Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6

Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
1
TNG HP MT S DNG TOÁN TÌM X LP 6
Dng 1: Tìm x da vào tính chất các phép toán, đặt nhân t chung.
Bài 1: Tìm x biết
a, (x 10).11 = 22
b, 2x + 15 = -27
c, -765 (305 + x) = 100
d, 2
x
: 4 = 16
e, 25< 5
x
< 3125
f, (17x 25): 8 + 65 = 9
2
g, 5.(12 x ) 20 = 30
h, (50 6x).18 = 2
3
.3
2
.5
i, 128 3( x + 4 ) = 23
k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
l, ( 3x 2
4
) .7
3
= 2.7
4
m, 43 + (9 21) = 317 (x + 317)
n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450
Bài 2: Tìm x biết
a, x +
71
1
15 20
=−
1 1 1
3 x .1 1
2 4 20

=


( )
13
.x + . x 2 3
25
−=
d,
11 3 1
.x +
12 4 6
=−
1 2 2
3 x .
6 3 3

=


g,
0,3.x+0,6.x 9=
1 2 18
x + x
2 5 25
=
2 1 3 1
x +
3 2 10 5
=−
k,
2 1 1
: x
3 3 2
+=
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78
q, 12x + 13x = 2000
t, 5x 3x x = 20
Dng 2 : Tìm x trong du giá tr tuyệt đối
a, |x| = 5
d, |x| =|-5|
g, |x 5| = 10
k, |x 1| = -10 3
2 12 1x + =
n,
135 9 35x =
2x + 3 5=
q,
2 1 3
3 5 4
x
= +
74
1
23
x
= +
1 1 1 15 18
2 3 6 4 8
x+ + +
Dng 3: Vn dng các quy tc: quy tc chuyn vế, quy tc du ngoc, nhân phá
ngoc
Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
2
a, 3x 10 = 2x + 13
b, x + 12 = -5 x
c, x + 5 = 10 x
d, 6x + 2
3
= 2x 12
e, 12 x = x + 1
f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4
h, 3.(4 x) 2.( x- 1) = x + 20
i, 3(x 2) + 2x = 10
j, (x + 2).(3 x) = 0
k, 4.( 2x + 7) 3.(3x 2) = 24
l, (-37) |7 x| = 127
m, (x + 5).(x.2 4) = 0
n*, 3x + 4y xy = 15
o, (15 x) + (x 12) = 7 (-5 + x)
p, x -{57 [42 + (-23 x)]} = 13 {47 + [25 (32 -x)]}
Dng 4: Tìm x da vào tính cht 2 phân s bng nhau
a,
x -5
=
-3 15
1173 3
=
x5
300 100
=
x 20
d,
2 25
15 75
y
x
==
23 3
40 4
x
x
+
=
+
10
27 9
xx+
=
g,
7 21
34xx
−−
=
12
36
x +
=
45
54
x
x
−−
=
−−
j,
35
2 2 1xx
=
++
11
23
x
x
+
=
34
1 2 2xx
=
+−
Dng 5: Tìm x nguyên đ các biu thc sau có giá tr nguyên
a,
3
1
A
x
=
b,
2
1
x
B
x
+
=
+
c,
5
27
C
x
=
+
d,
11 8
2
x
x
+
Dng 6: Tìm x da vào quan h chia hết
a, Tìm s x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3
b, Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2
c, Tìm x sao cho C = 21 +
3 2 3x
d, Tìm s t nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9
Dng 7: Tìm x da vào quan h ưc, bi
a) Tìm s t nhiên x sao cho x 1 là ưc ca 12.
b) Tìm s t nhiên x sao cho 2x + 1 là ưc ca 28.
c) Tìm s t nhiên x sao cho x + 15 là bi ca x + 3
d) Tìm các s nguyên x, y sao cho (x+1).(y 2) = 3
e) Tìm các s nguyên x sao cho ( x +2).(y-1) = 2
f) Tìm s nguyên t x vừa là ước ca 275 va là ước ca 180
g) Tìm hai s t nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN(x;y) = 5
h) Tìm hai s t nhiên x, y biết x + y = 32 và ƯCLN(x;y) = 8
i) Tìm s TN x biết
10; 12; 15 và 100<x<150xxx
Thư viện Đề thi Trc nghim Tài liu hc tp min phí
3
j) Tìm s x nh nht khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30
k) 40 x , 56 x và x > 6
Đáp án, lời gii:
Dng 1:
Bài 1:
a, (x 10).11 = 22
x 10 = 22 : 11
x 10 = 2
x = 2 + 10
x = 12
b, 2x + 15 = -27
2x = -27 15
2x = - 42
x = (-42) : 2
x = - 21
c, -765 (305 + x) = 100
- (305 + x) = 100 + 765
- (305 + x) = 865
305 + x = -865
x = -865 305 = - 1170
d, 2
x
: 4 = 16
2
x
= 16 x 4
2
x
= 64
2
x
= 2
6
=> x = 6
e, 25< 5
x
< 3125
5
2
< 5
x
< 5
5
=> 2 < x < 5
=> x = 3 hoc x = 4
f, (17x 25): 8 + 65 = 9
2
(17x - 25): 8 + 65 = 81
(17x - 25): 8 = 81 65
(17x - 25): 8 = 16
17x 25 = 16.8
17x 25 = 128
17x = 128 + 25
17x = 153
x = 153 : 17 = 9
g, 5.(12 x ) 20 = 30
5.(12 - x) = 30 + 20
5.(12 - x) = 50
12 x = 50 : 5
12 x = 10
x = 12 10
x = 2
h, (50 6x).18 = 2
3
.3
2
.5
(50 6x).18 = 8.9.5
(50 6x).18 = 360
50 6x = 360 : 18
50 6x = 20
6x = 50 20
6x = 30
x = 30 : 6 = 5
i, 128 3(x + 4) = 23
3.(x + 4) = 128 23
3.(x + 4) = 105
x + 4 = 105 : 3
x + 4 = 35
x = 35 4
x = 31
k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
(4x + 28).3 + 55 = 35.5
(4x + 28).3 + 55 = 175
l, (3x 2
4
) .7
3
= 2.7
4
3x 2
4
= 2.7
4
: 7
3
3x 2
4
= 2.(7
4
: 7
3
)
m, 43 + (9 21) = 317 (x + 317)
43 + (12) = 317 x - 317
43 12 = 317 317 x

Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6 là tài liệu được VnDoc sưu tầm và tổng hợp bao gồm chi tiết các dạng toán giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán tìm X rèn kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đây là phần bài tập về các dạng toán tìm X lớp 6 được chia làm hai phần chính: bài tập vận dụng và hướng dẫn giải chi tiết. Phần bài tập được chia làm 7 dạng đó bao gồm:

 • Tìm x dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung
 • Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối
 • Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc
 • Tìm x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau
 • Tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên
 • Tìm x dựa vào quan hệ chia hết
 • Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội

Tài liệu bao gồm các bài toán nhỏ từ cơ bản tới nâng cao. Phần đáp án là lời giải chi tiết cho từng bài tập của từng dạng. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về phần tìm X nói riêng cũng như phần số học nói chung đã được học trong chương trình Toán lớp 6 này.

Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: Tìm x biết

a, (x – 10).11 = 22b, 2x + 15 = -27
c, -765 – (305 + x) = 100d, 2x : 4 = 16
e, 25< 5x< 3125f, (17x – 25): 8 + 65 = 9²
g, 5.(12 – x ) – 20 = 30h, (50 – 6x).18 = 2³.3².5
i, 128 – 3( x + 4 ) = 23k, [(4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
l, ( 3x – 24 ) .7³ = 2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: Tìm x biết

a, x + \frac{{ - 7}}{{15}} = - 1\frac{1}{{20}}b, \left( {3\frac{1}{2} - {\rm{x}}} \right).1\frac{1}{4} = - 1\frac{1}{{20}}
c, \frac{1}{2}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\left( {{\rm{x}} - 2} \right) = 3d, \frac{{11}}{{12}}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{4}}} = - \frac{1}{6}
e, 3 - \left( {\frac{1}{6} - {\rm{x}}} \right).\frac{2}{3} = \frac{2}{3}f, 8x – 4x = 1208
g, 0,3x + 0,6x = 9h, \frac{1}{2}{\rm{x + }}\frac{2}{5}{\rm{x}} = \frac{{ - 18}}{{25}}
i, \frac{2}{3}{\rm{x + }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}} = \frac{3}{{10}} - \frac{1}{5}k, \frac{2}{3} + \frac{1}{3}{\rm{ : x }} = \frac{{ - 1}}{2}
l, 2^x + 4.2^x = 5m, ( x + 2 ) ^5= 2^{10}
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 )3 = 0
p, (x – 4). (x – 3 ) = 0q, 12x + 13x = 2000
r, 6x + 4x = 2010s, x.(x+y) = 2
t, 5x – 3x – x = 20u, 200 – (2x + 6) = 43
v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2: Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối

a, |x| = 5b, |x| < 2
c, |x| = -1d, |x| =|-5|
e, |x +3| = 0f, |x- 1| = 4
g, |x – 5| = 10h, |x + 1| = -2
j, |x+4| = 5 – (-1)k, |x – 1| = -10 – 3
l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|m, |x + 2| - 12 = -1
n, 135 - |9 - x| = 35o, |2x + 3| = 5
p, |x – 3 | = 7 – ( -2)q, \left| {x - \frac{2}{3}} \right| = - \left| {\frac{{ - 1}}{5}} \right| + \frac{3}{4}
r, \left| {x - 1} \right| = \frac{7}{2} + \frac{{ - 4}}{{ - 3}}s, \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \le x \le \frac{{15}}{4} + \frac{{18}}{8}

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13b, x + 12 = -5 – x
c, x + 5 = 10 –xd, 6x + 23 = 2x – 12
e, 12 – x = x + 1f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i, 3(x – 2) + 2x = 10j, (x + 2).(3 – x) = 0
k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24l, (-37) – |7 – x| = – 127
m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0n*, 3x + 4y –xy = 15

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

p, x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}

Dạng 4: Tìm x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

a) \frac{x}{{ - 3}} = \frac{{ - 5}}{{15}}b) \frac{{1173}}{x} = \frac{3}{5}c) \frac{{300}}{x} = \frac{{100}}{{20}}
d) \frac{2}{x} = \frac{y}{{15}} = \frac{{ - 25}}{{75}}e) \frac{{23 + x}}{{40 + x}} = \frac{3}{4}f) \frac{{x + 10}}{{27}} = \frac{x}{9}

Dạng 5: Tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên

a. A=\frac{3}{x-1}

b. B=\frac{x+2}{x+1}

c. C=\frac{5}{2 x+7}

d. D=\frac{11 x-8}{x+2}

Dạng 6: Tìm x dựa vào quan hệ chia hết

a, Tìm số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3

b, Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2

c, Tìm x sao cho C = 21 + 3x2 chia hết cho 3

d, Tìm số tự nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9

Dạng 7: Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội

a) Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12.

b) Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28.

c) Tìm số tự nhiên x sao cho x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm các số nguyên x, y sao cho (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm các số nguyên x sao cho ( x +2).(y-1) = 2

f) Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

g) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN (x;y) = 5

h) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 32 và ƯCLN (x;y) = 8

i) Tìm số tự nhiên x biết  x ⋮ 10, x ⋮ 12, x ⋮ 15, 100 < x < 150

j) Tìm số x nhỏ nhất khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30

k) 40 ⋮ x , 56 ⋮ x và x > 6

Để xem trọn bộ lời giải và đáp án chi tiết, mời tải tài liệu về!

-------------------------------

Trên đây là toàn bộ phần bài tập dạng Bài tập về dạng toán tìm X Toán lớp 6 cho các bạn học sinh tham khảo, ôn luyện trong thời gian nghỉ hè, ôn tập củng cố kiến thức cho các kì thi trong năm học.

Ngoài tài liệu ôn tập các dạng toán tìm X của lớp 6 này; mời các em học sinh tham khảo thêm đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán hay các đề thi giữa học kì 2 môn Toán, Ngữ Văn như:

mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn em tập tốt!

Đánh giá bài viết
3.571 548.442
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bùi Đình Hiếu
  Bùi Đình Hiếu

  👍👍👍👍


  Thích Phản hồi 15:19 05/10
  • Hong Le
   Hong Le

   tuyệt

   Thích Phản hồi 06/03/21
   • lớp 6/7 - STT: 40 - Nguyễn Thanh Trúc
    lớp 6/7 - STT: 40 - Nguyễn Thanh Trúc

    bạn có thể giải thích cách làm ko😅

    Thích Phản hồi 21:02 27/10
    • Thảo Nguyên
     Thảo Nguyên

     điên

     Thích Phản hồi 09:24 01/11
     • Lý Thủy Nguyên
      Lý Thủy Nguyên

      muốn gây war hay kiếm fame?


      Thích Phản hồi 20:01 04/12
     • Nguyễn Long
      Nguyễn Long

      @Lý Thủy Nguyên đúng vậy

      Thích Phản hồi 20:09 02/05
    • Nguyễn Ad
     Nguyễn Ad

     trả lời câu n dạng 2 phần trên sai rồi 135-35=100

     Thích Phản hồi 05/05/21
     • Lê Tấn Phát
      Lê Tấn Phát

      KHÙNG HẢ TRỜI

      Thích Phản hồi 07/06/21
     • Tv Anime
      Tv Anime

      Thích Phản hồi 20:53 20/10
    • Vy Mất Não
     Vy Mất Não

     mình ko bt đc mình làm đúng hay ko luôn á :)


     Thích Phản hồi 14:16 17/01
     Bài tập Toán 6 Xem thêm