Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2022 - 2023 bộ 3 sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều bao gồm đề thi mới nhất năm nay và các đề thi qua các năm có đáp án chi tiết cho từng đề. Qua bộ đề thi này các bạn sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về Toán lớp 6. Chúc các bạn thi tốt!

Link tải trọn bộ đề thi 3 sách mới lớp 6

1. Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 Kết nối tri thức

Đề thi Toán KNTT giữa kì 2 lớp 6 số 1

A: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các cách viết dưới đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. \frac{3}{0}

B. \frac{{0,25}}{3}

C. \frac{4}{7}

D. \frac{{1,25}}{{2,7}}

Câu 2: Hai phân số \frac{a}{b}\frac{c}{d} (với a, b, c, d là các số nguyên khác 0) gọi là bằng nhau nếu:

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D. a:d = b:c

Câu 3: Phân số nào sau đây bằng phân số \frac{{ - 3}}{5}?

A. \frac{{ - 9}}{{15}}

B. \frac{5}{{15}}

C. - \frac{3}{{10}}

D. - \frac{{10}}{5}

Câu 4: Cho hai điểm A và B thuộc tia Ot và OA = 4cm, OB = 8cm thì:

A. A là trung điểm của đoạn thẳng OB

B. O là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. B là trung điểm của đoạn thẳng OA

D. Không có đoạn thẳng nào có trung điểm

Câu 5: Kết quả của phép tính (-4,44 + 60 – 5,56) : (1,2 – 0,8) là:

A. -125

B. -152

C. 125

D. 152

Câu 6: Số nguyên m nào sau đây thỏa mãn \frac{m}{8} > \frac{{ - 7}}{8}?

A. m = -8

B. m = -10

C. m = 0

D. m = -5

Câu 7: Tính diện tích hình vuông có độ dài cạnh là 12,3m (Làm tròn đến chữ số hàng chục)

A. 150m2

B. 151,29m2

C. 151m2

D. 151,3m2

Câu 8: Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% học sinh giởi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

A. 8

B. 6

C. 10

D. 5

Câu 9: Cho tia Mx lấy điểm O thuộc tia Mx. Vẽ tia MN là tia đối của tia Mx. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tia MN cũng đi qua điểm O

B. Hai điểm M và N nằm cùng phía so với điểm O

C. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N

D. Điểm N không thuộc đường thẳng MO

Câu 10: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần ta được kết quả như sau:

Màu bút

Bút xanh

Bút vàng

Bút đỏ

Số lần

14

10

16

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được màu đỏ

A. 0,4

B. 0,6

C. 0,16

D. 0,15

B. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) \left( {\frac{7}{{16}} + \frac{{ - 1}}{8} + \frac{9}{{32}}} \right):\frac{5}{4}

b) 10\frac{2}{9} + 2\frac{3}{5} - 6\frac{2}{9}

c) 30\% - 2\frac{2}{5} + 0,2.\frac{1}{2}

d) \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{37}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{13}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{ - 6}}{{44}}

2) Tìm x biết:

a) 2,5x + \frac{4}{7} = - 1,5

b, x + 3,25 = 6,15

Bài 3: Một nhà thầu xây dựng nhận xây cất một ngôi nhà với chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5% và nhà thầu đã đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?

Bài 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm; OB = 6 cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Bài 5: Tính tổng: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Toán sách KNTT số 1

I. Đáp án Phần trắc nghiệm

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

6. C

7. A

8. D

9. B

10. A

II. Đáp án Phần tự luận

Câu 1:

a) \left( {\frac{7}{{16}} + \frac{{ - 1}}{8} + \frac{9}{{32}}} \right):\frac{5}{4} = \frac{{19}}{{32}}:\frac{5}{4} = \frac{{19}}{{32}}.\frac{4}{5} = \frac{{19}}{{40}}

b) 10\frac{2}{9} + 2\frac{3}{5} - 6\frac{2}{9} = \left( {10\frac{2}{9} - 6\frac{2}{9}} \right) + 2\frac{3}{5} = 4 + \frac{{13}}{5} = \frac{{33}}{5}

c) 30\% - 2\frac{2}{5} + 0,2.\frac{1}{2} = \frac{3}{{10}} - \frac{{12}}{5} + \frac{2}{{10}}.\frac{1}{2} = \frac{1}{5} - \frac{{12}}{5} = - \frac{{11}}{5}

d) \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{37}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{13}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{ - 6}}{{44}}

\begin{matrix}
  = \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\left( {\dfrac{{37}}{{44}} + \dfrac{{13}}{{44}} + \dfrac{{ - 6}}{{44}}} \right) \hfill \\
  = \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{44}}{{44}} = \dfrac{{ - 25}}{{30}} \hfill \\ 
\end{matrix}

2) Tìm x biết:

a) 2,5x + \frac{4}{7} = - 1,5

\begin{matrix}
 2,5x = - 1,5 - \dfrac{4}{7} \hfill \\
 2,5x = - \dfrac{{29}}{{14}} \hfill \\
 x = - \dfrac{{29}}{{14}}:2,5 \hfill \\
 x = - \dfrac{{29}}{{35}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -29/35

b) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Bài 3 (1,5 điểm):

Cách 1:

Nếu xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đầu là 100% thì số tiền xây nhà sau khi bớt so với số tiền ban đầu là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số tiền chủ nhà xin hạ bớt là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)

a) Trên tia Ox, ta có OA < OB (vì 2 cm < 4 cm)

Do đó, điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 cm.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:

+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)

Điểm C nằm giữa hai điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (cùng thuộc tia Ox)

+ BC < OB (1,5 cm < 6 cm)

Vì điểm C nằm giữa hai điểm O và B nên:

OC + BC = OB
OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 cm.

Bài 5 (0,5 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)

2. Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số có tử lớn hơn thì

A. lớn hơn

B. nhỏ hơn

C. không so sánh được

D. bằng nhau

Câu 2: Biết \frac{5}{2} x=4. Giá trị của x bằng

A. 10

B. \frac{8}{5}

C. \frac{5}{8}

D. 15

Câu 3: Giá trị của y để \frac{3}{7}=\frac{-24}{y}

A. y = 49

B. y = −56

C. y = 56

D. y = −49

Câu 4: Quan sát hình và cho biết đâu là khẳng định đúng

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

A. Điểm A thuộc đường thẳng d

B. Điểm C thuộc đường thẳng d

C. Đường thẳng AB đi qua điểm C

D. Ba điểm ABC thẳng hàng

Câu 5: Giá trị \frac{m}{n} của a là

A. \frac{m}{n}: a

B. a: \frac{m}{n}

C. \frac{m}{n} \cdot a

D. \frac{n}{m} \cdot a

Câu 6: Được cô giáo giao nhiệm vụ thống kê điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của các thành viên trong tổ, bạn Minh lập được bảng sau:

Số điểm10987653
Số người3334111

Theo thống kê trên, số bạn đạt điểm 8 là

A. 8 bạn

B. 4 bạn

C. 1 bạn

D. 3 bạn

Câu 7: Biểu đồ dưới đây cho biết số lượng khách (đơn vị: người) đến du lịch ở một số địa phương năm 2018.

Theo biểu đồ trên, địa phương nào có khách đến du lịch nhiều nhất và số lượng khách
đến đó là bao nhiêu?

A. Nha Trang với 45000 người

B. Đà Nẵng với 60000 người

C. Đà Nẵng với 50000 người

D. Huế với 36000 người

Câu 8: Cho đoạn AB = 6cm. M là điểm thuộc đoạn AB sao cho MB = 5cm . Khi đó độ dài đoạn MA là

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

A. 1 cm

B. 3 cm

C. 11 cm

D. 2 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm).Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) \frac{3}{5}+\frac{-4}{9}

b) \frac{3}{5}+\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8}

c) \frac{7}{2} \cdot \frac{8}{13}+\frac{8}{13} \cdot \frac{-5}{2}+\frac{8}{13}

d) \frac{-5}{17} \cdot \frac{-9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23}

Câu 2 (2 điểm). Tìm x, biết:

a) \frac{7}{8}+x=\frac{3}{5}

b) \frac{1}{3}:(2 x-1)=\frac{-4}{24}

c) \frac{17}{2}-\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{-7}{4}

d) (3 x+2)\left(\frac{-2}{5} x-7\right)=0

Câu 3 (1 điểm)
Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng \frac{1}{5} diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36m2

a) Tính diện tích sân vườn.

b) Giá 1m2 cỏ là 50000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5% . Vậy số tiền cần
mua cỏ là bao nhiêu?

Câu 4 (2 điểm)

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho: OA = 3cm, OB =6 cm.

a) Kể tên các tia trùng nhau gốc O, các tia đối nhau gốc A?

b) Điểm A có phải trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Câu 5 (1 điểm)

a) Tính tổng: M=1+\frac{1}{5}+\frac{3}{35}+\ldots+\frac{3}{9603}+\frac{3}{9999}

b) Chứng minh rằng: S=\frac{1}{4^{2}}+\frac{1}{6^{2}}+\frac{1}{8^{2}}+\ldots+\frac{1}{(2 n)^{2}}<\frac{1}{4} \quad(\mathrm{n} \in \mathrm{N}, \mathrm{n} \geq 2)

Đáp án Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 2

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm).

Câu12345678
Đáp ánABBACDCA

Mỗi đáp án chọn đúng cho 0,25 điểm

Phần II: Tự luận (8 điểm)

CâuÝĐáp ánĐiểm
1a\frac{3}{5}+\frac{-4}{9}=\frac{27}{45}+\frac{-20}{45}=\frac{7}{45}0,5
b\frac{3}{5}+\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8}=\frac{3}{5}+\frac{3}{4}=\frac{12}{20}+\frac{15}{20}=\frac{27}{20}0,5
c\begin{aligned}
&\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{13}+\frac{8}{13} \cdot \frac{-5}{2}+\frac{8}{13}=\frac{8}{13} \cdot\left(\frac{7}{2}+\frac{-5}{2}+1\right) \\
&=\frac{8}{13} \cdot 2=\frac{16}{13}
\end{aligned}

0,25

0,25

d\begin{aligned}
&\frac{-5}{17} \cdot \frac{-9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23}=\frac{5}{17} \cdot \frac{9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23} \\
&=\frac{9}{23} \cdot\left(\frac{5}{17}+\frac{-22}{17}\right)+11 \frac{9}{23} \\
&=\frac{-9}{23}+11 \frac{9}{23}=11
\end{aligned}

0,25

0,25

2a\begin{aligned}
&\frac{7}{8}+x=\frac{3}{5} \\
&x=\frac{3}{5}-\frac{7}{8} \\
&x=\frac{-11}{40}
\end{aligned}

0,25

0,25

b\begin{aligned}
&\frac{1}{3}:(2 x-1)=\frac{-4}{24}=>2 x-1=\frac{1}{3}: \frac{-1}{6} \\
&2 x-1=-2 \\
&2 x=-1 \\
&x=\frac{-1}{2}
\end{aligned}

0,25

0,25

c\begin{aligned}
&\frac{17}{2}-\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{-7}{4} \\
&\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{41}{4} \\
&\Rightarrow\left[\begin{array} { l } 
{ x - \frac { 3 } { 4 } = \frac { 4 1 } { 4 } } \\
{ x - \frac { 3 } { 4 } = \frac { - 4 1 } { 4 } }
\end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}
x=11 \\
x=\frac{-19}{2}
\end{array}\right.\right.
\end{aligned}

0,25

0,25

d\begin{aligned}
&(3 x+2)\left(\frac{-2}{5} x-7\right)=0 \\
&\Rightarrow\left[\begin{array} { l } 
{ 3 x + 2 = 0 } \\
{ \frac { - 2 } { 5 } x - 7 = 0 }
\end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}
3 x=-2 \\
\frac{-2}{5} x=7 \\
x=\frac{-2}{3} \\
x=\frac{-35}{2}
\end{array}\right.\right. \\
&\Rightarrow\left[\begin{array}{l}
x \\
x
\end{array}\right.
\end{aligned}

0,25

0,25

3a

Phân số biểu thị diện tích phần lát gạch là :

1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}(diện tích sân vườn)

Diện tích sân vườn là:

36: \frac{4}{5}=36 \cdot \frac{5}{4}=45 (m2)

0,25

0,25

b

Diện tích đất trồng cỏ là:

45 − 36 = 9 (m2)

Giá của 9m2 cỏ là: 50000.9 450000 = (đồng)

Vì ông Ba được giảm giá 5% nên số tiền phải trả để mua cỏ
bằng 95% giá tiền ban đầu của 9m2 cỏ.

Vậy số tiền mua cỏ là: 95%.450000 = 427500(đồng)

0,25

0,25

a

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

0,5
4

+ Các tia trùng nhau gốc O là: tia Ox, tia OA, tia OB

+ Các tia đối nhau gốc A là: tia AO và tia AB , tia AO và tia Ax .

0,25

0,25

b

Theo hình vẽ, ta có: OA + AB = OB

AB = OB −OA = 6 − 3 = 3 cm

Mà OA = 3cm

OA = AB
Theo hình vẽ, ta có A nằm giữa O và B

Mà OA = AB

Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OB

0,5

2. Đề thi giữa kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều

Đề thi Toán 6 giữa học kì 2 Cánh diều số 1

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài làm.

Câu 1: Cho 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng. Số đường thẳng vẽ được là:

A. 10

B. 9

C. 12

D. 13

Câu 2: Cho hình vẽ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

A. Điểm O là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD.

B. Điểm O thuộc đoạn thẳng CD.

C. Điểm O thuộc đường thẳng AB.

D. Điểm O thuộc đoạn thẳng AB.

Câu 3: Quy đồng mẫu số của ba phân số \frac{1}{8};\frac{3}{2};\frac{2}{9} với mẫu số chung nhỏ nhất là số nào sau đây?

A. 12

B. 18

C. 72

D. 144

Câu 4: Kết quả của phép tính: \frac{{ - 5}}{8} - \left( {\frac{3}{8} - \frac{7}{8}} \right)

A. \frac{{ - 1}}{8}

B. \frac{{ - 15}}{8}

C. - \frac{3}{8}

D. \frac{{ - 11}}{8}

Câu 5: Gieo một con xúc sắc 6 mặt cân đối thì số chấm xuất hiện là 1 số. Số đó là số chính phương lớn hơn 2. Vậy số chấm xuất hiện là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 6: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án (3 đề)

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Câu 7: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là:

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Câu 8: Nếu tung đồng xu 15 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt S, khi đó xác suất thực nghiệm của mặt N là:

A. \frac{1}{3}

B. \frac{1}{5}

C. \frac{5}{6}

D. \frac{2}{3}

Phần II. Tự luận (8 điểm):

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) \left( {\dfrac{7}{{16}} + \dfrac{{ - 1}}{8} + \dfrac{9}{{32}}} \right):\dfrac{5}{4}

b) 10\dfrac{2}{9} + 2\dfrac{3}{5} - 6\dfrac{2}{9}

c) \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{37}}{{44}} + \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{13}}{{44}} + \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{ - 6}}{{44}}

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) - x - \dfrac{3}{5} = - \dfrac{1}{{10}}

b) \dfrac{2}{3}:x = 2,4 - \dfrac{4}{5}

c) \dfrac{5}{4}\left( {x - \dfrac{3}{5}} \right) = \dfrac{{ - 1}}{8}

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người):

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng hay sai.

Bài 4: (2,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy (A và B khác điểm O).

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

2. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm O và A. Điểm O có nằm giữa hai điểm B và M không?

3. Nếu OA = 3cm, AB = 6cm thì điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

Bài 5: (0,5 điểm)Tìm các số nguyên n để biểu thức sau nhận giá trị là số nguyên: A = \dfrac{{3n - 4}}{{3 - n}}.

Đáp án đề kiểm tra Toán 6 giữa học kì 2 Cánh diều

Phần I: Trắc nghiệm

1. A

2. D

3. C

4. A

5. D

6. D

7. B

8. D

Phần II: Tự luận

Bài 1

a) \left( {\dfrac{7}{{16}} + \dfrac{{ - 1}}{8} + \dfrac{9}{{32}}} \right):\dfrac{5}{4}

= \left( {\dfrac{7}{{16}} + \dfrac{{ - 2}}{{16}} + \dfrac{9}{{32}}} \right):\dfrac{5}{4}

= \left( {\dfrac{5}{{16}} + \dfrac{9}{{32}}} \right):\dfrac{5}{4}

= \left( {\dfrac{{10}}{{32}} + \dfrac{9}{{32}}} \right):\dfrac{5}{4}

= \dfrac{{19}}{{32}}:\dfrac{5}{4} = \dfrac{{19}}{{40}}

b) 10\dfrac{2}{9} + 2\dfrac{3}{5} - 6\dfrac{2}{9}

= \left( {10\dfrac{2}{9} - 6\dfrac{2}{9}} \right) + 2\dfrac{3}{5}

= 4 + \dfrac{{13}}{5} = \dfrac{{33}}{5}

c) \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{37}}{{44}} + \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{13}}{{44}} + \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{ - 6}}{{44}}

= \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\left( {\dfrac{{37}}{{44}} + \dfrac{{13}}{{44}} + \dfrac{{ - 6}}{{44}}} \right)

= \dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{{44}}{{44}}

= \dfrac{{ - 5}}{6}

Bài 2

a) - x - \dfrac{3}{5} = - \dfrac{1}{{10}}

\begin{array}{l}x = \dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{5}\\x = \dfrac{1}{{10}} - \dfrac{6}{{10}}\\x = - \dfrac{5}{{10}}\\x = - \dfrac{1}{2}\end{array}

Vậy x = \dfrac{{ - 1}}{2}.

b)\dfrac{2}{3}:x = 2,4 - \dfrac{4}{5}

\begin{array}{l}\dfrac{2}{3}:x = \dfrac{{12}}{5} - \dfrac{4}{5}\\\dfrac{2}{3}:x = \dfrac{8}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{2}{3}:\dfrac{8}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{5}{{12}}\end{array}

Vậy x = \dfrac{5}{{12}}.

c) \dfrac{5}{4}\left( {x - \dfrac{3}{5}} \right) = \dfrac{{ - 1}}{8}

\begin{array}{l}x - \dfrac{3}{5} = \dfrac{{ - 1}}{8}:\dfrac{5}{4}\\x - \dfrac{3}{5} = \dfrac{{ - 1}}{{10}}\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{ - 1}}{{10}} + \dfrac{3}{5}\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{ - 1}}{{10}} + \dfrac{6}{{10}}\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{5}{{10}} = \dfrac{1}{2}\end{array}

Vậy x = \dfrac{1}{2}.

Bài 3

a) Số người lao động của tổ 1 là:

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số người lao động của tổ 2 là:

9 + 2 + 1 = 12 (người)

Số người lao động của tổ ba là:

7 + 4 + 1 = 12 (người)

b) Số lao động giỏi của cả đội là:

8 + 9 + 7 = 24 (người)

Số lao động khá của cả đội là:

3 + 2 + 4 = 9 (người)

Số lao động đạt của cả đội là:

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều hơn số lao động khá và đạt của đội số người là:

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người)

Vậy đội trưởng đã nói đúng.

Bài 4

1. Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy.

Mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên O nằm giữa A và B.

2. Vì M nằm giữa O và A nên OM cũng chính là tia OA.

Mà OA và OB là hai tia đối nhau nên OM và OB cũng là hai tia đối nhau.

Suy ra O nằm giữa B và M.

3. Vì O nằm giữa A và B nên AO + OB = AB

Hay 3 + OB = 6.

Suy ra OB = 6 – 3 = 3 (cm)

Vì OA = OB (=3cm) và O nằm giữa A và B nên O là trung điểm của AB.

Bài 5

\begin{array}{l}A = \dfrac{{3n - 4}}{{3 - n}} = \dfrac{{3n - 9 + 5}}{{ - n + 3}}\\\,\,\,\,\, = \dfrac{{3n - 9}}{{ - n + 3}} + \dfrac{5}{{ - n + 3}}\\\,\,\,\,\, = \dfrac{{ - 3\left( { - n + 3} \right)}}{{ - n + 3}} + \dfrac{5}{{ - n + 3}}\\\,\,\,\,\, = - 3 + \dfrac{5}{{ - n + 3}}\end{array}

Để A nhận giá trị nguyên thì - 3 + \dfrac{5}{{ - n + 3}} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \dfrac{5}{{ - n + 3}} \in \mathbb{Z} \Rightarrow - n + 3 \in \left\{ { \pm 1; \pm 5} \right\}

Ta có bảng giá trị sau:

Vậy n \in \left\{ {2;4; - 2;8} \right\}.

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều số 2

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. \frac{4}{7}
B. \frac{0,25}{-3}
C. \frac{5}{0}
D. \frac{6,23}{7,4}

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{13}{20}
B. \frac{25}{16}
C. \frac{6}{8}
D. \frac{10}{75}

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số \frac{-16}{25}?

A. \frac{16}{25}
B. \frac{25}{16}
C. \frac{6}{8}
D. \frac{10}{75}

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A. \frac{-2}{4}<\frac{-3}{4}
B. \frac{-4}{5}<\frac{-3}{5}
C. \frac{1}{4}<\frac{-3}{4}
D. \frac{-1}{6}<\frac{-5}{6}

Câu 5 (0,25đ): (NB-TD) Hỗn số 5\frac{2}{3}được viết dưới dạng phân số?

A. \frac{17}{3}
B. \frac{3}{17}
C. \frac{5}{3}
D. \frac{4}{3}

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75
B. -75
C. -7,5
D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số \frac{-31}{10}được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3
B. 3,3
C. -3,2
D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12
B. 1,2
C. -12
D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3
B. 3,1
C. 3,2
D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Giá trị của tổng \frac{-7}{6}+\frac{18}{6}?

A. \frac{-4}{6}
B. \frac{11}{6}
C. -1
D. \frac{-85}{72}

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính \frac{9}{5}:\frac{-3}{5}?

A. 3
B. 4
C. - 3
D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính \frac{3}{4}.\frac{4}{3}?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính \frac{1}{4}của 20?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2
B. 4
C. -3
D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5
B. 2,5
C. 5,2
D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A
B. A ∈ d
C. A ∉ d
D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

A. Cắt nhau
B. Song song với nhau
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6

Câu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=\frac{3}{5}.\frac{5}{4}-\frac{3}{5}.\frac{1}{4}

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}.\frac{3}{5}

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức: P=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ \frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=\frac{3}{5}.\frac{5}{4}-\frac{3}{5}.\frac{1}{4} =\frac{3}{5} .(\frac{5}{4}-\frac{1}{4} )=\frac{3}{5} .\frac{4}{4}=\frac{3}{5} .1=\frac{3}{5} (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

b) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}.\frac{3}{5}

x-\frac{3}{10}=\frac{7}{25}

x=\frac{7}{25}+\frac{3}{10}

x=\frac{29}{50} (0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

\frac{18}{45}.100\%=40\% (1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

P=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ \frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}

=1-\frac{1}{2} +\frac{1}{2} -\frac{1}{3} +\frac{1}{3}- \frac{1}{4} +...+\frac{1}{99} -\frac{1}{100}

=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100} (1đ)

3. Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 CTST Số 1

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Trong hai số thập phân âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

B. Nếu hai số thập phân trái dấu, số thập phân dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

C. Trong hai số thập phân dương, số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

D. Nếu hai số thập phân trái dấu, số thập phân âm luôn lớn hơn số thập phân dương.

Câu 2: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. \frac{{ - 1515}}{{2828}} = \frac{{ - 151515}}{{282828}}

B. \frac{{ - 21}}{{28}} = \frac{{ - 39}}{{52}}

C. \frac{{52}}{{91}} = \frac{{28}}{{49}}

D. \frac{{165}}{{143}} = \frac{{26}}{{30}}

Câu 3: Rút gọn phân số \frac{{ - 32}}{{60}} đến tối giản ta được phân số:

A. \frac{{ - 16}}{{30}}

B. \frac{{16}}{{30}}

C. \frac{8}{{15}}

D.\frac{{ - 8}}{{15}}

Câu 4: Trong các phân số \frac{7}{{ - 12}};\frac{7}{{ - 10}};\frac{{ - 7}}{8};\frac{7}{{12}}, phân số nào là nhỏ nhất?

A. \frac{7}{{ - 12}}

B. \frac{7}{{ - 10}}

C. \frac{{ - 7}}{8}

D. \frac{7}{{12}}

Câu 5: Một lớp học có 40 học sinh, biết rằng \frac{3}{{10}} số học sinh lớp đó bị cận thị. Số học sinh cận thị của lớp đó là:

A. 10

B. 15

C. 12

D. 20

Câu 6: Quy đồng mẫu số \frac{7}{2};\frac{5}{6};\frac{4}{9} của ba phân số với mẫu số chung 18 ta được ba phân số nào?

A. \frac{{14}}{{18}};\frac{{10}}{{18}};\frac{8}{{18}}

B. \frac{{21}}{{18}};\frac{{15}}{{18}};\frac{{12}}{{18}}

C. \frac{{63}}{{18}};\frac{{15}}{{18}};\frac{8}{{18}}

D. \frac{{63}}{{18}};\frac{{45}}{{18}};\frac{{63}}{{18}}

Câu 7: Trong các phân số \frac{0}{9};\frac{{12}}{{15}};\frac{{11}}{5};\frac{{ - 4}}{{ - 5}} phân số nào lớn nhất?

A. \frac{0}{9}

B. \frac{{12}}{{15}}

C. \frac{{11}}{5}

D. \frac{{ - 4}}{{ - 5}}

Câu 8: Chọn đáp án sai trong các câu dưới đây.

A. Tam giác đều có một tâm đối xứng

B. Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chèo làm tâm đối xứng

C. Đường tròn có tâm là tâm đối xứng

D. Chữ cái in hoa I có một tâm đối xứng

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) 2\frac{{17}}{{20}} - 1\frac{{11}}{{15}} + 6\frac{1}{{20}}:3

b) \left( {31\frac{6}{{13}} + 5\frac{9}{{41}}} \right) - 36\frac{6}{{13}}

c) \frac{{ - 5}}{{46}} + \frac{{ - 7}}{{25}} + \frac{{35}}{{19}} + \frac{5}{{46}} + \frac{{ - 16}}{{19}} + \frac{7}{{25}}

d) \frac{1}{{5.6}} + \frac{1}{{6.7}} + ... + \frac{1}{{24.25}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) 2\frac{3}{4}x = 1

b) \frac{{x + 2}}{8} = \frac{{ - 15}}{4}

Bài 3: Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành 1/4 thời gian để chơi ở khu vườn thú; 1/3 thời gian để chơi các trò chơi; 1/12 thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ ở khi cây cối và các loài hoa.

Bài 4: Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M; N; P; Q sao cho N nằm giữa M và P; P nằm giữa N và Q. Hãy chỉ ra các tia gốc N, gốc P

Bài 5 (0,5 điểm): Tính:

Xem đáp án tại đây: Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo số 2

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép trừ \frac{1}{27}-\frac{1}{9}

A. \frac{1}{27}-\frac{1}{9}=\frac{0}{18}

B. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{-2}{0}

C. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{2}{27}

D. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{1-3}{27}=\frac{-2}{27}

Câu 2: Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ ....để hoàn thành câu sau: Hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra bởi A được gọi là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong ba điểm thẳng hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. có vô số điểm.

B. có nhiều hơn hai điểm.

C. có không quá hai điểm.

D. có duy nhất một điểm.

Câu 4: Kết quả của phép nhân \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}

A. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1.2}{4.4}=\frac{-2}{4}

B. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1}{4} \cdot \frac{2}{4}=\frac{-2}{16}

C. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-0}{8}

D. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1}{8}

Câu 5: Sau khi rút gọn tối giản phân số \frac{4}{16}ta được phân số

A. \frac{2}{8}

B. \frac{4}{8}

C. \frac{1}{4}

D. \frac{1}{8}

Câu 6: Trong từ STUDENT có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của \frac{-7}{8}

A. \frac{8}{7}

B. \frac{7}{8}

C. \frac{7}{-8}

D. \frac{-8}{7}

Câu 8: Các chữ cái in hoa trong từ TOAN, chữ nào sau đây có tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính sau:

a) -\frac{5}{8} \cdot \frac{(-4)^{2}}{10}

b) \frac{-2020}{2021} \cdot \frac{9}{11}+\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{2}{11}

c) \frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{11}+\frac{5}{7}

d) \frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3}: \frac{-8}{3}

Câu 10: (1,5 điểm) Tìm x biết

a) x-\frac{-1}{5}=3+\frac{-3}{2}

b) \frac{1}{2}-\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{-3}{4}

c) \frac{3}{4}+\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4}

Câu 11: (1,5 điểm) Mẹ cho Hà một số tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khi mua hết 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn lại \frac{1}{3} số tiền. Vậy mẹ đã cho Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức A=\frac{9}{1.2}+\frac{9}{2.3}+\frac{9}{3.4}+\ldots+\frac{9}{98.99}+\frac{9}{99.100}

Câu 13: (1,0 điểm) Nhà An có một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài
6 m. An cần đắp bờ xung quanh ruộng. Hỏi An cần đắp bao nhiêu mét bờ?

Câu 14: (1,0 điểm)

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 CTST

a) Cho hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) Từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình có trục đối xứng?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 CTST

Đáp án Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu12345678
Đáp ánDADDCBBB

II. Tự luận

CâuNội dung đáp ánThang điểm
9a\begin{aligned}
&-\frac{5}{8} \cdot \frac{(-4)^{2}}{10}= \\
&-\frac{5}{8} \cdot \frac{16}{10}=-\frac{80}{80}=-1
\end{aligned}0,5
b

\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{9}{11}+\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{2}{11}=\frac{-2020}{2021}\left(\frac{9}{11}+\frac{2}{11}\right)

=\frac{-2020}{2021} \cdot 1=\frac{-2020}{2021}

0,25

0,25

c\frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{11}+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7}\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7} \cdot 1+\frac{5}{7}=00,5
d

\frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3}: \frac{-8}{3}=\frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3} \cdot \frac{-3}{8}

=\frac{-3}{8}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)=\frac{-3}{8} \cdot 1=\frac{-3}{8}

0, 25
10a\begin{aligned}
&x-\frac{-1}{5}=3+\frac{-3}{2} \Rightarrow x-\frac{-1}{5}=\frac{3}{2} \\
&\Rightarrow x=\frac{3}{2}+\frac{-1}{5} \Rightarrow x=\frac{15}{10}+\frac{-2}{10} \\
&\Rightarrow x=\frac{13}{10}
\end{aligned}

0,25

0,25

b\begin{aligned}
&\frac{1}{2}-\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{-3}{4} \\
&\Rightarrow\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{1}{2}-\frac{-3}{4} \Rightarrow x-\frac{5}{11}=\frac{5}{4} \Rightarrow x=\frac{5}{4}+\frac{5}{11} \\
&\Rightarrow x=\frac{75}{44}
\end{aligned}

0,25

0,25

c\begin{aligned}
&\frac{3}{4}+\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4} \Rightarrow\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4}-\frac{3}{4} \\
&\Rightarrow \frac{2}{5}-x=\frac{-1}{2} \Rightarrow x=\frac{2}{5}-\frac{-1}{2} \Rightarrow x=\frac{9}{10}
\end{aligned}
11

Số tiền Hà đã tiêu là:

24 + 36 = 60 (nghìn đồng)

Mẹ cho Hà số tiền là:

60 x 3 = 180 (nghìn đồng)

Đáp số: 180 đồng

0,5

0,5

0,5

12\begin{aligned}
&9 A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{99}-\frac{1}{100} \\
&9 A=1-\frac{1}{100} \\
&9 A=\frac{100-1}{100}=\frac{99}{100} \\
&\Rightarrow A=\frac{11}{100}
\end{aligned}

0,25

0,25

0,25

13

Do thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m, chiều dài 6 m suy ra chu vi là 24 m mà chiều dài bờ. An cần đắp chính bằng chu vi thửa ruộng.

An cần đắp số mét bờ là:

(6 + 4).2=20 (m)

Đáp số: 20 m

0,5

0,5

14

Dựa vào hình vẽ, ta thấy có các cặp đường thẳng song song là KM và QO ; KQ và MO ; KT và SO ; KS và TO . Vậy có tất cả bốn cặp đường thẳng song song.

b) Có nhiều hơn 5 cách ghép 4 tam giác vuông bằng nhau để được một hình có trục đối xứng. Sau đây là một số ví dụ:

Đề thi giữa kì 2 Toán 6

0,5

0,5

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn khác

Tham khảo lời giải 3 bộ sách mới Toán lớp 6

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các các đề thi khác tại chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 6 trên VnDoc nhé.

Đánh giá bài viết
1.958 729.570
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hung Do
  Hung Do

  câu giải đâu ạ


  Thích Phản hồi 08/02/22
  • Nguyễn Duy Khoa
   Nguyễn Duy Khoa

   câu giải ở dưới cùng

   Thích Phản hồi 11:35 21/03

Đề thi giữa kì 2 lớp 6

Xem thêm