Begin ==> Beginning Prefer => preferring travel => travelling

7. Những động từ tận cùng bằng “C” , thì ta phải thêm chữ “K” ở cuối rồi sau đó mới thêm “ing”.

Traffic => trafficking

V. Bài tập Quá khứ tiếp diễn có đáp án

I. Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

Xem đáp án

1. I __________was going_________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ________was attending___________an English course (attend)

3. Jim ______was standing__________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he __________was riding_______ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they_______were living_______ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________was walking________ around the city (walk)

7. The lorry _____was going__________ very fast when it hit our car (go)

8. While I _________was studying___________in my room, my roommate ________was having___________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________were just leaving________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We ____were sitting______________ in the café when they saw us (sit)

II. Chia động từ ở thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister ________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of hot chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

11. They ___________________(wait) for me when I _________________ at the station (arrive)

12. She ________________ (swim) in the sea when I ___________________ her (see)

13. ___________________they__________________(play) tennis when it _________________ raining (start)?

14. We __________________ (drive) home from the theatre when the police __________________(stop) us.

15. The wind __________________ (blow) very hard when I ________________(go) out this morning.

Đáp án

1 - was calling - wasn't - was studying;  2 - didn't hear - was sleeping;

3 - was shining - were singing;  4 - were talking - walked; 

5 - weren't - were playing;  6 - fell - was reading; 

7 - was snowing - was was shining;  8 - was shoveling - was bringing;

9 - had - was driving - hit; 10 - decided - were starving;  11 - were waiting - arrived; 

12 - was swimming - saw; 13 - Were ... playing - started;

14 - were driving - stopped;  15 - was blowing - went; 

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son's birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Xem đáp án

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) were building this house.

2. I (drive) was driving my car very fast when you called me.

3. I (chat) was chatting with my friends while my teacher (teach) was teaching the lesson yesterday.

4. My father (watch) was watching TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) was preparing for my son's birthday party.

6. What were you doing (do) at 8 pm yesterday?

7. Where were you going (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) weren't going to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) wasn't doing the housework when my father came home.

10. My sister (read) was reading books while my brother (play) was playing football yesterday afternoon.

IV. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

2. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Đáp án

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

2. They were working when she came yesterday.

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Anne wasn't riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

- He wasn't typing a letter when his boss went into the room.

- Was he typing a letter when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

V: Chọn đúng thì của các câu sau:

1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.

2. What were you doing/ did you do when I phoned?

3. They didn't visit/ weren't visiting their friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.

7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV all day.

Xem đáp án

1. I saw the accident when I was waiting for the taxi.

2. What were you doing when I phoned?

3. They didn't visit their friends last summer holiday.

4. It rained heavily last July.

5. While people were talking to each other, he was reading his book.

6. Chris ate pizza every weekend last month.

7. While we were running in the park, Mary fell over.

8. Did you find your keys yesterday?

9. Who did she dance with at the party last night?

10. They were watching football on TV all day.

Tham khảo: Bài tập về các Thì trong tiếng Anh có đáp án

VI. Tìm các lỗi sai trong các câu sau:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1 - play thành playing;  2 - study thành studying;

3 - do thành doing; 4 - went thành go;

5 - sleep thành sleeping; 6 - have thành had

7 - broke thành break; 8 - go thành went;

9 - am thành was; 10 - turn thành turned;

VII. Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn:

1. Where/ you/ go? When/ you/ go?

=>

2. Who/ you/ go with?

=>

3. How/ you/ get/ there?

=>

4. What/ you/ do/ during the day?

=>

5. you/ have/ a/ good/ time?

=>

6. you/ have/ any/ problems?

=>

7. How long/ you/ be/ there?

=>

8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

=>

Đáp án:

1. Where did you go? When did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. Did you have any problems?

7. How long were you there?

8. What were your parents doing while you were going on holiday?

VIII: Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1............to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2............in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 some water. Suddenly I (see) 4............a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5............beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6............fast. I (ask) 7............him for his name with a shy voice. He (tell) 8............me that his name was John. He (stay) 9............with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10............a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Đáp án

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1 went to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2 was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 was drinking some water. Suddenly I (see) 4 saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5 was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6 was beating fast. I (ask) 7 asked him for his name with a shy voice. He (tell) 8 told me that his name was John. He (stay) 9 stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10 had a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

IX. Chia động từ ở trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu.

1. I lost my keys when I ________ (walk) home.

2. It was raining while we ________ (have) dinner.

3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus.

4. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.

5. My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.

6. He ________ (ride) his bicycle when the cat ran across the road.

7. We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)

8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees.

9. The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city.

10. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car.

11. I _______ (walk) down the street when it began to rain.

12. At this time last year, I _______ (attend) an English course.

13. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion.

14. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a party in the other room.

15. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.

Đáp án

1 - were walking; 2 - were having; 3 - were sitting; 4 - was talking; 5 - were driving;

6 - was riding; 7 - was raining; 8 - are singing; 9 - was walking; 10 - was going;

11 - were walking; 12 - were attending; 13 - was standing; 14 - were studying – were having

15 - were dancing;

X. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

1. (they / take the exam?)

2. (when / he / work there?)

3. (you / make dinner?)

4. (they / drink coffee when you arrived?)

5. (when / we / sleep?)

6. (they / study last night)

7. (we / talk when the accident happened)

8. (he / not / exercise enough)

9. (I / talk too much?)

10. (it / not / snow)

Đáp án

1 - Were they taking the exam?

2 - When was he working there?

3 - Were you making dinner?

4 - Were they drinking coffee when you arrived?

5 - When were we sleeping?

6 - They were studying last night.

7 - We were talking when the accident happened.

8 - He wasn’t exercising enough.

9 - Was I talking too much?

10 - It wasn’t snowing.

XI. Complete the sentences using these pairs of verbs. Use the past simple in one gap and the past continuous in the other.

come - show

get - go

hope - give

live - spend

look - see

play - break

start - check in

1. Just as I was……………………..the bath all the lights…………………….. .

2. I……………………..to go away this weekend, but my boss…………………..me some work that I have to finish by Monday.

3. When I………………………..in Paris, I……………………three hours a day travelling to and from work.

4. A friendly American couple…………………..chatting to him as he…………………at the hotel reception.

5. I bumped into Lena last week. She……………………….a lot better than when I last…………………..her.

6. My boss…………………………..into the office just as I…………………………everyone my holiday photos.

I…………….badminton four times a week before I……………………..my ankle.

Đáp án

1. was getting - went off

2. was hoping- gave

3. lived- was spending/ was living- spent

4. started- was checking in

5. was looking- saw

6. came- was showing

7. was playing-broke

XII. Use the same tense, either past simple or past continuous, in both spaces.

add - taste

go off - light

not listen - explain

push - run

not watch - dream

1. The smoke alarm……………………..when he………………………a candle underneath it.

2. I can’t remember how to answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it to us.

3. She……………………more salt to the soup, and then it………………………much better.

4. Although the television was on, I…………………………it. Instead I…………………..about my holidays.

5. She……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

1. went off- lit

2. wasn’t listening- was explaining/ didn’t listen- explained

3. added- tasted

4. wasn’t watching- was dreaming/ didn’t watch- dreamt

5. pushed-ran

XIII. Give the correct form of the words.

1. ‘What ……………… (you/do) at this time yesterday? ’ ‘I was asleep.’

2. How fast ……………… (you/drive) when the accident ……………… (happen)?

3. I haven’t seen my best friend for ages. When I last ……………… (see) him, he ……………… (try) to find a job.

4. I ……………… (walk) along the street when suddenly I ………………(hear) footsteps behind me. Somebody ……………… (follow) me. I was scared and I ……………… (start) to run.

5. Last night I ……………… (drop) a plate when I ……………… (do) the washing-up. Fortunately it ……………… (not/break).

6. I ……………… (open) the letter when the wind ……………… (blow) it out of my hand.

7. The burglar ……………… (open) the safe when he ……………… (hear) footsteps. He immediately ……………… (put) out his torch and ……………… (crawl) under the bed.

8. As I ……………… (cross) the road I ……………… (step) on a banana skin and ……………… (fall) heavily.

9. Just as I ……………… (wonder) what I should do next, the acceptance letter came in my mailbox.

Đáp án

1. were you doing

2. were you driving / happened

3. saw / was trying

4. was walking / heard / was following / started

5. dropped / was doing / didn’t break 6. was opening / blew

7. was opening / heard / put / crawled

8. was crossing / stepped / fell

9. was wondering

XIV. Past simple or Past continuous

1. My brother (read) ______ books when my dad (come) _______ in.

2. The rain (start) ________ to fall while we (walk) _______ in the park

3. My family (have) _____ dinner when someone (knock) _________ on the door.

4. The lights (go) ______ off when she (have) ___________ a shower.

5. Minh (sleep) __________ when his teacher (talk) ___________ in the class.

Đáp án

1. My brother (read) ___was reading___ books when my dad (come) ___came____ in.

2. The rain (start) ____started____ to fall while we (walk) ____were walking___ in the park

3. My family (have) ___was having__ dinner when someone (knock) ____knocked_____ on the door.

4. The lights (go) ____went__ off when she (have) _____was having______ a shower.

5. Minh (sleep) _____slept_____ when his teacher (talk) ______was talking_____ in the class.

XV. Make the present perfect continuous

1) She (work) here for five years.

2) I (study) all day.

3) You (eat) a lot recently.

4) We (live) in London for six months.

5) He (play) football, so he's tired.

6) They (learn) English for two years.

7) I (cook) so I'm really hot.

8) She (go) to the cinema every weekend for years.

9) It (rain) the pavement is wet.

10) You (sleep) for twelve hours.

11) I(not/work) today.

12) You (not/eat) well recently.

13) We (not/exercise) enough.

14) She (not/study).

15) They (not/live) here for very long.

16) It (not/snow).

17) He (not/play) football for five years.

18) We (not/drink) enough water - that's why we feel tired.

19) I (not/sleep) I was reading.

20) They (not/watch) TV much recently.

Đáp án

1 - has been working; 2 - 've been studying; 3 - 've been eating; 4 -  've been living;

5 - has been playing; 6 -  've been learning; 7 -  've been cooking; 8 - has been going;

9 - has been raining; 10 -  've been sleeping; 11 - haven't been working; 12 - haven't been eating;

13 - haven't been exercising; 14 - hasn't been studying; 15 -  haven't been living;

16 - hasn't been snowing; 17 - hasn't been playing; 18 - haven't been drinking;

19 -  haven't been sleeping; 20 -  haven't been watching;

XVI. Make the positive or negative past continuous

1) Mrs Brown (not/play) _____  in the yard when the murder happened.

2) Mr Black (do) _____  his homework when the murder happened.

3) Miss Jones (talk) _____  to Mr. White when the murder happened.

4) You (play)  _____ football when the murder happened.

5) Dr Ford (not/read) _____  books when the murder happened.

6) Mr. and Mrs. Green (not/eat) _____  in the dining room when the murder happened.

7) Mr Blue (not/drink)  _____ coffee when the murder happened.

8) The maid (not/clean) _____  the bedrooms when the murder happened.

9) I (not/listen)  _____ to radio when the murder happened.

10) The dogs (not/play) _____ in the garden when the murder happened.

Đáp án

1) Mrs Brown (not/play) __wasn't playing___ in the yard when the murder happened.

2) Mr Black (do) __was doing___ his homework when the murder happened.

3) Miss Jones (talk) __was talking___ to Mr. White when the murder happened.

4) You (play) ___were playing__ football when the murder happened.

5) Dr Ford (not/read) ___wasn't reading__ books when the murder happened.

6) Mr. and Mrs. Green (not/eat) __weren't eating___ in the dining room when the murder happened.

7) Mr Blue (not/drink) ___wasn't drinking__ coffee when the murder happened.

8) The maid (not/clean) __wasn't cleaning___ the bedrooms when the murder happened.

9) I (not/listen) ___wasn't listening__ to radio when the murder happened.

10) The dogs (not/play) __weren't playing___ in the garden when the murder happened.

XVII. Complete the sentence with the correct answer.

1. I __________ for my things when I __________ someone call my name (pay, hear)

2. She __________ a bright yellow dress when I __________ her last (wear, see)

3. The fire __________ at six in the morning. (still burn)

4. Maisie __________ up the kitchen when John __________ her to marry him. (clean, ask)

5. My dog __________ along quietly when Mary’s Pekinese ________ him. (walk, attack)

6. When I __________ she __________ lunch. She said she always _________ lunch at 12:30. (arrive, have, have)

Đáp án

1. I _____was paying_____ for my things when I _____heard_____ someone call my name (pay, hear)

2. She _____was wearing_____ a bright yellow dress when I _____saw_____ her last (wear, see)

3. The fire _____was still burning_____ at six in the morning. (still burn)

4. Maisie _____was cleaning_____ up the kitchen when John _____asked_____ her to marry him. (clean, ask)

5. My dog _____was walking_____ along quietly when Mary’s Pekinese _____attacked_____ him. (walk, attack)

6. When I _____arrived_____ she _____was having_____ lunch. She said she always _____had_____ lunch at 12:30. (arrive, have, have)

XVIII. Make the Past Continuous 

1.I ___________to bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why you _________ the text the whole morning? (to translate)

3. he ________ him at 2 o'clock yesterday? (to visit)

4. They _________ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He ___________ me carefully. (not / to listen to)

6. Why she _________ the whole day? (to cry)

7.I ___________ your sister. (not / to laugh at)

8. he ____________alone, when you met him? (to stand)

9. We ___________ our mother the whole day. (to help)

10. it _________, when you got off the train? (to snow)

11. We ___________at 2 o'clock. (not / to study)

12. What you___________, when I said your name? (to think about)

13. We ____________, when you met us. (to hurry)

14. What Tim ____________, when you took his phone away? (to listen to)

15. She ___________ with him the whole night. (to dance)

Đáp án

1. I ______was going_____to bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why were you ____translating_____ the text the whole morning? (to translate)

3. Was he _____visiting___ him at 2 o'clock yesterday? (to visit)

4. They ___were reading______ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He ______was not listening to_____ me carefully. (not / to listen to)

6. Why was she ______crying___ the whole day? (to cry)

7.I _____was not laughing at______ your sister. (not / to laugh at)

8. Was he ____standing________alone, when you met him? (to stand)

9. We ____were helping_______ our mother the whole day. (to help)

10. Was it _____snowing____, when you got off the train? (to snow)

11. We ______were not studying_____at 2 o'clock. (not / to study)

12. What were you_____thinking______, when I said your name? (to think about)

13. We ______were hurrying______, when you met us. (to hurry)

14. What was Tim ______listening______, when you took his phone away? (to listen to)

15. She ______was dancing_____ with him the whole night. (to dance)

XIX. Fill the blanks.

1. The fire _____________ at six in the morning. (still burn)

2. Jerry _________________ for me when I _________________ . (wait, arrive)

3. “What _________________ at this time yesterday”? – “I was asleep.” (you do)

4. “_________________ out last night?” – “No, I was too tired”. (you go)

5. “Was Carol at the party last night?” – “Yes she _________________ a really nice dress.” (wear)

6. How fast _________________ when the accident _________________ ? (you drive, happen)

7. John _________________ a photo of me while I ____________________ . (take, not look)

8. While Mike _________________ TV Sheila _________________ a book. (watch, read)

9. She _________________ for the bus when I _________________ her yesterday. (wait, see)

10. On Sunday I _________________ for a walk and then I _________________ the museum. (go, visit)

11. He _________________ lunch when the first guests _________________ . (prepare, arrive)

12. She _________________ when she suddenly _________________ a strange noise. (sleep, hear)

Đáp án

1. The fire ____was still burning_____ at six in the morning. (still burn)

2. Jerry _____was waiting_____ for me when I _______arrived____ . (wait, arrive)

3. “What _____were you doing_____ at this time yesterday”? – “I was asleep.” (you do)

4. “______Did you go_____ out last night?” – “No, I was too tired”. (you go)

5. “Was Carol at the party last night?” – “Yes she ________was wearing_________ a really nice dress.” (wear)

6. How fast ______were you driving_____ when the accident _______happened_______ ? (you drive, happen)

7. John ______took_____ a photo of me while I _______was not looking_____ . (take, not look)

8. While Mike _____was watching_______ TV Sheila _____was reading______ a book. (watch, read)

9. She ______was waiting_____ for the bus when I ________saw_________ her yesterday. (wait, see)

10. On Sunday I ______went___ for a walk and then I ____visited_____ the museum. (go, visit)

11. He _______was preparing_______ lunch when the first guests ________arrived_________ . (prepare, arrive)

12. She _______was sleeping__________ when she suddenly _______heard__________ a strange noise. (sleep,hear)

XX. Rewrite the sentences, using “the past continuous” and “while” or “when”.

1. We were having dinner and they were listening to the radio.

We were ..................................................................................

2. She was sleeping and the fire started.

The fire ...................................................................................

3. It began to rain and what were you doing?

What .......................................................................................

4. The farmer started whistling and he was ploughing the field.

When .......................................................................................

5. You came and what were they doing?

What .......................................................................................

6. She came and what was happening?

What was ................................................................................

7. She was reading a book and the man came in.

The man ...................................................................................

8. They were working in the field and the volcano erupted.

The volcano .............................................................................

Đáp án

1. We were having dinner while they were listening to the radio.

2. The fire started when she was sleeping.

3. What were you doing when it began to rain?

4. When the farmer started whistling, he was ploughing the field.

5. What were they doing when you came?

6. What was happening when she came?

7. The man came in when she was reading a book.

8. The volcano erupted when they were working in the field.

Xem thêm: Bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án.

Đánh giá bài viết
191 349.578
Sắp xếp theo

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

  Xem thêm