10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi học 2 lớp 6 mới nhất
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 đáp án
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học 2 đáp án năm 2019 - 2020
10 đề thi thử học 2 n Toán lớp 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
2 5 14
3 7 25
.
b)
2 5 5 3
5 8 8 5
. .
c)
1 12
25 1 0 5
2 5
% , .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 3
2 4
x
b)
4 4
5 7
.x
c) 8x = 7,8.x + 25
Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được
4
9
số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết
0
60
ˆ
BOA
a) Tia OB nằm giữa 2 tia OA OC không? sao? (0,5đ)
b) Tia OB phải tia phân giác của
COA
ˆ
không? sao? (1đ)
c) Vẽ OD tia đối của tia OA OE là tia phân giác của
COD
ˆ
.Tính
BOE
ˆ
(0,5đ)
ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
7 9 14
3 17
.
b)
1 8
0 25 2 30 0 5
3 45
, . . . , .
c)
9 5 9 3 9
23 8 23 8 23
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 2 1 2
2 3 3 3
.x
b)
3
15
5
%
x
Bài 3: Tính hợp tổng sau: (1đ)
A =
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 49 50
...
. . . .
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia At, vẽ
0
75
ˆ
xAt
0
150
ˆ
yAt
(3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia o nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) Tính
yAx
ˆ
?
c) Tia Ax phải tia phân giác của góc
yAt
ˆ
? sao?
ĐỀ 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a)
5
1
8
1
3
4
b) 12,5 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
1 1 1 3
4 3 2 2
9 4 4 4
.
b)
9 4 1
1 3
10 5 6
:
c)
7 13 13 7 25 25 10 9
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
2
4 2
x
b)
1 2
5
3 5
x
c)
3 1
4 5 2 1
4 3
, x :
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
3
5
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề
yOx
ˆ
zOy
ˆ
sao cho
0
60
ˆ
yOx
a) Tính
zOy
ˆ
.
b) Vẽ Ot tia phân giác của
zOy
ˆ
, Oy tia phân giác của
tOx
ˆ
không? Vì sao?
ĐỀ 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
5 5 11
18 9 36
b)
39 2
1
44 11
:
c)
7 11 7 8 4
11 19 11 19 11
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
2 11
5 15
x
b)
7 18 12
18 29 29
x .
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi
bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng
9
7
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của
lớp 6B? (2đ)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC OD sao cho
0
63
ˆ
COx
0
126
ˆ
DOx
(3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? sao?
b) Tính
DOC
ˆ
c) Tia OC phải tia phân giác của
DOC
ˆ
không? Vì sao?
ĐỀ 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
3 7 2 5
8 12 3 6
; ; ;
(1,5 đ)
Bài 2: Tìm a, b biết:
5 45
27 9
a
b
(1đ)
Bài 3: Tính:
2
2 1 1
75 1 1 1
5 2 3
% , :
(1đ)
Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
1 2
1 5 1
4 3
, .x
b)
1 2 21
2 7 1
2 7 4
, x x :
Bài 5: Tính hợp lí:
12 7 13 19 17
19 15 17 12 13
. . . .
(1đ)
Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật chièu rộng bằng 30m, biết
2
3
chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn trồng hoa màu, còn lại đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho
0
150
ˆ
xOa
0
60
ˆ
yOb
a) Tính
yOa
ˆ
? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa tia phân giác của
bOy
ˆ
(1đ)
ĐỀ 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
2 13 9 10
3 4 5 26
. . .
. . .
b)
15 8 15 4
12 3
. .
.
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
3 16 13 25
3 4
x ,
b)
10 1
3 21 7
x
c)
1
25
2
x %x
d)
5 8 29 1 5
2
6 3 6 2 2
x
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu tổng hợp các đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 6 này với 10 đề thi đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6 kì 2, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc học chương trình Toán 6.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ 10 đề thi.

Đề thi cuối kì 2 lớp 6 sau đây tổng hợp 10 đề thi. Mỗi đề thi bám sát chương trình học cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 năm 2021

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) \frac{2}{3}-\frac{5}{7} \cdot \frac{14}{25}

b) \frac{-2}{5} \cdot \frac{5}{8}+\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5}

c) 25 \%-1 \frac{1}{2}+0,5 \cdot \frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}

b) \frac{4}{5} \cdot x=\frac{4}{7}

c) 8x = 7,8.x + 25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được \frac49 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính góc EOB (0,5đ)

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) \frac{7.9-14}{3-17}

b) 0,25.2 \frac{1}{3} \cdot 30.0,5 \cdot \frac{8}{45}

c) \frac{9}{23} \cdot \frac{5}{8}+\frac{9}{23} \cdot \frac{3}{8}-\frac{9}{23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a) \frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3} \cdot x-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}

b) \frac{3}{x+5}=15 \%

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)  1\frac{5}{8}3\frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) \left(4 \frac{1}{9}+3 \frac{1}{4}\right) \cdot 2 \frac{1}{4}+2 \frac{3}{4}

b) 1+\left(\frac{9}{10}-\frac{4}{5}\right): 3 \frac{1}{6}

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)2 x+\frac{1}{4}=\frac{3}{2}

b) (x-5)-\frac{1}{3}=\frac{2}{5}

c) (4,5-2 x): \frac{3}{4}=1 \frac{1}{3}

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi \frac{3}{5}mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o

a) Tính yOz.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz, Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) \frac{-5}{18}+\frac{5}{9}-\frac{11}{36}

b) \frac{-39}{44}: 1 \frac{2}{11}

c)\frac{-7}{11} \cdot \frac{11}{19}+\frac{-7}{11} \cdot \frac{8}{19}+\frac{-4}{11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+\frac{2}{5}=-\frac{11}{15}

b) \left(x-\frac{7}{18}\right) \cdot \frac{18}{29}=-\frac{12}{29}

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng \frac{9}{7} số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63o và xOD = 126o (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc COD không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

\frac{3}{-8} ; \frac{-7}{12} ; \frac{2}{3} ; \frac{5}{6}(1,5 đ)

Bài 2: Tìm a, b biết: (1đ)

\frac{a}{27}=\frac{-5}{9}=\frac{-45}{b}

Bài 3: Tính: (1đ)

75 \%+1,1:\left(\frac{2}{5}-1 \frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{3}\right)^{2}

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

\text { a) } 1,5+1 \frac{1}{4} \cdot x=\frac{2}{3}

\text { b) }\left(2,7 x-1 \frac{1}{2} x\right): \frac{2}{7}=\frac{-21}{4}

Bài 5: Tính hợp lí: (1đ)

\frac{12}{19} \cdot \frac{7}{15} \cdot \frac{-13}{17} \cdot \frac{19}{12} \cdot \frac{17}{13}

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết \frac23chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn

b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho góc aOx = 150o và bOy = 60o

a) Tính góc aOx? (1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của góc yOb (1đ)

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

\text { a) } \frac{2 \cdot(-13) \cdot 9 \cdot 10}{(-3) \cdot 4 \cdot(-5) \cdot 26}

\text { b) } \frac{15.8+15.4}{12.3}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) \text { a) } 3 \frac{1}{3} x+16 \frac{3}{4}=-13,25

b) \frac{x}{3}-\frac{10}{21}=\frac{-1}{7}

c) \mathrm{x}-25 \% \mathrm{x}=\frac{1}{2}

d) \text { d) } \frac{-5}{6}+\frac{8}{3}+\frac{-29}{6} \leq x \leq \frac{-1}{2}+2+\frac{5}{2}

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

\mathrm{A}=\left(\frac{-4}{5}+\frac{4}{3}\right)+\left(\frac{-5}{4}+\frac{14}{5}\right)-\frac{7}{3}

\mathrm{B}=\frac{8}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8} \cdot 10 \cdot \frac{19}{92}

\mathrm{C}=\frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{14}+1 \frac{5}{7}

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

\text { a) }(-3,2) \cdot \frac{-15}{64}+\left(0,8-2 \frac{4}{15}\right): 1 \frac{23}{24}

\text { b) } 1 \frac{13}{15} 3 \cdot(0,5)^{2} \cdot 3+\left(\frac{8}{15}-1 \frac{19}{60}\right): 1 \frac{23}{24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc \frac14 số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOy và yOt . Biết xOy = 150o. Tính số đo yOt

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 120o, AOC = 105o

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc BOC

c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOC . Tính số đo của góc AOM.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7

Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

a) \frac{-5}{8} \cdot\left(\frac{4}{9}+\frac{-7}{12}\right)

b) (-3,2) \cdot \frac{-15}{64}+\left(0,8-2 \frac{4}{15}\right): 3 \frac{1}{2}

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:

a) \frac{2}{5}+\left(\frac{3}{11}+\frac{-2}{5}\right)

b) \frac{-5}{7} \cdot \frac{4}{13}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{13}+\frac{-2}{7}

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a) (2,8 x-32): \frac{2}{3}=-90

b) \frac{4}{5}+\frac{5}{7}: x=\frac{1}{6}

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số \frac7{13}học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng \frac56 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz , biết x \hat{O} y=60^{\circ}

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a)\left(-0,75+\frac{1}{2}\right): \frac{4}{3}

b) \frac{5}{9} \cdot \frac{2}{7}+\frac{5}{9} \cdot \frac{5}{7}-\frac{8}{3}

c) 7,5 \cdot 1 \frac{3}{4}-6 \frac{2}{5}

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) x+\frac{5}{12}=-1 \frac{2}{7}

b) 4 \frac{1}{2} x: \frac{5}{12}=0,5

c) 7,5 \cdot 1 \frac{3}{4} x=6 \frac{2}{5}

Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm \frac29số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt ABD. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho góc ABC = 112o, góc DBC = 34o

a) Tính góc CBD

b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của góc CBD

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:

a) 1 \frac{13}{15} \cdot 0,75-\left(\frac{8}{15}+25 \%\right)

b) 0,75-\frac{43}{80}:\left(\frac{-4}{5}+2,5 \cdot \frac{3}{4}\right)

Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh

\mathrm{A}=\frac{-7}{813}+496 \cdot\left(\frac{-7}{813}\right)+\left(\frac{-7}{813}\right) .316

\mathrm{B}=\frac{-9}{10} \cdot \frac{5}{14}+\frac{1}{10} \cdot\left(\frac{-9}{2}\right)+\frac{1}{7} \cdot\left(\frac{-9}{10}\right)

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:

a) 3 \frac{1}{2}+2 x=5 \frac{1}{3}: 2 \frac{2}{3}

b) \left(4 \frac{1}{3}+3 x\right) \cdot 2 \frac{3}{5}=\frac{2}{3}-5

Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m. Lần thứ nhất người ta cắt \frac15 tấm vải. Lần thứ hai cắt \frac23tấm vải còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được \frac15 tổng số tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao nhiêu tiền?

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 40o

a) Tính góc yOz

b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOz. Tính góc mOy

Trên đây là 10 đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn toán, đề thi toán học kì 2 lớp 6, đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 chi tiết cho các bạn cùng tham khảo ôn tập, củng cố toàn bộ kiến thức chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi thi cuối kì 2 lớp 6 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh, Công dân, Công nghệ, Tin học và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6.

Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS  trên cả nước theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong năm học tiếp theo, các em học sinh lớp 6 học chương trình sách mới GDPT. Để chuẩn bị cho chương trình sách mới, các thầy cô tham khảo các nhóm Tài liệu sau đây.

Các nhóm Tài liệu miễn phí này cung cấp đầy đủ kinh nghiệm dạy học: soạn bài, soạn giáo án, lời giải các môn học,.... để các thầy cô, các bạn có thể chia sẻ.

Rất mong được sự ủng hộ của thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
8.781 1.129.972
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dang Tam Tran Thi
  Dang Tam Tran Thi

  ok

  Thích Phản hồi 09:45 07/05
  • Phương Linh
   Phương Linh

   cho mình hỏi là bộ đề này ko có đáp án ạ

   Thích Phản hồi 22:01 17/05
   • Hiếu HÀ
    Hiếu HÀ

    Thích Phản hồi 15:32 10/08
  • thuận xuân
   thuận xuân

   có đáp án ko ạ


   Thích Phản hồi 11:19 25/05
   • Thành phúc Le
    Thành phúc Le

    Dễ

    Thích Phản hồi 21:34 12/08
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm