Bài tập tiếng Anh về thì tương lai gần

Bài tập Be going to có đáp án

Thì tương lai đơn và thì tương lai gần là hai dạng thì có ý nghĩa diễn đạt gần tương tự nhau, vì vậy để giúp các bạn phân biệt cấu trúc ngữ pháp và làm bài tập thì tương lai gần đạt VnDoc.com giới thiệu bộ sưu tập bài tập thì tương lai gần tiếng Anh cực hay dưới đây gồm các câu hỏi tự luận về thì tương lai gần và trắc nghiệm khách quan. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

I. Hãy viết các câu sau ở thì tương lai gần. "be going to+V"

1. My father/go on/ diet.

2. He/ not/ drink so much beer.

3. What/ you/ do/ tonight?

4. you/have/haircut?

5. Lan/ tidy/ her bed room.

6. she/ copy/ the chapter.

7. he/ criticise/ you.

8. I/ defend/ my point of view.

9. they/ discuss/ the problem.

10. he/ reach/ his goal.

11. the robber/ rob/ another bank.

12. we/ explore/ a new territory.

13. they/ rescue/ the girl.

II. Chia động từ ở thì Tương lai đơn hoặc tương lai gần.

1. "I am not going to play soccer this afternoon."

2. "What ______ you_____________ (do)?"

3. Look at those clouds. It __________________________ (rain)

4. I feel terrible. I think I ______________________(be) sick.

5. "Tom had an accident last night." "Oh! I see I_____________ (visit) him"

6. I think Li Li ________________ (like) the present we bought for her.

7. We ___________________ visit our grand parents this evening.

8. "Nam phoned you while you were out." "OK. I ________________(call) him back."

9. I am tidy the room. I _________________________ (hold) my birthday tonight.

10. I ____________________ (see) the movie Dream City this evening.

11. "Don't play soccer here again." "I'm sorry. I _______________ (do) that again.

III. Hoàn thành bài tập trắc nghiệm

1. It (rain).

A. Is going to rain

B. Are going to

C. Rain

D. Raining

2. They (eat) stew.

A. Are going to eat

B. Will eat

C. Shall eat

D. Are eating

3. I (wear) blue shoes tonight.

A. Will wear

B. Shall wear

C. Am going to wear

4. We (not / help) you.

A. Do not help

B. Are not going to help

C. Will help

D. Help

IV. Chọn đáp án đúng.

1. I (have)___________ a good time tonight.

A. is going to have

B. are going to have

C. am going to have

2. Janet (help)___________ me.

A. is going to help

B. are going to help

C. am going to help

3. (he/ drive)__________ the car?

A. is he going to drive

B. am he going to drive

C. are he going to drive

4. We (stay)__________ at home tonight.

A. are going to stay

B. am going to stay

C. is going to stay

5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?

A. am you going to play

B. is you going to play

C. are you going to play

6. We (watch)________ a film tonight.

A. am going to watch

B. is going to watch

C. are going to watch

7. (you/ look)_____________ for a job?

A. are you going to look

B. is you going to look

C. am you going to look

8. (he/ eat out)__________ tonight?

A. is he going to eat out

B. am he going to eat out

C. are he going to eat out

9. She (buy)_____________ a lot of things for the party.

A. is going to buy

B. are going to buy

C. am going to buy

10. They (not/ walk)__________ to the railway station.

A. are not going to walk

B. am not going to walk

C. is not going to walk

V. Viết lại các câu hỏi sau với be going to

1. Where / we / eat tonight.

2. What / he / do tomorrow.

3. What / I / eat for lunch.

4. Who / carry the shopping for me.

5. What time / you / phone me.

6. When / you / give me a present.

7. How much longer / it / take.

8. Where / Paul / sleep.

9. Why / people / go there.

10. How much wine / they / drink.

VI. Chọn đáp án đúng

1. I think the exam will be very difficult and you are not studying at all.

A. you are not going to fail the exam

B. you are not passing the exam

C. you are not going to pass the exam

2. Get down off that table. It doesn't look very stable at all.

A. you are going to stand on the table

B. you are going fall off the table

C. you are going to fall off the table

3. The lion is chasing the deer and the deer has an injured leg.

A. the deer is going to escape

B. the lion is going to catch the deer

C. the deer is going to catch the lion

4. It is raining very hard and Liam is walking in the street without an umbrella.

A. Liam is going to get very wet

B. it is going to rain

C. Liam is going to forget his umbrella

5. The wind is blowing very hard and one of the big trees in the garden is making strange creaking noises.

A. it is going to rain

B. the tree is going to creak

C. the tree is going to fall down

6. The room is full of dust and John is holding his nose and making a strange expression with his face.

A. John is going to clean the room

B. John is going sneeze

C. John is going to sneeze

7. The Chicago Bulls are winning the basketball match against the Los Angeles Lakers by 98 points to 81. There are only 90 seconds left.

A. the LA Lakers going to lose the match

B. the Chicago Bulls will winning the match

C. the Chicago Bulls are going to win the match

8. It is raining and the sky is very dark. The temperature is falling very quickly and there are gritting lorries out in the town.

A. there is going to be bad weather

B. it is going to snow

C. it is going to cold

9. Molly is an emotional type. She is watching a very sad film and the heroine has just died. Molly is reaching for her tissues.

A. Molly is going to cry

B. Molly is going to telephone her friend

C. Molly is going to watch a film

10. The fishing boat has a hole in its side and the waves are getting higher and higher.

A. The fishing boat is going to sink

B. The fishing boat going to sink

C. The fishing boat is going to the home port

ĐÁP ÁN

I. Hãy viết các câu sau ở thì tương lai gần. "be going to+V"

1 - My father is going to go on diet.

2 - He is not going to drink so much beer.

3 - What are you going to do tonight?

4 - Are you going to have haircut?

5 - Lan is going to tidy her bed room.

6 - She is going to copy the chapter.

7 - He is going to criticise you.

8 - I am going to defend my point of view.

9 - They are going to discuss the problem.

10 - He is going to reach his goal.

11 - The robber is going to rob another bank.

12 - We are going to explore a new territory.

13 - They are going to rescue the girl.

II. Chia động từ ở thì Tương lai đơn hoặc tương lai gần.

2 - are you going to do; 3 - is going to rain; 4 - am going to be sick;

5 - will visit; 6 - will like; 7 - are going to; 8 - will call;

9 - am going to hold; 10 - am going to see; 11 - won't do;

Còn tiếp...

Trên đây là Bài tập về be going to có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
118 53.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm