Bài tập về động từ tobe lớp 6 có đáp án

Bài tập động từ To be lớp 6 có đáp án

Bài tâp về động từ To be và đại từ nhân xưng lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Dạng bài tập chia động từ Tobe tiếng Anh lớp 6 có đáp án giúp các em ôn tập cấu trúc Động từ Am/ Is/ Are hiệu quả.

1. Điền động từ tobe (am, is, are) thích hợp vào chỗ trống

1. How old.............you?

2. My name............Mai.

3. How .........she?

4. Minh...........all right.

5. Lan and I........10 years old.

6. She.........Lan. She........thirteen.

7. Mai.......a student.

8. How old........they.

9. They.........Ba and Nam.

10. We.........play football.

11. He________my brother.

12. They________students.

13. Rex________a lively dog.

14. I________a boy.

15. You and your family________kind.

16. Mary and I________cousins.

17. We________10 years old.

18. Susan________a good friend.

19. Mr Green________a doctor.

20. Giraffes________very tall.

21. Bangkok________in Thailand.

22. New Delhi ________in Indonesia.

23. Guangzhou and Nanning ________in China.

24. Taipei________ in the Philippines.

25. Bandar Seri Begawan________ Brunei.

26. Jakarta________ in Malaysia.

27. Surat and Bangalore________ in Sri Lanka.

28. Lao Cai _______ in Vietnam.

2. Tìm lỗi sai ở những câu sau và sửa lại cho đúng.

1. She am tall.

2. I are Minh.

3. We am fine, thank you.

4. They is cats.

5. Peter are a student.

6. We is students.

7. They is my friends.

8. Here are my book.

9. Tom are my friend.

3. Fill in the blank with suitable form of present verb of TO BE:

1. Today ............ Monday. I .............. at school.

2. Mom and Dad ………………..at home. They .............. at the hospital.

3. The weather……………… nice. It ................. windy and rainy.

4. ……… he free all day?

5. She…………….tired.

6. I…………… in London.

7. ………you at Nina’s house?

8. I…………with him.

9. …………..they happy?

10. He………… at school. He is at home.

11. ........... you busy today? - Yes, I……………

12. ………. it cold? - No, it…………….

13. Where…………… they on Sunday? - They…………. at the store.

14. …………Nina and Sam strong? - No, they………………

15. ………….Sam ill? - Yes, she…………………

ĐÁP ÁN

1. Điền động từ tobe (am, is, are) thích hợp vào chỗ trống

1. How old......are.......you?

2. My name.....is.......Mai.

3. How ...is......she?

4. Minh.......is....all right.

5. Lan and I....are....10 years old.

6. She....is.....Lan. She....is....thirteen.

7. Mai....is...a student.

8. How old....are....they?

9. They....are.....Ba and Nam.

10. We...are...... students.

11. He____is____my brother.

12. They___are_____students.

13. Rex___is_____a lively dog.

14. I___am_____a boy.

15. You and your family___are_____kind.

16. Mary and I____are____cousins.

17. We___are_____10 years old.

18. Susan____is____a good friend.

19. Mr Green___is_____a doctor.

20. Giraffes____are____very tall.

21. Bangkok____is____in Thailand.

22. New Delhi ___is_____in Indonesia.

23. Guangzhou and Nanning ___are_____in China.

24. Taipei____is____ in the Philippines.

25. Bandar Seri Begawan___is_____ Brunei.

26. Jakarta_____is___ in Malaysia.

27. Surat and Bangalore____are____ in Sri Lanka.

28. Lao Cai ____is___ in Vietnam.

2. Tìm lỗi sai ở những câu sau và sửa lại cho đúng.

1 - am thành is

2 -  are thành am

3 - am thành are

4 - is thành are

5 - are thành is

6 - is thành are

7 - is thành are

8 - are thành is

9 - are thành is

3. Fill in the blank with suitable form of present verb of TO BE:

1. Today ......is...... Monday. I .....am......... at school.

2. Mom and Dad ………are………..at home. They ......aren't........ at the hospital.

Hoặc: 2. Mom and Dad ………arent………..at home. They ......are........ at the hospital.

3. The weather…………is…… nice. It .........is........ windy and rainy.

4. ……Is… he free all day?

5. She………is…….tired.

6. I………am…… in London.

7. …Are……you at Nina’s house?

8. I……am……with him.

9. ……Are……..they happy?

10. He……isn't…… at school. He is at home.

11. .....Are...... you busy today? - Yes, I……am………

12. …Is……. it cold? - No, it……isn't……….

13. Where……are……… they on Sunday? - They………are…. at the store.

14. ……Are……Nina and Sam strong? - No, they……aren't…………

15. …Is……….Sam ill? - Yes, she…………is………

Trên đây là toàn bộ Bài tập động từ Tobe lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.

Đánh giá bài viết
8 15.222
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm