Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021

I.Sốhọc
1.Nêuquytắcchuyểnvế,quytắcdấungoặc?
2.Viếtdạngtổngquátcủaphânsố.Chovídụ.
3.Thếnàolàhaiphânsốbằngnhau?Chovídụ.
4.Nêutínhchấtcơbảncủaphânsố?Viếtdạngtổngquát.
5.Phátbiểuquytắcrútgọnphânsố?Thếnàolàphânsốtốigiản?Chovídụ.
6.Muốnsosánhhaiphânsốkhôngcùngmẫutalàmnhưthếnào?Chovídụ.
7.Phátbiểuquytắcquyđồngmẫusốnhiềuphânsố?Chovídụ.
8.Phátbiểuvàviếtdạngtổngquátquytắcthựchiệncácphéptoáncộng,trừ,
nhân,chiaphânsố?
9.Phátbiểutínhchấtcơbảncủaphépcộngvàphépnhânphânsố
a)Nêuquytắctìmgiátrịphânsốcủamộtsốchotrước?Chovídụ.
b)Nêuquytắctìmmộtsốbiếtgiátrịphânsốcủanó?Chovídụ.
c)Nêucáchtínhtỷsốcủahaisốavàb?Tỷsốphầntrăm?Chovídụ.
II.Hìnhhọc
1.Góclàhìnhnhưthếnào?Kíhiệu?Hìnhvẽminhhọa.
2.Thếnàolàgócvuông,gócnhọn,góctù,gócbẹt?
3.Thếnàolàhaigócphụnhau;bùnhau;kềnhau,kềbù?
4.Khinàothì
xOy yOz xOz
?Vẽhìnhminhhọa.
5.Thếnàolàtiaphângiáccủamộtgóc?Cáchvẽtiaphângiáccủamộtgóc?
6.TamgiácABClàhìnhnhưthếnào?(O;R)làhìnhnhưthếnào?
7.Nêucáccáchchứngtỏ1tianằmgiữahaitia?(đưaravídụminhhọa)
A. LÝ THUYẾT
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2019 - 2020
A.
4
10
 B.
6
15
 C.
8
20
 D.
12
30

Câu2.Phânsốnàosauđâybằngphânsố
3
7

A.
3
7
 B.
3
7
 C.
3
7
 D.

Câu3.Cho
15 3
.
x 4
Khiđógiátrịcủaxlà:
A.20 B.–20 C.63 D.57
Câu4.Chobiết
x 1 9
4 12
.Khiđógiátrịcủaxlà:
A.
4
 B.
2
 C.4 D.2
Câu5.Tính
6 10
bằng
A.10 B.–16 C.–10 D.16
Câu6.Tính
5 . 8
bằng
A.–40 B.40 C.–13 D.13
Câu7.Khi
x 2
thìxbằng:
A.2 B.–2 C.2hoặc–2 D.4
Câu8.Tậphợpcácsốnguyênướccủa2là:
A.
1; 2
 B.
1; 2
 C.
0; 2; 4; 6;....
 D.
2; 1;1; 2

Câu9.Viếttích
3 . 3 . 3 . 3 . 3
dướidạngmộtlũythừa
A.
2
3
 B.
3
3
 C.
4
3
 D.
5
3

Câu10.Hỗnsố
3
2
5
đượcviếtdướidạngphânsốlà:
A.
13
5
 B.
13
5
 C.
10
5
 D.
7
5

Câu11.Kếtquảcủaphéptính
1 1 1
5 4 20
là
A.10 B.0 C.
1
10
 D.
1
10

I.Bàitậptrắcnghiệm
Câu1.Phânsốnàosauđâykhôngbằngphânsố
2
5

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Câu12.Tỉsố%của
3
15
và
4
20
là:
A.100% B.12% C.30% D.15%
Câu13.75%của60là:
A.40 B.80 C.45 D.90
Câu14.
6
5
của
7
4
là:
A.
41
20
 B.
10
21
C.
1
2
10
 D.Đápánkhác
Câu15.Biết
5
6
củaxbằng
1
2
10
thìxbằng:
A.
63
25
 B.
7
4
 C.
38
25
 D.
4
7

Câu16.HọckìIlớp6Acó20họcsinhgiỏi.HọckìIIsốhọcsinhgiỏităngthêm
20%.Sốhọcsinhgiỏicủalớp6AtronghọckìIIlà:
A.16 B.24 C.40 D.4
Câu17.Trongcáccâusau,câunàođúng,câunàosai?
1. Hìnhtạobởihaitiacắtnhaulàmộtgóc
2. Góctùlàmộtgócnhỏhơngócbẹt
3. NếutiaOmlàtiaphângiáccủa
xOy
thì
xOm yOm

4. Nếu
aOb bOc
thìOblàtiaphângiáccủa
aOc

5. Gócvuônglàgóccósốđobằng
o
90

6. Haigóckềnhaulàhaigóccómộtcạnhchungvàhaicạnhcònlạinằmtrên
hainửamặtphẳngđốinhaucóbờchứacạnhchung.
7. TamgiácABClàhìnhgồmbađoạnthẳngAB,BC,CA
8. Mọiđiểmnằmtrênđườngtrònđềucáchtâmmộtkhoảngbằngbánkính.
Câu18.
aOb bOc aOc
thì
A.TiaOanằmgiữahaitiaOb,Oc B.TiaOcnằmgiữahaitiaOa,Ob
C.TiaObnằmgiữahaitiaOa,Oc D.Cảbaphươngántrênđềusai
Câu19.Biết
o o
xOy 70 , yOz 110
thìhaigóctrênlàhaigóc
A.Kềbù B.Phụnhau C.Kềnhau D.Bùnhau
Câu20.Biết
0
xOy
60
,
0
yOz
30
.Haigócđótrênlàhaigóc
A.Kềbù B.Phụnhau C.Kềnhau D.Bùnhau

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp tất cả các kiến thức toàn bộ chương trình môn Toán 6 cả năm học giúp các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 được chia thành 2 phần chính: Lý thuyết và Bài tập. Phần lý thuyết sẽ nhắc lại toàn bộ chương trình mà các bạn học sinh đã được học ở lớp 6. Phần bài tập được chia thành các dạng nhỏ với đáp án đi kèm. Qua đó, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới.

Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2

A. Lý thuyết

I. Số học

1. Nêu quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc?

2. Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ.

3. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

4. Nêu tính chất cơ bản của phân số? Viết dạng tổng quát.

5. Phát biểu quy tắc rút gọn phân số? Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

6. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? Cho ví dụ.

7. Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu số nhiều phân số? Cho ví dụ.

8. Phát biểu và viết dạng tổng quát quy tắc thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân số?

9. Phát biểu tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số

a) Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước? Cho ví dụ.

b) Nêu quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó? Cho ví dụ.

c) Nêu cách tính tỷ số của hai số a và b? Tỷ số phần trăm? Cho ví dụ.

II. Hình học

1. Góc là hình như thế nào? Kí hiệu? Hình vẽ minh họa.

2. Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

3. Thế nào là hai góc phụ nhau; bù nhau; kề nhau, kề bù?

4. Khi nào thì \widehat{\mathrm{xOy}}+\widehat{\mathrm{yOz}}=\widehat{\mathrm{xOz}}? Vẽ hình minh họa.

5. Thế nào là tia phân giác của một góc? Cách vẽ tia phân giác của một góc?

6. Tam giác ABC là hình như thế nào? (O; R) là hình như thế nào?

7. Nêu các cách chứng tỏ 1 tia nằm giữa hai tia? (đưa ra ví dụ minh họa)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phân số nào sau đây không bằng phân số \frac25

A.\frac{4}{-10}
B. \frac{6}{15}
C. \frac{8}{-20}
D. \frac{12}{30}

Câu 2. Phân số nào sau đây bằng phân số \frac37

A.-\frac{3}{7}
B. \frac{-3}{7}
C.\frac{3}{-7}
D. -\frac{3}{-7}

Câu 3. Cho \frac{-15}{x}=\frac{3}{4}Khi đó giá trị của x là:

A. 20
B. – 20
C. 63
D. 57

Câu 4. Cho biết \frac{x+1}{4}=\frac{-9}{12} Khi đó giá trị của x là:

A. -4

B. -2

C. 4

D. 2

II. Bài tập tự luận

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 1. Thực hiện phép tính

a)11 \frac{3}{4}-\left(6 \frac{5}{6}-4 \frac{1}{2}\right)+1 \frac{2}{3}
b) 2 \frac{17}{20}-1 \frac{11}{15}+6 \frac{9}{20}: 3
c) 4 \frac{3}{7}:\left(\frac{7}{5} \cdot 4 \frac{3}{7}\right)
d)\left(3 \frac{2}{9} \cdot \frac{15}{23} \cdot 1 \frac{7}{29}\right): \frac{5}{23}

Bài 2. Thực hiện phép tính

a) 11 \frac{3}{4}-\left(6 \frac{5}{6}-4 \frac{1}{2}+1 \frac{2}{3}\right)
b) \left(5 \frac{7}{8}-2 \frac{1}{4}-0,5\right): 2 \frac{23}{26}
c) \left(17 \frac{13}{15}-3 \frac{3}{7}\right)-\left(2 \frac{12}{15}-4\right)
d) 2 \frac{2}{3} \cdot \frac{-4}{5} \cdot 0,375 \cdot(-10) \cdot \frac{-15}{24}

Bài 3. Thực hiện phép tính

a) 5: \frac{3}{4}-4 \frac{4}{5}: \frac{3}{4}
b) \frac{-3}{5} \cdot \frac{2}{7}+\frac{-3}{7} \cdot \frac{3}{5}+\frac{-3}{7}
c) \left(-4 \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{11}+\frac{7}{11} .5 \frac{1}{3}\right) \cdot 5-5 \frac{2}{3}
d) \frac{5}{39} \cdot\left(7 \frac{4}{5} \cdot 1 \frac{2}{3}+8 \frac{1}{3} .7 \frac{4}{5}\right)

Dạng 2: Tìm x

Bài 6. Tìm x, biết:

a) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}: \frac{3}{5}
b) \frac{8}{23} \cdot \frac{46}{24}=\frac{1}{3} \mathrm{x}
c) x:\left(-1 \frac{3}{21}\right)+3 \frac{1}{2}=-1 \frac{3}{4}
d) x-25 \% \cdot x=0,5

Bài 7. Tìm x, biết:

a) x+\frac{3}{22}=\frac{27}{121} \cdot \frac{11}{9}
b)\frac{1}{5}: x=\frac{1}{5}-\frac{1}{7}
c)\left(-2 \frac{2}{11}\right): x-4 \frac{2}{3}=\frac{5}{6}
d) 3 \frac{1}{3} x+16 \frac{3}{4}=-13,25

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021

Ngoài đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 6, mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, đề thi học kì 2 môn Văn,...mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bộ đề cương này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
912 210.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm