Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses in the Future có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 10: Our Houses in the Future

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 10: Our Houses in the Future với nhiều bài tập hay có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức sẵn sàng cho các kỳ thi sắp tới. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

I. Viết câu với “won’t”

1. We/ go to school.

-> ……………………………………………………..………………

2. We / have telephones at home.

-> ……………………………………….……………….

3. We / watch new films in the cinema.

-> ……………………………………………………

4. We/ take pictures with our cameras.

-> ……………………………………………………

5. We / go on holiday to the beach.

-> …………………………………………….…………

6. We/ send post cards to friends.

-> …………………………………………………………

II. Viết câu với “might”.

1. We / go on holiday to the Moon.

-> ……………………………………………….………

2. We / send video cards to friends.

-> ……………………………………………….………

3. We / study on computers at home

-> ………………………………………………………

4. We / call friends on our computers

-> …………………………………………..…………

5. We / take pictures with our watches.

-> ………………………………………….…………

6. We / watch films on smart phones.

-> ………………………………………………………

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. My school has over 25 classrooms.

There are………………………………………………

2. What does he do?

What is………………………………………………..

3. Why don’t we go to Dam Sen Park?

What about ……………………………..

4. The bookstore is to the right of the restaurant.

The restaurant is……………………….

5. Carol doesn’t live far from her office.

Carol lives……………………….

IV. Chia động từ trong ngoặc.

1. Robots (clean) ____________________ the housework in the future.

2. My brother (listen) ____________________ to music now.

3. They (visit) ____________________Da Lat next week.

4. Long is thirsty. He’d like (drink) ____________________some water.

5. Now they (play) ____________________soccer.

6. He (not go) ____________________fishing tomorrow.

7. ___________you usually (jog) ___________in the morning? – Yes, I do.

8. This summer vacation, my parents (visit) ____________________to Hue.

9. What about (go) ___________________to Nha Trang?

10. They might (live) ____________________ on the moon.

V. Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A hats B pens C cats D books

2. A bus B museum C drug D lunch

3. A heavy B leave C head D ready

4. A my B hungry C usually D early

5. A brother B these C thank D that

6. A door B book C look D cook

7. A read B teacher C near D eat

8. A face B small C grade D late

9. A. fine B.swim C.skip D. picnic

10. A.played B. wanted C. stayed D. listened

VI. Write one word for each space.

volume

Popular

news

weatherman


1. Could you please turn down the _______? It’s too loud.

2. I want to be a ___ in the future to tell people what the weather like.

3. The voice kid is a _____________ programme. Everyone watches it on Saturday night.

4. The _____________ programme is on VTV3 at 7 PM every day

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 10

I. Viết câu với “ won’t”.

1. We won’t go to school.

2. We won’t have telephones at home.

3. We won’t watch new films in the cinema.

4. We won’t take pictures with our cameras.

5. We won’t go on holiday to the beach.

6. We won’t send post cards to friends.

II. Viết câu với “might”.

1. We might go on holiday to the Moon.

2. We might send video cards to friends.

3. We might study on computers at home

4. We might call friends on our computers

5. We might take pictures with our watches.

6. We might watch films on smart phones.

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. My school has 25 classrooms.

→ There are 25 classrooms in my school.

2. What does he do?

→ What is his job?

3. Why don’t we go to Dam Sen Park?

→ What about going to Dam Sen Park?

4. The bookstore is to the right of the restaurant.

→ The restaurant is to the left of the bookstore.

5. Carol doesn’t live far from her office.

→ Carol lives near her office.

IV. Chia động từ trong ngoặc.

1. Robots (clean) _____WILL CLEAN_______________ the housework in the future.

2. My brother (listen) ____IS LISTENING________________ to music now.

3. They (visit) ______WILL VISIT______________Da Lat next week.

4. Long is thirsty. He’d like (drink) ______TO DRINK______________some water.

5. Now they (play) _____ARE PLAYING_______________soccer.

6. He (not go) ____WILL NOT GO________________fishing tomorrow.

7. ___DO________you usually (jog) ______JOG_____in the morning? – Yes, I do.

8. This summer vacation, my parents (visit)_____WILL VISIT_______________to Hue.

9. What about (go) ______GOING_____________to Nha Trang?

10. They might (live) ____LIVE________________ on the moon.

V. Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. B. pens

2. B. museum

3. B. leave

4. A. my

5. C. thank

6. A. door

7. C. near

8. B. small

9. A. fine

10. B. wanted

VI. Write one word for each space.

1. Could you please turn down the _ volume __? It’s too loud.

2. I want to be a _ weatherman __ in the future to tell people what the weather like.

3. The voice kid is a _ Popular ___ programme. Everyone watches it on Saturday night.

4. The __ news __ programme is on VTV3 at 7 PM every day.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses in the Future có đáp án, các em hãy luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để nâng cao hiệu quả làm bài nhé.

Đánh giá bài viết
16 3.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm