Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 13 Activities and The seasons có đáp án

Bài tập Unit 13 lớp 6 Activities and The seasons có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu học tập giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức hiệu quả.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. summer b. cold c. winter d. spring

2. a. swimming b. volleyball c. bike d. basketball

3. a. play b. badminton c. go d. ride

4. a. activity b. season c. weather d. like

5. a. cool b. warm c. fall d. hot

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. What's the the weather .... today?

a. is b. are c. like d. likes

7. When .... cold, they play volleyball.

a. there is b. there are c. these are d. it is

8. There are two seasons .... a year in Viet Nam.

a. in b. at c. on d. of

9. They always .... basketball.

a. are playing b. is playing c. play d. plays

10. In the spring, there are .... flowers in our garden.

a. much b. many c. any d. else

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. How often goes swimming and fish in the summer. A B C D

12. How often seasons are there in your country. A B C D

13. What is he often like doing in the fall? A B C D

14. He usually plays soccer in the winter so it's cold. A B C D

15. I often go jogging in the spring and my sister doesn't. A B C D

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

My (16).... season is the fail. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (17).... of the trees in fall-brown, yellow, orange, and red.I love summer, too. It's always hot in my county. I go (18).... every day, and I like going out with (19).... friends in the long, warm evenings.I don't often stay at home in summer. I sometimes go to the beach (20)....my family for two weeks in August.

16. a. favorite b. free c. healthy d. early

17. a. activities b. colors c. pastimes d. vegetables

18. a. swim b. swims c. to swim d. swimming

19. a. her b. his c. my d. their

20. a. and b. with c. to d. for

Bài 5. Em hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở B:

A

B

21/ What’s the weather like in the spring?

22/ What weather do you like?

23/ What do you do when it’s cold?

24/ How often do you play volleyball?

25/ When do you often go swimming?

26/ Where do you go fishing?

27/ Who do you usually play badminton with?

28/ What are you doing?

29/ How do you go to school?

30/ Which sports do you play?

a/ I play it once a week.

b/ I usually play with my sister.

c/ It’s warm.

d/ I play soccer.

e/ I often play badminton when it’s cold.

f/ I often go swimming on the weekends.

g/ I like cool weather.

h/ I go fishing in the river near my house.

i/ I’m jogging.

j/ I walk.

Bài 6. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:

Vietnam, our country, is very beautiful. It has (1)……… seasons: spring, summer, fall and (2)……… In the spring it is often warm, sometimes it’s rainy. In the summer, it’s hot and sunny. The (3)……… is cool in the fall and in the winter it is (4)……… and windy. I (5)……… hot weather (6)……… I can do many activities. (7)……… it’s hot, I usually (8)……… swimming and (9)……… soccer. Sometimes I go fishing (10)……… my brother.

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1 - b; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - c;

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6 - c; 7 - d; 8 - a; 9 - c; 10 - b;

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11 - c; 12 - a; 13 - a; 14 - d; 15 - d;

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

16 - a; 17 - b; 18 - d; 19 - c; 20 - b;

Bài 5. Em hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở B:

21 - c; 22 - g; 23 - e; 24 - a; 25 - f;

26 - h; 27 - b; 28 - i; 29 - j; 30 - d;

Bài 6. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:

Vietnam, our country, is very beautiful. It has (1)…four…… seasons: spring, summer, fall and (2)…winter…… In the spring it is often warm, sometimes it’s rainy. In the summer, it’s hot and sunny. The (3)…autumn…… is cool in the fall and in the winter it is (4)…cold…… and windy. I (5)…like…… hot weather (6)…because…… I can do many activities. (7)…When…… it’s hot, I usually (8)…go…… swimming and (9)……play… soccer. Sometimes I go fishing (10)…with…… my brother.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 13 Activities and the seasons lớp 6 có đáp án. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
13 5.846
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm