Tổng hợp bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 7, 8, 9 - Review 3

Ôn tập Unit 7 8 9 tiếng Anh 6 mới thí điểm

Trong bài viết này, VnDoc.com giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7, 8, 9 cũng là phần Review 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm. Bài tập được chọn lọc từ các bộ đề của những nhà giáo kinh nghiệm trong nghề kết hợp với yêu cầu đổi mới, chắc chắn sẽ bổ ích trong quá trình học tập và giảng dạy.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Lưu ý: Nhấp chọn nút Tải về ở cuối trang để tham khảo & download tài liệu

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Question 1: Which underlined sound is pronounced differently in each group?

1. A. who B. what C. why D. where
2. A. this B. there C. than D. thank
3. A. worked B. needed C. wanted D. rented
4. A. cold B. long C. snow D. hold

Question 2: Choose and circle the best answer A, B, C or D

5. The food is very _________________.

A. long

B. delicious

C. noisy

D. historic

6. Where do you _________________ fishing?

A. play

B. do

C. go

D. have

7. Who is the most popular British writer in the world?

A. Dickens

B. Hemingway

C. William Shakespeare

D. To Hoai

8. Hai can _________________ boxing well.

A. do

B. play

C. go

D. have

9. The _________________ tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world.

A. national

B. 7 o’clock news

C. game show

D. cartoon

10. Big Ben is the most famous tower in _________________.

A. Viet Nam

B. England

C. America

D. Australia

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Question 1: Give the correct form of the following verbs.

11. He (not go) _________________ out last night, he (stay) _________________ at home.

12. _________________ Lan (learn) _________________ English for 2 years?

No, he (learn) _________________ for 3 years.

13. _________________you (wear) _______________uniform yesterday?

No. I (not wear) _________________ yesterday.

14. ______________your mother (read) _____________book every night?

No, she (watch) _________________ TV.

Question 2: Read the following passage and answer the questions

Australia is an island continent in the South Pacific. The capital is Canberra, but the city with the biggest population is Sydney, which has nearly four million. English is the first language of most people, but there are also immigrants who speak other languages.

15. Where is Australia?

_________________________________________________________.

16. Is Canberra the capital of Australia?

_________________________________________________________.

17. What is the population of Sydney?

_________________________________________________________.

18. Do Australian people only speak English?

_________________________________________________________.

Question 3: Rearrange the words to complete the sentences.

19. lives / street / grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his / on / with.

_________________________________________________________.

20. tallest / my / is / the / family / in / brother/ person / my.

_________________________________________________________.

21. lives / very / from / he / far / office / his.

_________________________________________________________.

22. did/ Who/ play/ with/ you/ badminton/ yesterday?

_________________________________________________________.

Question 4: Rewrite the following sentences

23. No river in the world is as long as The Nile River.

The Nile River __________________________________________.

24. Nam is taller than Ba.

Ba ____________________________________________________.

25. Nam is interested in watching television.

Nam likes ______________________________________________.

26. There isn’t any sugar in the coffee.

The coffee _____________________________________________.

-The end-

Đáp án Test 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Question 1: Which underlined sound is pronounced differently in each group? (1.0 point)

1. A

2. D

3. A

4. B

Question 2: Choose and circle the best answer A, B, C or D (3.0 points)

1. B

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Question 1: Give the correct form of the following verbs. (2.0 points)

11. He (not go) ________didn’t_________ out last night, he (stay) ________stayed_________ at home.

12. _______Has__________ Lan (learn) __________learnt/ been learning_______ English for 2 years?

No, he (learn) _______has learnt/ has been learning__________ for 3 years.

13. _______Did__________you (wear) _______wear________uniform yesterday?

No. I (not wear) __________didn’t wear_______ yesterday.

14. ______Does________your mother (read) _______read______book every night?

No, she (watch) _______watches__________ TV.

Question 2: Read the following passage and answer the questions (2.0 points)

15. Australia is an island continent in the South Pacific

16. Yes, it is

17. It has nearly four million

18. No, they don’t

Question 3: Rearrange the words to complete the sentences. (1.0 point)

19. He lives with his grandparents on Hoang Quoc Viet street

20. My brother is the tallest person in my family.

21. He lives very far from his office

22. Who did you play badminton with yesterday?

Question 4: Rewrite the following sentences (1.0 point)

23. The Nile River is the longest river in the world

24. Ba is not as tall as Nam

25. Nam likes watching television

26. The coffee hasn’t any sugar

-Tải file để xem chi tiết đề ôn tập-

VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án khác nhau như:

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập tại đây: Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7, 8, 9 - Review 3. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để chuẩn bị kiến thức cho kì thi quan trọng sắp tới.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
78 12.550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm