Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 năm 2020 - 2021

Với các bạn học sinh sinh viên, giới thiệu bản thân tiếng Anh là một trong những bài học căn bản nhằm rèn luyện kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Trường hợp bạn mới bước vào lớp 6 và cần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 6, bạn sẽ thể hiện như thế nào? Hãy theo dõi ngay bài đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân và gia đình lớp 6 đơn giản sau đây nhé!

1. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

+ Lời chào (Sử dụng 1 số câu chào đơn giản như: Hello, Hi, Good morning, ...)

+ Giới thiệu tên, hay họ và tên đầy đủ (Sử dụng cấu trúc My name's ...; I am ....

+ Giới thiệu tuổi (cấu trúc: I am ... years old hoặc I'm ...)

+ Giới thiệu chung về gia đình (Cấu trúc: My family has ... member, There are ... people in my family). Có thể giới thiệu cụ thể sử dụng cấu trúc I am a first/ second child of my parents (Tôi là người con thứ nhất/ thứ hai trong gia đình.).

+ Giới thiệu qua về sở thích (Sử dụng cấu trúc: I like ..., I love ..., My hobby is ..., In my free time ....)

2. Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

My name is Archana Mishra but generally called by everyone as Gudia. I am 12 years old, read in class 6th standard. I am a second child of my parents and have an elder brother. I have a joint family in which my uncle, grandparents and cousins in the same big house. We love each other very much and closely related to grandparents.

I have a group of friends however Sina is my best and true friend. I can share anything to her and she too. We read in the same school but in different sections. I like very much to tell jokes to my friends while being in the bus after school time.

I have a unique family. All the members of my family are broad and open minded. They always promote me to do well in every field. They never pull me back instead motivate. I am very happy to get birth in this family. My family is cross-cultural extended family where my uncles, aunts, grandparents, cousins, etc live together. I have great time with my family because we celebrate each festival together. I help other kids in family in doing their home works daily.

Bài dịch:

Tên tôi là Archana Mishra nhưng thường được mọi người gọi là Gudia. Tôi 12 tuổi, học lớp 6. Tôi là con thứ hai trong gia đình và có một người anh trai. Tôi có một gia đình nhiều thế hệ, trong đó có bác, ông bà và anh họ của tôi cùng sống trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi rất yêu thương nhau và thân thiết với ông bà.

Tôi có một nhóm bạn nhưng Sina là người bạn tốt nhất và đích thực của tôi. Tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cô ấy và ngược lại. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khối. Tôi rất thích kể chuyện cười với bạn bè khi đang ở trên xe buýt sau giờ học.

Tôi có một gia đình độc đáo. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có thoải mái và cởi mở. Họ luôn khuyến khích tôi làm tốt mọi lĩnh vực. Họ không bao giờ kéo tôi trở lại thay vì động viên. Tôi rất vui khi được sinh ra trong gia đình này. Gia đình tôi là một gia đình đa văn hóa, nơi những người bác, cô, ông bà, anh chị em họ của tôi sống cùng nhau. Tôi có thời gian tuyệt vời với gia đình của tôi bởi chúng tôi tổ chức mừng lễ hội với nhau. Tôi giúp những anh em khác trong gia đình làm việc nhà hàng ngày.

3. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn - Bài viết số 2

Hi, guys. My name is Le and my full name is Tran Thi My Le. I am twelve years old and this is the first year I study in Pham Don Le secondary school. I am in class 6B. My family has four people: my parents, my brother and me. My parents is 43 years old. He is a doctor and he work in a local hospital near my house. My mother is 40 years old. My mother is a housewife. She works every things in our house. She cooks very well. My brother is 18 years old. He is a student in grade 12. And about me, I often watch cartoon on TV in my free time. Sometimes, I help my mom with housework such as cleaning the floor, watering the garden, ... That all little thing about myself, I hope that we will be happy together during this school year. 

Hướng dẫn dịch

Xin chào mọi người, mình tên là Lệ và họ tên đầy đủ của mình là Trần Thị Mỹ Lệ. Mình năm nay 12 tuổi và đây là năm đầu tiên mình học tập tại trường THCS Phạm Đôn Lễ. Mình học lớp 6B. Gia đình mình có 4 người: Bố mẹ mình, anh trai mình và mình. Bố mình 43 tuổi. Bố mình là 1 bác sĩ và đang làm việc tại một bệnh viên địa phương gần nhà. Mẹ mình năm nay 40 tuổi. Mẹ mình làm nội trợ. Mẹ làm mọi thứ trong nhà mình. Mẹ mình nấu ăn rất ngon. Anh trai mình năm nay 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12. Còn về mình, mình thường xem hoạt hình trên Tivi khi mình có thời gian rảnh rỗi. Thỉnh thoảng mình có giúp mẹ mình một số công việc nhà như lau nhà, tưới vườn,... Trên đây là những điều cơ bản về mình, mình mong rằng chúng ta sẽ luôn vui vẻ cùng nhau trong suốt năm học này. 

4. Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu bản thân có dịch - Bài viết số 3

Hi my name is Melanise Williams this is my first year at Hudson secondary school. I hope that I get good test grades this time around. I love to eat at different kinds of restaurants just to try new things. My favorite food is pizza. I’m a fan of all types of music, my favorite artist is Kirk Franklin.

Bài dịch:

Xin chào, tôi tên là Melanise Williams, đây là năm thứ nhất của tôi tại trường cấp 2 Quận Hudson. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có điểm thi tốt trong thời gian này. Tôi thích ăn ở nhiều loại khác nhau chỉ để thử những thứ mới. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza. Tôi là một fan hâm mộ của tất cả các loại âm nhạc, nghệ sĩ yêu thích của tôi là Kirk Franklin.

5. Đoạn văn viết về bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 - Bài viết số 4

Hi everyone, my name is Quang Hai. I'm thirteen years old. I am a student at Phu Luu secondary school. I live in Phu Luu village, Ung Hoa district, Ha Noi city. My favorite subjects are English and Music. My hobby is singing English song , draw pictures and traveling. I'm very friendly with people and be friends with all of you. Thank everyone who has listened to my presentation. Sincerely thank !!!

Dịch

Xin chào các bạn, mình tên là Quang Hải. Tôi mười ba tuổi. Em là học sinh trường THCS Phù Lưu. Tôi quê ở làng phù lưu, huyện ứng hòa, thành phố hà nội. Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc. Sở thích của tôi là hát bài hát tiếng Anh, vẽ tranh và đi du lịch. Tôi rất thân thiện với mọi người và là bạn của tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của tôi. Xin chân thành cảm ơn !!!

6. Viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản thân em bằng tiếng Anh lớp 6 - Bài viết số 5

Hello, my name is Thuy Chi. I'm twelve years old. I live with my family in Phuoc loc Village. I was born in Tuy Phuoc District . My family has four members such as my parents, my sister and me. I study at Phuoc Loc Two Secondary School and it's also my second home. Everyone at school is very friendly and helpful. My hometown is in Phu Cat District and my home town is very peaceful, everyone is hospitable .My favourite subject are English and Music and I am good at them. My favourite sport is badminton. I always play badminton at the weekend. In my free time, I often listen to music and watch TV. I am very interested in studying English. I like singing and drawing, too. Everyone thinks I am a hard-working student. And I also proud of it.

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tôi tên là Thùy Chi. Tôi mười hai tuổi. Tôi sống với gia đình tại Phước Lộc Village. Tôi sinh ra ở huyện Tuy Phước. Gia đình tôi có bốn thành viên như bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi học tại Trường THCS Phước Lộc Hai và đó cũng là quê hương thứ hai của tôi. Mọi người ở trường đều rất thân thiện và hữu ích. Quê tôi ở huyện Phù Cát, quê tôi rất yên bình, mọi người đều mến khách, môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc và tôi học rất giỏi. Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi luôn chơi cầu lông vào cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc và xem TV. Tôi rất thích học tiếng Anh. Tôi cũng thích hát và vẽ. Mọi người đều nghĩ tôi là một học sinh chăm chỉ và tôi cũng tự hào về điều đó.

7. Tả về bản thân mình bằng tiếng Anh lớp 6 - Bài viết số 6

Good morning teacher! My name is Thuy Nga, I’m twelve years old. I live on Pham Van Dong Street, Cau Giay District, Hanoi city with my family: my father, my mother, my brother. I study at Dich Vong Hau Secondary School. My favorite food is hamburger and fried chicken. My favorute drink is orange juice. I like English best because it’s interesting. After school, I often watch TV. I like cartoons and children films. My best friends are Trang and Quynh. In the future I want to be a teacher. Thanks for your listening.

Nội dung dịch

Giáo viên buổi sáng tốt lành! Tôi tên là Thúy Nga, năm nay mười hai tuổi. Tôi sống trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với gia đình: bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi. Em học trường THCS Dịch Vọng Hậu. Món ăn yêu thích của tôi là hamburger và gà rán. Thức uống ưa thích của tôi là nước cam. Tôi thích tiếng Anh nhất vì nó thú vị. Sau giờ học, tôi thường xem TV. Tôi thích phim hoạt hình và phim dành cho trẻ em. Bạn thân nhất của tôi là Trang và Quỳnh. Trong tương lai tôi muốn trở thành một giáo viên. Cảm ơn sự lắng nghe của bạn.

8. Tiếng Anh giới thiệu về bản thân lớp 6 ngắn gọn - bài viết số 7

Myself, Phuong Minh, live in Da Nang city. I study in the class 6 in Luong The Vinh secondary school, Lien Chieu district. I am very punctual and like to do my all works throughout the day at right time. I love to eat simple and healthy food. I like dancing, reading books, playing badminton and cooking in my spare time. I never bunk my classes and attend every class. I go to school daily in proper uniform. I do well in the exams whether main or class tests. I have many friends however Thuy Linh is my best friend.

Hướng dẫn dịch

Nói về bản thân mình, Phương Minh, sống tại thành phố Đà Nẵng. Mình học lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu. Mình rất đúng giờ và thích làm mọi công việc của mình trong ngày vào đúng thời điểm. Mình thích ăn thức ăn đơn giản và lành mạnh. Mình thích khiêu vũ, đọc sách, chơi cầu lông và nấu ăn khi rảnh rỗi. Mình không bao giờ bỏ qua các lớp học của mình và tham gia mọi lớp học. Mình đến trường hàng ngày trong bộ đồng phục phù hợp. Tôi làm tốt trong các kỳ thi dù là bài kiểm tra chính hay bài kiểm tra trên lớp. Mình có nhiều bạn nhưng Thùy Linh là bạn thân nhất của tôi.

Với bài Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 6 trên đây, VnDoc.com hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu bản thân phù hợp và đầy thiện cảm. Bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình trước bạn bè và xây dựng tình bạn thân thiết nhé!

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
100 64.640
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm