Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn lớp 6

Thì hiện tại đơn là một trong những Thì quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6. Lý thuyết và bài tập tiếng Anh lớp 6 thì hiện tại đơn có đáp án gồm công thức thì hiện tại đơn lớp 6, Cách thêm s/es vào động từ và tổng hợp các dạng bài tập chia thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 kèm đáp án chi tiết giúp các em củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

A. Công thức thì hiện tại đơn lớp 6

1. To Be: (am/ is/ are)

Khẳng định

Phủ định (not)

Nghi vấn?

I

Am

Am not

Am I …………?

He/ She/ It/ Danh từ số ít

Is

Is not (isn’t)

Is……he/she…………..?

You/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Are

Are not (aren’t)

Are …………..?

2. Ordinary verbs:

Khẳng định

Phủ định (not)

Nghi vấn?

I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Vo

(nguyên mẫu)

Do not + Vo

(=don’t +Vo)

Do…..+ Vo…?

He/ She/ It/ Danh từ số ít

Vs/es

Does not + Vo

(=doesn’t +Vo)

Does…..+ Vo…?

* Use: Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên

Diễn tả một thói quen,môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.

* Note:Trong thời hiện tại thường, các ngôi (thứ nhất số ít/nhiều, thứ 3 số nhiều) được chia như ví dụ tổng quát 1/ trên đây, riêng ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it - Tom, John, Hoa ...), ta cần lưu ý các quy tắc sau:

- Phải thêm "s" vào sau động từcâu khẳng định. (V+s)

Ví dụ: He likes reading books.

She likes pop music.

- Câu phủ định :……………………………………..

- Câu nghi vấn? :…………………………………….

- Ngoài việc "s" vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:

+ Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ sau đây thì phải thêm "ES".

S, X, Z, CH, SH, O (do, go) + ES

Ví dụ: miss

misses

mix

buzz

watch

wash

do

go

Ví dụ: He often kisses his wife before going to work.

Tom brushes his teeth everyday.

+ Những động từ (Verbs) tận cùng bằng "Y" thì phải xét hai (2) trường hợp sau đây.

Nếu trước Y là nguyên âm (vowel)………….. thì giữ nguyên y và chỉ thêm S

We play

She/ he plays

Ví dụ: She plays the piano very well.

Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau: (Y ---- IES)

We carry

She/ he carries

They worry

She/ he worries

Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.

* Xem thêm đề ôn tập tại: Bài tập về quy tắc thêm "s", "es" vào từ loại trong tiếng Anh

* Các trạng từ dùng trong thời HTĐ:

- Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;

- Everyday, every week/ month/ year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.

- Once/twice/ three times... a week/month/y ear ...;

- Every two weeks, every three months (a quarter)

- Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often

* Cách phát âm:Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi "S" được đọc như sau:

Cách đọc

Các động từ có kết thúc với đuôi

/s/

F, K, P, T

/iz/

S, X, Z, CH, SH, CE, GE + ES

/z/

Không thuộc hai loại trên

B. Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

Exercise 1: Using the verb Tobe in present tense.

1) Tiffany and Uma (be) ____________________my friends.

2) Ricardo, John and I (be) ________________ watching a movie.

3) Hadil (be) ________________ kind.

4) Alisa (be) ____________________ young.

5) The hammer (be) _______________ new.

6) My mother and father (be) _______________ cooking dinner.

7) Rachel (be) ___________________ driving to school.

8) Nikos and Billy (be) _____________________ playing at the park.

9) The students (be) ______________________ studying English.

10) The test (be) ___________________________ hard!

11) My best friend (be) _______________________ coming to my house

Exercise 2: Using the Verb "To be" in present tense.

Example: I (be) am excited.

Jessica and Akbar (be) are happy.

The new car (be) is nice.

1/ The bag (be) ________ blue.

2/ The rocks (be) ________ hard.

3/ The children (be) ________ young.

4/ Thomas (be) ________ nice.

5/ The game (be) ________ difficult.

6/ They (be) ________ tired.

7) I (be) ________ thirty years old.

8) Susan and Juan (be) ________ married.

9) Teddy (be) ________ my friend.

10) We (be) ________ in English class.

Exercise 3: Write the correct form of the verb "to be" in present tense

1/ The old man (be) ________ wise.

2) The sun (be) ________ hot.

3) The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ____ ____ eating apples.

4) I (be) ________ happy. I (be, not) ____ ____ sad.

5) The bus (be) ________ fast. It (be, not) ____ ____ slow.

6) My friend (be) ________ buying a new car. Her old car broke down.

7) I (be) ________ at the beach with my family. It (be) ________ hot and sunny outside. The ocean water (be) ________ warm.

8) Tom and Jacob (be) ________ very smart. Tom (be) ________ a scientist and Jacob (be) ________ an engineer.

9) The library (be) ________ open until 9:00 p.m.

10) The school (be) ________ small. It (be, not) ____ ____ big.

11) The books (be) ________ new. They (be, not) ____ ____ old.

12) Tommy, Steven, and Teddy (be) ________ acting in the school play.

13) Beatrice (be) ________ at her house.

14) It (be) ________ hot outside. It (be, not) ____ ____ cold outside.

15) You (be) ________ finished with the quiz! 11

16) Judith (be, not) ____ ____ at home. She (be) ________ at school.

Exercise 4: Fill in the blanks with the correct form of “be”

1. My dog …………………………..small.

2. You …………………………….responsible.

3. My cat ……………………………soft.

4. Dogs …………………..great pets because they …………………..affectionate.

5. My dog ………………….a member of our family.

6. Some cats ……………………affectionate. Other cats ……………..very independent.

7. It ……………..a bid responsibility to own a pet.

8. Kittens and puppies ……………….cute.

9. We ………………ready to get a pet.

10. Some people …………………lonely.

11. My daughter and I ………….at the pet shop. We …………at home.

12. My husband ……………….at work now. He (not)……………..with me.

13. I ……………..patient. My husband (not)…………………….patient.

14. My daughter ………………….responsible.

15. My son ……………….excited. He …………….tired.

16. This ………………..a lap. It ………..a big dog.

17. The children ………………excited about the new puppy.

18. My dog ………………in the yard. It………………..hungry.

19. There …………….toys for dogs. They …………………..inexpensive.

20. The window……………..open. I …………..cold.

21. It ………………ten o’clock now. The weather ………………..warm today.

22. My husband ………from California. I ……………..from New York.

23. The dogs ……………..thirsty. put some water in the dish.

24. I ……………worried about my cat because it …………..sick.

25. That ……………a picture of my dog.

Exercise 4. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) I (study) …………….English on Monday.

2) You (study) ………….English on Tuesday.

3) We (study) ……….English on Wednesday.

4) They (study) ……….English on Thursday.

5) He (study) …………….English on Friday.

6) She (study) ………….English on Saturday.

7) It (study) …………….English on Sunday.

Exercise 5. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) They (study) ………… English on Tuesday.

2) He (cook) …………….on Tuesday.

3) I (wash) …………the car on Wednesday.

4) We (cook) ……………on Sunday.

5) You (wash) ……………the car on Friday.

6) She (wash) …………… the car on Saturday.

7) We (study) ………… English on Sunday.

8) It (cook) ………………..on Thursday.

9) He (study) …………….English on Friday.

10) You (wash) ………….the car on Thursday.

11) They (cook) ………….on Wednesday.

12) She (study) ……….English on Thursday.

Exercise 6. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Tom and Amy (cook) ……………………….on Wednesday.

2) Daniel and I (cook) …………………………..on Tuesday.

3) Herbert (cook) ……………………………………..on Sunday.

4) Carlos and Peter (wash) ………………………………the car on Friday.

5) Jovita (wash) ………………………………..the car on Saturday.

6) Ko, Uri, and I (study) ……………………………….English on Monday.

7) The students (study) ……………………………..English on Thursday.

8) Randy (study) ……………………………..English on Friday.

9) I (wash) ………………………………….the car on Thursday.

10) Mack (wash) …………………………..the car on Monday.

11) Natasha (study) ……………………………….English on Thursday.

12) Rachel: Hi, Nina. Can I help you?

Nina: Yes. You (wash)…………………….. the car, and I will cook dinner

Ex 7: Put DO or DOES into the following sentences to make questions

1. …………..……the students study hard every day?

2…………….…Mr. Brown go to his office every day?

3. ………………..you want cream and sugar in your coffee??

4. ……………..…the children go to bed very early?

5. ………………...that girl come from South Africa?

6.  ………………you know that Italian student?

7. …………….. Miss Lan prefer coffee to tea?

8. ………………..your English lessons seem very difficult?

Ex 8. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Monica (eat) ____________________ eggs.

2) Teddy and Monica (eat) _____________________ eggs.

3) Mickie (study) ____________________ English every day.

4) Arthur and Jason (study) _____________________ English on Monday and Tuesday.

5) Angie and I (drink) _______________________ coffee.

6) Eva (like) _______________________ chocolate.

7) Dustin (watch) ______________________ movies.

8) Yoko (play) ______________________ the piano.

9) The students (take) _____________________ tests.

10) It (rain) ______________________ here a lot.

Ex 9. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Dennis (cook) ___________________ on Wednesday.

2) Mariella and I (cook) ______________________ on Tuesday.

3) Spencer (wash) _______________________ his car on Sunday.

4) Tammy and I (wash) _____________________ our car on Monday.

5) You (study) _______________________ science on Thursday.

6) Thomas (study) ______________________ math on Friday.

7) Rickie (play) ___________________________ golf and tennis.

8) Justin and I (play) _______________________ basketball and soccer.

9) Kim (read) __________________________ fiction novels.

10) Richard and David (read) _____________________________ the newspaper.

Exercise 10: Choose the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I/ You/ We/ They (play) play the guitar.

Example: He/ She/ It (play) plays the guitar.

1) I (bake) …………………………….cakes.

2) You (work) …………………………….in an office.

3) We (take) …………………………….pictures of birds.

4) They (talk) …………………………….about cars.

5) He (think) …………………………….about school.

6) She (play) ……………………………. soccer.

7) It (rain) …………………………….here a lot.

8) I (like) …………………………….chocolate.

9) He (like) …………………………….chocolate.

10) You (watch) …………………………….movies.

11) She (watch) …………………………….movies.

12) The babies (cry) ……………………………. every night.

13) The baby (cry) …………………………….every night.

14) I (fly) …………………………….to Belize every year.

15) My father (fly) …………………………….to Belize every year.

Exercise 11: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I (play) play the guitar.

Example: Jessica (play) plays the guitar.

1) I (be) ____________________ sixteen years old.

2) Tommy (live) ___________________ at 107 Pine Lane.

3) Juana (cook) ______________________ dinner for her family.

4) They (eat) ________________________ lunch at 12:00.

5) Nina (take) ________________________ medicine when she is sick.

6) I (like) _________________________ chocolate.

7) He (drive) _______________________ a nice car.

8) We (want) _____________________ to see a movie tonight.

9) Mr. Anderson (teach) _____________________ chemistry at Hill High School.

10) They (study) ______________________ English at school.

11) I (want) ______________________ to go home now.

12) Bill and Calicia (drive) ______________________ to the mountains every year. every year.

13) We (eat) ____________________ pasta once a week.

14) It (snow) _________________ here in December.

15) When Dax (take) ___________ a shower, he (wash) __________ his hair with shampoo.

Exercise 12: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I/You/We/They (play) play the guitar.

Example: He/She/It (play) plays the guitar.

1) Mary (be) ___________________ twenty-nine years old.

2) We (like) __________________ to eat fruit. It (taste) ____________________ good.

3) The football team never (score) __________________ . It (lose) _____________ all the time.

4) Roberta and Betty always (talk) _________________ to each other on the phone.

5) Jose and I (study) ______________________ chemistry together.

6) The car (have) _________________________ a flat tire.

7) You never (make) ________ breakfast for me. I always (have) _______ to make it myself.

8) The mechanic (fix) __________________ my car when it breaks down.

9) Tom rarely (fly) _________________. He usually (drive) ___________________.

10) I usually (watch) ____________ TV, but tonight I (think) __________ I will read a book.

11) Igor (call) ___________________ his mother on the phone every day.

12) When he (be) _____________ alone at night, Beto sometimes (get) ___________ scared.

13) I (be) _______________ tired. I (think) _________________ I am going to take a nap.

14) Cakes (be) _________ hard to make. They (require) _____________ a lot of work.

15) Joel (like) ____________ to play soccer. He (practice) ________________ every day.

Exercise 13: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Affirmative (+): Example: He (play) plays the guitar.

Negative (-): He (not, play) does not play the guitar.

1) I rarely (eat) _______ chocolate. I (not, like) _____ _____ _____the way it (taste) ______

2) We (like) ___________ to watch movies. My favorite movie (be) __________ Titanic.

3) The ocean (sound) _______ like an airplane.

4) The flag (blow) _______________ in the wind every day. It is getting old. It (need)_________ to be replaced soon.

5) The janitor at my school (empty) ________________ the trash on Sunday.

6) Angelica always (try) ______________ to make new friends.

7) James (run) _________________ two miles every day.

8) Elizabeth often (march) _________________ with the band.

9) John and I (open) __________________ presents at Christmas.

10) When there is a fire, the firemen (rush) ______ to put it out. After the fire (be)_______________ out, they (go) _______________ home.

11) I (be, not) _______ _______ tired. I (think) _____________ I will read a book.

12) Shelley (not, think) _______ _______ _______ this quiz is hard. But I (do) _______!

Exercise 14: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I (play) play the guitar.

Example: Jessica (play) plays the guitar.

Example: He (not, play) does not play the guitar.

1) I always (eat) ___________ vegetables. Carrots (be) ____________ my favorite.

2) Randy (like) _______ swimming in the ocean, but he (be) _______ afraid of sharks.

3) It (be) _______ really cold outside, and I (not, have) _______ _______ _______ a jacket!

4) We (think) _________________ it is fun to ride roller coasters.

5) Roberto and Kelly (hunt) ___________________ for eggs every Easter.

6) The simple present tense (be) ___________________ easy!

7) My family (want) __________________ to visit the pyramids in Egypt.

8) Donna (love) _______ the summer. She also (like) _________________ winter.

9) Liz and Tommy (travel) _________________ to the coast every year.

10) The baby (cry) __________________ every time it (want) ________________ to be fed.

11) You (need) _______________ to exercise in order to stay healthy.

12) What time (be) _____________ Rubiela getting here? She (be) ____________ late!

13) Yoko (win) _____________ the science contest every year. She (be) _______so smart!

14) Ken (be) __________ a baker. He (bake) _________ cakes and pastries every morning.

15) Then he (sell) _______ them to his customers. Everybody (love) _______ Ken's bakery.

Exercise 15. Đặt các trạng từ vào đúng vị trí của nó.

1. I go to the cinema. (often)

.................................................

2. My mother drinks milk. (every morning)

.................................................

3. My parents go to work at 8.00. (usually)

.................................................

4. My brother goes swimming. (never)

.................................................

5. My friend goes to the movie (rarely)

.................................................

Exercise 16. Hoàn thành các câu sau:

1) Tom ………………… coins. (not/to collect)

2) You ………………… songs in the bathroom. (not/to sing)

3) Julian ………………… in the garden. (not/to work)

4) I ………………… at home. (not/ stay)

5) Tina and Kate ………………… the doors. (not/to open)

6) Adam ………………… French. (not/to speak)

7) His sister ………………… lemonade. (not/to like)

8) We ………………… to music. (not/to listen)

9) My father ………………… the car every Saturday. (not/ to clean)

10) Johnny and Danny ………………… in the lake. (not/ to swim)

Exercise 17. Chia động từ ở thì hiện tại đơn.

1. What _____________________ for a living? - He is a government official but he quit his job a few weeks ago.  (your Dad do)

2. Where __________________________ from? (new neighbours, come)

3. This cake _____________________ strange. What’s in it? (smell)

4.  This medicine _____________________ a new substance (contain)

5. The watch _____________________ to my grandmother. (belong)

6. We _____________________ that the contents of this letter should be changed.(feel)

7. The moon _____________________ round the earth. (go)

8. My father _____________________ everything about cars, but nothing about bicycles. (know)

Exercise 18: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Note: These sentences use verbs and adverbs. An adverb says something more about the action of a verb.

Example: Joseph (always, climb) always climbs trees in his yard.

Example: Ernestine (usually, pick) usually picks flowers on Mondays.

1) Julia (sometimes, sell) ___________ lemonade on hot days.

2) Thomas (often, play) ____________ baseball after school.

3) My neighbor (never, paint) ___________ his house; it looks terrible!

4) The students (eagerly, leave) ______________ their classrooms when the bell rings.

5) Mrs. Gomez (quickly, water) _____________ the plants when she (get) _______home at five o'clock.

6) Each night, Serena (kindly, help) _____________her little sister with geography homework.

7) Stuart (happily, play) ___________video games with his friends on Saturdays.

8) Joan and Nate (patiently, wait) ____________ for the bus to arrive each day.

9) The jazz musicians in our town (frequently, win) ___________ competitions.

10) The merry-go-round (slowly, come) ___________ to a stop every five minutes.

Exercise 19. Put the verbs into the correct form. Use Present Simple.

1. They ______________ (play) football and basketball at school.

2. My father ______________ (read) the newspaper every morning.

3. We ______________ (have) English, Maths and Science on Monday.

4. She never ______________(do) her homework.

5. I ______________ (go) swimming twice a week.

6. Cars ______________ (be) more expensive than motorbikes.

7. Jane always ______________ (have) breakfast at 6 o’clock.

8 He usually ______________ (watch) TV after dinner.

9. London ______________ (be) a very big country.

10. I ______________ (be) a student and my parents ______________ (be) teachers.

Exercise 20. Choose a correct answer to complete the following statements

1. Do you play games ? - No, I (do/ don’t)

2. Jack’s brother (watches/ watch) TV everyday.

3. We have geography (on/ at) Wednesday.

4. What time does Lan (finish/ finishes) her classes every Friday?

5. Tuan and Hung (listen/ listens) to music after school.

6. Our children (have/ has) dinner at half past five.

7. He (don’t/ doesn’t) have a big breakfast every morning.

8. She goes (home/ house) at a quarter past four in the afternoon

9. (Do/ does) your father read newspaper before breakfast?

10. What do your students (do/ does) after school?

Exercise 21. Complete the sentences using the present simple.

1. He usually _______ (go) to school on time.

2. _______ (Ms. Lucy, teach) English in your school?

3. Bella _______ (not remember) her new friends‟ names.

4. My new school _______ (have) a judo club.

5. The students _______ (study) maths every Wednesday.

6. Every day, Susan _______ (take) her sons to school.

7. _______ (you, help) your mother to do the laundry?

8. John _______ (not like) doing homework.

9. Duy and Quang _______ (not join) our football team.

10. The sun _______ (rise) in the east and _______ (set) in the west

Exercise 22. Điền do, don’t, does, doesn’t vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp

1. My mother likes chocolate, but she _________biscuits.

2. ______the children wear your uniform at your school?

3. Lynn’s father watches badminton on TV, but he ______watch judo.

4. Where______ the Masons buy their fruits?

5. ______ the cat like to sleep on the sofa?

6. Dogs love bones, but they ______ love cheese.

7. Where ______ Sam and Ben hide their pocket money?

8. We eat pizza, but we ______ eat hamburgers.

9. ______ Mrs. Miller read magazines?

10. ______ the boys play cricket outside?

11. Please ______ play with my food.

12. She______ the cleaning three times a week

13. We ______ go out very much because we have a baby

14. I ______ want to talk about my neighborhood any more.

15. How much ______ it cost to phone overseas?

Exercise 23. Make sentences or Reorder the words to make meaningful sentences in Present simple tense.

1. every morning/ I / walk/ school/ my friend/ to/ with

=>_______________________________________

2. we/ school/ near/ live/ the

=>______________________________________

3. my/ is/ school/ an/ place/ interesting

=>______________________________________

4. Peter/ like/ computer science?/ does

=> ______________________________________

5. do/ how/ you/ go/ school/ every day?/ to

=>______________________________________

6. you/ do/ play/ with/ often/ football/ your friends?

=> ______________________________________

7. I/ study/ Maths/ English/ History/ Mondays/ on.

=>______________________________________

8. Nam/ plays/ football/ school team/ for/ the.

=>______________________________________

Exercise 24. Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1. My sister (go) _________ to school at 7 o’clock every morning.

2. How _________ you (go) _________ to school every day?

3. My sister likes (cook) _________ very much.

4. _________your sister (listen)_________ to music in her free time?

5. Minh usually (do) _________ his homework in the evening.

6. Our school (be) _________ surrounded by mountains.

7. I (like) _________ maths but I (not like) _________ English.

8. Mr Lee (have)________ lunch with his students.

9. Mr Hung (teach)________ physics at my school.

10. The team (play)________ football on Saturdays.

Exercise 25. Put the verbs into the correct form. Use Present Simple.

1. Cars ______________ (be) more expensive than motorbikes. Bicycles ______ (be) the cheapest.

2. Jane and her family always ______________ (have) breakfast at 6 o’clock.

3. He usually ______________ (watch) TV or ______ (read) magazines after dinner.

4. London ______________ (be) a very big and famous country.

5. I ______________ (be) a student and my parents ______________ (be) teachers.

Exercise 26. Put the verbs in brackets into the correct form

1. She (walk) …………………………….. to school every morning.

2. Sometimes I (feel) …………………………….. really lazy to do anything.

3. I often (have) …………………………….. breakfast at 7 a.m at home.

4. She (do) …………………………….. aerobics every morning to keep fit.

5. Nga (like) …………………………….. playing basketball very much.

6. What time you (have) …………………………….. lunch every day?

7. She (not have) …………………………….. any pen, so I lend her one

Exercise 27. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. He (work) ____ as a lawyer.

2. The museum (close) ____ at 5 o'clock.

3. I (not / enjoy) ____ camping in the rain.

4. She (not / use) ____ her phone during class.

5. I (not / know) ____ how to swim.

6. He (speak) ____ three languages fluently.

7. The children (not / watch) ____ TV after dinner.

8. She (drive) ____ to work every day.

9. She (not / like) ____ to wake up early.

10. They (not / play) ____ video games very often.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Using the verb Tobe in present tense.

1) Tiffany and Uma (be) ___________are_________my friends.

2) Ricardo, John and I (be) _________are_______ watching a movie.

3) Hadil (be) _______is_________ kind.

4) Alisa (be) ________is____________ young.

5) The hammer (be) _______is________ new.

6) My mother and father (be) ________are_______ cooking dinner.

7) Rachel (be) ___________is________ driving to school.

8) Nikos and Billy (be) _______are______________ playing at the park.

9) The students (be) ____________are__________ studying English.

10) The test (be) _____________is______________ hard!

11) My best friend (be) ___________is____________ coming to my house

Exercise 2: Using the Verb "To be" in present tense.

1/ The bag (be) ____is____ blue.

2/ The rocks (be) ___are_____ hard.

3/ The children (be) __are______ young.

4/ Thomas (be) ____is____ nice.

5/ The game (be) _____is___ difficult.

6/ They (be) ____are____ tired.

7) I (be) ____am____ thirty years old.

8) Susan and Juan (be) __are______ married.

9) Teddy (be) __is______ my friend.

10) We (be) ____are____ in English class.

Exercise 3: Write the correct form of the verb "to be" in present tense

1/ The old man (be) ____is____ wise.

2) The sun (be) ____is____ hot.

3) The children (be) ____are____ eating bananas. They (be, not) __are__ _not___ eating apples.

4) I (be) ______am__ happy. I (be, not) __am__ ___not_ sad.

5) The bus (be) ____is____ fast. It (be, not) __is__ __not__ slow.

6) My friend (be) ____are____ buying a new car. Her old car broke down.

7) I (be) ____am____ at the beach with my family. It (be) __is______ hot and sunny outside. The ocean water (be) ___is_____ warm.

8) Tom and Jacob (be) ____are____ very smart. Tom (be) ___is_____ a scientist and Jacob (be) _____is___ an engineer.

9) The library (be) ____is____ open until 9:00 p.m.

10) The school (be) ___is____ small. It (be, not) _is___ __not__ big.

11) The books (be) ____are____ new. They (be, not) __are__ __not__ old.

12) Tommy, Steven, and Teddy (be) ___are_____ acting in the school play.

13) Beatrice (be) _____is___ at her house.

14) It (be) _____is___ hot outside. It (be, not) __is__ __not__ cold outside.

15) You (be) _____are___ finished with the quiz! 11

16) Judith (be, not) _is___ __not__ at home. She (be) ____is____ at school.

Exercise 4. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) I (study) ……study……….English on Monday.

2) You (study) …study……….English on Tuesday.

3) We (study) …study…….English on Wednesday.

4) They (study) ……study….English on Thursday.

5) He (study) ……studies……….English on Friday.

6) She (study) ……studies…….English on Saturday.

7) It (study) ………studies…….English on Sunday.

Exercise 5. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) They (study) …study……… English on Tuesday.

2) He (cook) ………cooks…….on Tuesday.

3) I (wash) ……wash……the car on Wednesday.

4) We (cook) ………cook……on Sunday.

5) You (wash) ……wash………the car on Friday.

6) She (wash) ………washes…… the car on Saturday.

7) We (study) ……study…… English on Sunday.

8) It (cook) ………cooks………..on Thursday.

9) He (study) ……studies……….English on Friday.

10) You (wash) ……wash…….the car on Thursday.

11) They (cook) ……cook…….on Wednesday.

12) She (study) ……studies….English on Thursday.

Exercise 6. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Tom and Amy (cook) …………cook…………….on Wednesday.

2) Daniel and I (cook) …………cook………………..on Tuesday.

3) Herbert (cook) …………………cooks…………………..on Sunday.

4) Carlos and Peter (wash) ………wash………………………the car on Friday.

5) Jovita (wash) ………………washes………………..the car on Saturday.

6) Ko, Uri, and I (study) ……………study……….English on Monday.

7) The students (study) ………study………..English on Thursday.

8) Randy (study) …………studies………..English on Friday.

9) I (wash) ……………wash……….the car on Thursday.

10) Mack (wash) ……washes……..the car on Monday.

11) Natasha (study) ………studies……….English on Thursday.

12) Rachel: Hi, Nina. Can I help you?

Nina: Yes. You (wash)……wash……….. the car, and I will cook dinner

Ex 7: Put DO or DOES into the following sentences to make questions

1. …………Do..……the students study hard every day?

2………Does…….…Mr. Brown go to his office every day?

3. …………Do……..you want cream and sugar in your coffee??

4. ………Do……..…the children go to bed very early?

5. …………Does……...that girl come from South Africa?

6. ………Do………you know that Italian student?

7. ………Does…….. Miss Lan prefer coffee to tea?

8. ………Do………..your English lessons seem very difficult?

Ex 8. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Monica (eat) _______eats______ eggs.

2) Teddy and Monica (eat) ___________eat__________ eggs.

3) Mickie (study) _______studies____ English every day.

4) Arthur and Jason (study) ______study_______ English on Monday and Tuesday.

5) Angie and I (drink) _____drink______ coffee.

6) Eva (like) _______likes_______ chocolate.

7) Dustin (watch) ______watches____ movies.

8) Yoko (play) ______plays______ the piano.

9) The students (take) ______take____ tests.

10) It (rain) ________rains_____ here a lot.

Ex 9. Choose the correct form of the verb in simple present tense.

1) Dennis (cook) ______cooks___ on Wednesday.

2) Mariella and I (cook) _____cook_______ on Tuesday.

3) Spencer (wash) ___________washes____________ his car on Sunday.

4) Tammy and I (wash) _______wash____ our car on Monday.

5) You (study) ________study_______ science on Thursday.

6) Thomas (study) ______studies______ math on Friday.

7) Rickie (play) ________plays______ golf and tennis.

8) Justin and I (play) _______play____ basketball and soccer.

9) Kim (read) _________reads_____ fiction novels.

10) Richard and David (read) _________read______ the newspaper.

Exercise 10: Choose the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I/ You/ We/ They (play) play the guitar.

Example: He/ She/ It (play) plays the guitar.

1) I (bake) ………bake…….cakes.

2) You (work) ………work…….in an office.

3) We (take) ………take…….pictures of birds.

4) They (talk) ………talk…….about cars.

5) He (think) …………thinks…….about school.

6) She (play) …………plays…. soccer.

7) It (rain) ………rains…….here a lot.

8) I (like) ………like…….chocolate.

9) He (like) ………likes…….chocolate.

10) You (watch) …………watch…….movies.

11) She (watch) ……watches…….movies.

12) The babies (cry) ………cry………. every night.

13) The baby (cry) ……………cries…….every night.

14) I (fly) ………fly…….to Belize every year.

15) My father (fly) …………flies……….to Belize every year.

Exercise 11: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I (play) play the guitar.

Example: Jessica (play) plays the guitar.

1) I (be) ____________am________ sixteen years old.

2) Tommy (live) ________lives___________ at 107 Pine Lane.

3) Juana (cook) __________cooks____________ dinner for her family.

4) They (eat) _________eat_______ lunch at 12:00.

5) Nina (take) __________takes________ medicine when she is sick.

6) I (like) ___________like_____ chocolate.

7) He (drive) _____drives_____ a nice car.

8) We (want) ________want______ to see a movie tonight.

9) Mr. Anderson (teach) _________teaches____ chemistry at Hill High School.

10) They (study) ________study_____ English at school.

11) I (want) _________want______ to go home now.

12) Bill and Calicia (drive) _________drive___ to the mountains every year. every year.

13) We (eat) ________eat_____ pasta once a week.

14) It (snow) ________snows____ here in December.

15) When Dax (take) ____takes____ a shower, he (wash) ____washes___ his hair with shampoo.

Exercise 12: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I/You/We/They (play) play the guitar.

Example: He/She/It (play) plays the guitar.

1) Mary (be) ___________is________ twenty-nine years old.

2) We (like) ________like_______ to eat fruit. It (taste) ________tastes____ good.

3) The football team never (score) _____scores____ . It (lose) ______loses_______ all the time.

4) Roberta and Betty always (talk) ____talk_____ to each other on the phone.

5) Jose and I (study) _____study______ chemistry together.

6) The car (have) ___________has____ a flat tire.

7) You never (make) ____make____ breakfast for me. I always (have) ___have____ to make it myself.

8) The mechanic (fix) ___________fixes_______ my car when it breaks down.

9) Tom rarely (fly) ______flies______. He usually (drive) _______drives_____.

10) I usually (watch) _____watch____ TV, but tonight I (think) ___think_______ I will read a book.

11) Igor (call) _______calls_______ his mother on the phone every day.

12) When he (be) _____is_____ alone at night, Beto sometimes (get) _____gets______ scared.

13) I (be) ______am______ tired. I (think) ________think_________ I am going to take a nap.

14) Cakes (be) ____are_____ hard to make. They (require) ______require______ a lot of work.

15) Joel (like) ______likes______ to play soccer. He (practice) _______practies_________ every day.

Exercise 13: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Affirmative (+): Example: He (play) plays the guitar.

Negative (-): He (not, play) does not play the guitar.

1) I rarely (eat) __eat_____ chocolate. I (not, like) __do___ __not___ ___like__the way it (taste) __tastes____

2) We (like) ____like_______ to watch movies. My favorite movie (be) _____is_____ Titanic.

3) The ocean (sound) ____sounds___ like an airplane.

4) The flag (blow) ______blows______ in the wind every day. It is getting old. It (need)___needs______ to be replaced soon.

5) The janitor at my school (empty) _________empties_______ the trash on Sunday.

6) Angelica always (try) _____tries______ to make new friends.

7) James (run) _____runs__ two miles every day.

8) Elizabeth often (march) _______marches______ with the band.

9) John and I (open) ______open____ presents at Christmas.

10) When there is a fire, the firemen (rush) __rush____ to put it out. After the fire (be)______is____ out, they (go) _______go________ home.

11) I (be, not) __am_____ ___not____ tired. I (think) _____think________ I will read a book.

12) Shelley (not, think) ___does____ ____not___ ___think____ this quiz is hard. But I (do) ___do____!

Exercise 14: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Example: I (play) play the guitar.

Example: Jessica (play) plays the guitar.

Example: He (not, play) does not play the guitar.

1) I always (eat) ____eat_______ vegetables. Carrots (be) _______are_____ my favorite.

2) Randy (like) ___likes____ swimming in the ocean, but he (be) __is_____ afraid of sharks.

3) It (be) ____is___ really cold outside, and I (not, have) ___do____ ___not____ ___have____ a jacket!

4) We (think) _________think________ it is fun to ride roller coasters.

5) Roberto and Kelly (hunt) _______hunt________ for eggs every Easter.

6) The simple present tense (be) ________is_______ easy!

7) My family (want) ______wants_____ to visit the pyramids in Egypt.

8) Donna (love) __loves_____ the summer. She also (like) _____likes_____ winter.

9) Liz and Tommy (travel) ____travel_____ to the coast every year.

10) The baby (cry) ________cries____ every time it (want) _____wants______ to be fed.

11) You (need) ______need____ to exercise in order to stay healthy.

12) What time (be) ___is_____ Rubiela getting here? She (be) _____is_______ late!

13) Yoko (win) ________wins_____ the science contest every year. She (be) ___is____so smart!

14) Ken (be) ____is______ a baker. He (bake) ____bakes_____ cakes and pastries every morning.

15) Then he (sell) ____sells___ them to his customers. Everybody (love) ___loves____ Ken's bakery.

Exercise 15. Đặt các trạng từ vào đúng vị trí của nó.

1. I go to the cinema. (often)

.........I often go to the cinema...........

2. My mother drinks milk. (every morning)

..............My mother drinks milk every morning..........

3. My parents go to work at 8.00. (usually)

...........My parents usually goes to work at 8.00 ..........

4. My brother goes swimming. (never)

...........My brother never goes swimming.........

5. My friend goes to the movie (rarely)

..........My friend rarely goes to the movie...........

Exercise 16. Hoàn thành các câu sau:

1) Tom ………doesn't collect………… coins. (not/to collect)

2) You ………don't sing………… songs in the bathroom. (not/to sing)

3) Julian ………doesn't work………… in the garden. (not/to work)

4) I ………don't stay………… at home. (not/ stay)

5) Tina and Kate ………don't open………… the doors. (not/to open)

6) Adam ………doesn't speak………… French. (not/to speak)

7) His sister ………doesn't like………… lemonade. (not/to like)

8) We ………don't listen………… to music. (not/to listen)

9) My father ………doesn't clean………… the car every Saturday. (not/ to clean)

10) Johnny and Danny ………don't swim………… in the lake. (not/ to swim)

Exercise 17. Chia động từ ở thì hiện tại đơn.

1. What ____does your Đa do____ for a living? - He is a government official but he quit his job a few weeks ago. (your Dad do)

2. Where _____________do new neighbours come_____________ from? (new neighbours, come)

3. This cake ____________smells_________ strange. What’s in it? (smell)

4. This medicine ___________contains__________ a new substance (contain)

5. The watch ___________belongs__________ to my grandmother. (belong)

6. We ___________feel__________ that the contents of this letter should be changed.(feel)

7. The moon _________goes____________ round the earth. (go)

8. My father __________knows___________ everything about cars, but nothing about bicycles. (know)

Exercise 18: Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense.

Note: These sentences use verbs and adverbs. An adverb says something more about the action of a verb.

Example: Joseph (always, climb) always climbs trees in his yard.

Example: Ernestine (usually, pick) usually picks flowers on Mondays.

1) Julia (sometimes, sell) __sometimes sells_________ lemonade on hot days.

2) Thomas (often, play) ____often plays___ baseball after school.

3) My neighbor (never, paint) ____never paints___ his house; it looks terrible!

4) The students (eagerly, leave) ___eagerly leave______ their classrooms when the bell rings.

5) Mrs. Gomez (quickly, water) ______quickly waters___ the plants when she (get) ___gets____home at five o'clock.

6) Each night, Serena (kindly, help) ______kindly helps_______her little sister with geography homework.

7) Stuart (happily, play) ___happily plays_______video games with his friends on Saturdays.

8) Joan and Nate (patiently, wait) ____patiently wait___ for the bus to arrive each day.

9) The jazz musicians in our town (frequently, win) ____frequently win_____ competitions.

10) The merry-go-round (slowly, come) ____slowly comes_______ to a stop every five minutes.

Exercise 19. Put the verbs into the correct form. Use Present Simple.

1. They ______play________ (play) football and basketball at school.

2. My father ______reads_______ (read) the newspaper every morning.

3. We ______have________ (have) English, Maths and Science on Monday.

4. She never ______does________(do) her homework.

5. I _________go_____ (go) swimming twice a week.

6. Cars ________are______ (be) more expensive than motorbikes.

7. Jane always _______has_______ (have) breakfast at 6 o’clock.

8 He usually _________watches_____ (watch) TV after dinner.

9. London _____is________ (be) a very big country.

10. I _______am_______ (be) a student and my parents ______are________ (be) teachers.

Exercise 20. Choose a correct answer to complete the following statements

1. Do you play games ? - No, I (do/ don’t)

2. Jack’s brother (watches/ watch) TV everyday.

3. We have geography (on/ at) Wednesday.

4. What time does Lan (finish/ finishes) her classes every Friday?

5. Tuan and Hung (listen/ listens) to music after school.

6. Our children (have/ has) dinner at half past five.

7. He (don’t/ doesn’t) have a big breakfast every morning.

8. She goes (home/ house) at a quarter past four in the afternoon

9. (Do/ does) your father read newspaper before breakfast?

10. What do your students (do/ does) after school?

Exercise 21. Complete the sentences using the present simple.

1. He usually ___goes____ (go) to school on time.

2. _____Does Ms. Lucy teach__ (Ms. Lucy, teach) English in your school?

3. Bella ____doesn't remember___ (not remember) her new friends' names.

4. My new school ____has___ (have) a judo club.

5. The students ___study____ (study) maths every Wednesday.

6. Every day, Susan ___takes____ (take) her sons to school.

7. ____Do you help___ (you, help) your mother to do the laundry?

8. John __doesn't like_____ (not like) doing homework.

9. Duy and Quang ____don't join___ (not join) our football team.

10. The sun ___rises____ (rise) in the east and ____sets___ (set) in the west

Exercise 22. Điền do, don’t, does, doesn’t vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp

1. My mother likes chocolate, but she ____doesn't like_____biscuits.

2. __Do____the children wear your uniform at your school?

3. Lynn’s father watches badminton on TV, but he ___doesn't___watch judo.

4. Where____do__ the Masons buy their fruits?

5. ___Does___ the cat like to sleep on the sofa?

6. Dogs love bones, but they __don't____ love cheese.

7. Where ___do___ Sam and Ben hide their pocket money?

8. We eat pizza, but we ___don't___ eat hamburgers.

9. _____Does_ Mrs. Miller read magazines?

10. ___Do___ the boys play cricket outside?

11. Please __don't____ play with my food.

12. She____does__ the cleaning three times a week

13. We __don't____ go out very much because we have a baby

14. I ___don't___ want to talk about my neighborhood any more.

15. How much ___does___ it cost to phone overseas?

Exercise 23. Make sentences or Reorder the words to make meaningful sentences in Present simple tense.

1. every morning/ I/ walk/ school/ my friend/ to/ with

=>__________I walk to school with my friend every morning__________

2. we/ school/ near/ live/ the

=>__________We live near the school.__________

3. my/ is/ school/ an/ place/ interesting

=>__________My school is an interesting place.__________

4. Peter/ like/ computer science?/ does

=> __________Does Peter like computer science.__________

5. do/ how/ you/ go/ school/ every day?/ to

=>__________ How do you go to school everyday?__________

6. you/ do/ play/ with/ often/ football/ your friends?

=>__________ Do you often play football with your friends?__________

7. I/ study/ Maths/ English/ History/ Mondays/ on.

=>__________I study Maths, English and History on Monday__________

8. Nam/ plays/ football/ school team/ for/ the.

=>__________Nam plays football for the school team.__________

Exercise 24. Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1. My sister (go) _____goes____ to school at 7 o’clock every morning.

2. How _____do____ you (go) ______go___ to school every day?

3. My sister likes (cook) _____cooking____ very much.

4. _____Does____your sister (listen)_____listen____ to music in her free time?

5. Minh usually (do) ____does_____ his homework in the evening.

6. Our school (be) _____is____ surrounded by mountains.

7. I (like) _____like____ maths but I (not like) ___don't like______ English.

8. Mr Lee (have)____has____ lunch with his students.

9. Mr Hung (teach)____teaches____ physics at my school.

10. The team (play)_____plays___ football on Saturdays.

Exercise 25. Put the verbs into the correct form. Use Present Simple.

1. Cars _______are_______ (be) more expensive than motorbikes. Bicycles ___are___ (be) the cheapest.

2. Jane and her family always ______have________ (have) breakfast at 6 o’clock.

3. He usually ______watches________ (watch) TV or ___reads___ (read) magazines after dinner.

4. London _________is_____ (be) a very big and famous country.

5. I ________am______ (be) a student and my parents _______are_______ (be) teachers.

Exercise 26. Put the verbs in brackets into the correct form

1. She (walk) ………walks…………….. to school every morning.

2. Sometimes I (feel) ……………feel……………….. really lazy to do anything.

3. I often (have) ………………have…………….. breakfast at 7 a.m at home.

4. She (do) ……………does……………….. aerobics every morning to keep fit.

5. Nga (like) …………………likes………….. playing basketball very much.

6. What time do you (have) ………………have…………….. lunch every day?

7. She (not have) ……………doesn't have……………….. any pen, so I lend her one

Exercise 27. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. He (work) _works___ as a lawyer.

2. The museum (close) __closes__ at 5 o'clock.

3. I (not / enjoy) __don't enjoy__ camping in the rain.

4. She (not / use) __doesn't use__ her phone during class.

5. I (not / know) __don't know__ how to swim.

6. He (speak) __speaks__ three languages fluently.

7. The children (not / watch) _don't watch___ TV after dinner.

8. She (drive) __drives__ to work every day.

9. She (not / like) __doesn't like__ to wake up early.

10. They (not / play) __don't play__ video games very often.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác nhau. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
470
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Võ Cao Kỳ Duyne
  Võ Cao Kỳ Duyne

  đáp án đâu bạn

  Thích Phản hồi 19/09/22
  • NGƯNG VÂN NGUYỄN TUỆ
   NGƯNG VÂN NGUYỄN TUỆ

   Đáp án ở đâu

   Thích Phản hồi 18/02/23

   Tiếng Anh 6

   Xem thêm