10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi học 2 lớp 6 mới nhất
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 đáp án
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020
Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa năm học 2019 - 2020
Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học 2 đáp án năm 2019 - 2020
10 đề thi thử học 2 n Toán lớp 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
2 5 14
3 7 25
.
b)
2 5 5 3
5 8 8 5
. .
c)
1 12
25 1 0 5
2 5
% , .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 3
2 4
x
b)
4 4
5 7
.x
c) 8x = 7,8.x + 25
Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được
4
9
số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết
0
60
ˆ
BOA
a) Tia OB nằm giữa 2 tia OA OC không? sao? (0,5đ)
b) Tia OB phải tia phân giác của
COA
ˆ
không? sao? (1đ)
c) Vẽ OD tia đối của tia OA OE là tia phân giác của
COD
ˆ
.Tính
BOE
ˆ
(0,5đ)
ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
7 9 14
3 17
.
b)
1 8
0 25 2 30 0 5
3 45
, . . . , .
c)
9 5 9 3 9
23 8 23 8 23
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 2 1 2
2 3 3 3
.x
b)
3
15
5
%
x
Bài 3: Tính hợp tổng sau: (1đ)
A =
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 49 50
...
. . . .
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia At, vẽ
0
75
ˆ
xAt
0
150
ˆ
yAt
(3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia o nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) Tính
yAx
ˆ
?
c) Tia Ax phải tia phân giác của góc
yAt
ˆ
? sao?
ĐỀ 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a)
5
1
8
1
3
4
b) 12,5 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
1 1 1 3
4 3 2 2
9 4 4 4
.
b)
9 4 1
1 3
10 5 6
:
c)
7 13 13 7 25 25 10 9
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
2
4 2
x
b)
1 2
5
3 5
x
c)
3 1
4 5 2 1
4 3
, x :
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
3
5
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề
yOx
ˆ
zOy
ˆ
sao cho
0
60
ˆ
yOx
a) Tính
zOy
ˆ
.
b) Vẽ Ot tia phân giác của
zOy
ˆ
, Oy tia phân giác của
tOx
ˆ
không? Vì sao?
ĐỀ 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
5 5 11
18 9 36
b)
39 2
1
44 11
:
c)
7 11 7 8 4
11 19 11 19 11
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
2 11
5 15
x
b)
7 18 12
18 29 29
x .
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi
bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng
9
7
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của
lớp 6B? (2đ)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC OD sao cho
0
63
ˆ
COx
0
126
ˆ
DOx
(3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? sao?
b) Tính
DOC
ˆ
c) Tia OC phải tia phân giác của
DOC
ˆ
không? Vì sao?
ĐỀ 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
3 7 2 5
8 12 3 6
; ; ;
(1,5 đ)
Bài 2: Tìm a, b biết:
5 45
27 9
a
b
(1đ)
Bài 3: Tính:
2
2 1 1
75 1 1 1
5 2 3
% , :
(1đ)
Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
1 2
1 5 1
4 3
, .x
b)
1 2 21
2 7 1
2 7 4
, x x :
Bài 5: Tính hợp lí:
12 7 13 19 17
19 15 17 12 13
. . . .
(1đ)
Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật chièu rộng bằng 30m, biết
2
3
chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn trồng hoa màu, còn lại đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho
0
150
ˆ
xOa
0
60
ˆ
yOb
a) Tính
yOa
ˆ
? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa tia phân giác của
bOy
ˆ
(1đ)
ĐỀ 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
2 13 9 10
3 4 5 26
. . .
. . .
b)
15 8 15 4
12 3
. .
.
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
3 16 13 25
3 4
x ,
b)
10 1
3 21 7
x
c)
1
25
2
x %x
d)
5 8 29 1 5
2
6 3 6 2 2
x
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu tổng hợp các đề thi thử học kì 2 lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án này với 10 đề thi đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc học lên chương trình Toán 6.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ 10 đề thi.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 - Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề thi toán lớp 6 học kì 2 - Số 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 1\frac{5}{8}3\frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) \left(4 \frac{1}{9}+3 \frac{1}{4}\right) \cdot 2 \frac{1}{4}+2 \frac{3}{4}

b) 1+\left(\frac{9}{10}-\frac{4}{5}\right): 3 \frac{1}{6}

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)2 x+\frac{1}{4}=\frac{3}{2}

b) (x-5)-\frac{1}{3}=\frac{2}{5}

c) (4,5-2 x): \frac{3}{4}=1 \frac{1}{3}

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi \frac{3}{5}mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o

a) Tính yOz.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz , Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?

Đề thi toán lớp 6 học kì 2 - Số 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) \frac{-5}{18}+\frac{5}{9}-\frac{11}{36}

b) \frac{-39}{44}: 1 \frac{2}{11}

c)\frac{-7}{11} \cdot \frac{11}{19}+\frac{-7}{11} \cdot \frac{8}{19}+\frac{-4}{11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+\frac{2}{5}=-\frac{11}{15}

b) \left(x-\frac{7}{18}\right) \cdot \frac{18}{29}=-\frac{12}{29}

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng \frac{9}{7} số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63o và xOD = 126o (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc COD không? Vì sao?

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6: 2018 - 2019

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6: 2018 - 2019

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
6.748 744.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm