Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes (Test 2) có đáp án gồm các dạng bài phát âm, điền từ, tìm lỗi sai...sẽ là nguồn tài liệu hay và cần thiết dành cho các bạn muốn ôn tập nhuần nhuyễn, chuẩn bị thật tốt cho kì thi quan trọng về sau.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác các từ còn lại.

1. a. game b. table c. late d. water

2. a. tennis b. soccer c. tent d. never

3. a. like b. listen c. time d. five

4. a. fly b. hungry c. usually d. early

5. a. stove b. go c. movie d. home

Đáp án

1d 2b 3b 4a 5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. .... does she go jogging?

a. How often b. How much c. How many d. How old

7. He walks .... school every day

a. for b. of c. so d. (để trống)

8. She .... go to the market.

a. usually does not b. does usually not c. does not usually d. usually not

9. She likes .... in the country.

a. live b. lives c. living d. is living

10. They often go walking .... the mountains.

a. in b. on c. at d. of

Đáp án

6a 7c 8c 9c 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. In the weekend, they often go to the movies. A B C D

12. They sometimes go to the movies, and not always. A B C D

13. She usually helps her mom doing the housework. A B C D

14. We are never late to school. A B C D

15. We sometimes make a picnic in the park. A B C D

Đáp án

11a 12d 13c 14c 15b

Bài 4: Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.

Rita Libby is from Canada, but she lives in Ho Chi Minh City. She works in hospital. She has a car and usually drives to work. She leaves home at eight and starts work at half past eight. She likes her job, butshe like the weekends, too. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming.She sometimes goes jogging, too. On Sunday evenings, she always in a restaurant with friend.

16. Where does Rita live?

a. In Canada b. In Vietnam c. In American

17. What does she do?

a. She is a nurse. b. She is a doctor. c. No Information

18. When does she stat work?

a. At 7:30 b. At 8:15 c. At 8:30.

19. What is her favorite pastime?

a. Tennis b. Swimming c. No Information

20. She .... has dinner at home on Sundays.

a. always b. usually c. never

(No Information: chưa có thông tin)

Đáp án

16b 17c 18c 19c 20c

Đánh giá bài viết
10 4.191
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm