Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 5

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 6 i-Learn Smart World năm 2022

Đề thi giữa kì 2 môn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 có đáp án nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Đề thi tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

1. A. wildlife B. bottle C. protect D. office

2. A. newspaper B. recycle C. hospital D. charity

3. A. soldier B. horror C. author D. dislike

4. A. mystery B. comedy C. adventure D. character

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences

1. My birthday is __________ the summer, __________8th July.

A. on/ on B. in/on C. at/ in D. in/ at

2. Napoleon Bonaparte was a great leader and he won many __________.

A. leaders B. soldier C. army D. battles

3. Ratatouille is a/an __________ movie. The characters are drawings, not real people.

A. animated B. science fiction C. drama D. action

4. Trưng Trắc and Trưng Nhị were Vietnamese great female __________.

A. armies B. invaders C. generals D. soldier

5. A: Do you want to see a movie on Sunday?

B: _________

A. Yes, I will. B. Sounds great. C. Yes, you can. D. I didn’t see it.

6. I need to go to the _______ to send these letters to my grandparents.

A. library B. police station C. supermarket D. post office

7. I like going to the _______ because I can read and borrow many interesting books there.

A. bookstore B. library C. department store D. school

Put the words in the correct order to make correct sentences.

1. The/ ago/ ten/ started/ minutes/ film /.

→ _______________________________________

2. watch/ you/ Did/ movie/ wild/ about/ the/ night/ animals/ last/ ?

→  _______________________________________

3. is/ an/ movie/ on/ There/ action/ theater/ Saturday/ on/ at/ night/ movie/ the/.

→  _______________________________________

Read the following passage and decide whether each of the statements is TRUE or FALSE.

A university in Ho Chi Minh City is working on a rescue robot. It is designed to be able to fly to an intended area. It can also dig to get under the ground and find people. Then it sends information about the location of victims and their states to the controller. This valuable information makes the rescue effective. Because it is just the size of a small book, it requires little energy. Its battery allows it to do rescue work in 48 hours.

1. A science club invents the rescue robot.

2. The rescue robot can move under the ground.

3. The robot tells where the victims are.

4. The robot only rescues victims from the ground.

5. The rescue robot works on the battery for a few hours.

ĐÁP ÁN

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D;

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - B; 6 - D; 7 - B;

Put the words in the correct order to make correct sentences.

1 → The film started ten minutes ago.

2 → Did you watch the movie about wild animals last night?

3 → There is an action movie on at the movie theater on Saturday night.

Read the following passage and decide whether each of the statements is TRUE or FALSE.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Hướng dẫn dịch

Một trường đại học ở TP.HCM đang chế tạo robot cứu hộ. Nó được thiết kế để có thể bay đến một khu vực đã định. Nó cũng có thể đào để chui xuống đất và tìm người. Sau đó, nó sẽ gửi thông tin về vị trí của nạn nhân và trạng thái của họ tới bộ điều khiển. Thông tin quý giá này làm cho cuộc giải cứu có hiệu quả. Bởi vì nó chỉ có kích thước của một cuốn sách nhỏ, nó đòi hỏi ít năng lượng. Pin của nó cho phép nó thực hiện công việc cứu hộ trong 48 giờ.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Anh có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Xem thêm: Bộ 7 đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2022 - 2023

Đánh giá bài viết
13 11.609
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm