Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 1) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 1) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức ngữ pháp cũng như trau dồi vốn từ vựng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.

1. a. river b. desert c. lake d. sea

2. a. beach b. mountain c. forest d. building

3. a. tower b. high c. structure d. wall

4. a. language b. nationality c. speak d. weather

5. a. old b. school c. grade d. name

Đáp án

1b 2d 3b 4c 5a

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Her school is .... than his school.

a. small b. smaller c. the smaller d. smallest

7. Mexico City is the .... city in the world.

a. biger b. bigger c. bigest d. biggest

8. Nicole is from Australia. She speaks .... .

a. Australia b. Australian c. England d. English

9. How.... is she?

a. high b. height c. tall d. length

10. Ha Noi is the .... of Viet Nam.

a. capital b. city c. mountain d. forest

Đáp án

6b 7d 8d 9c 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. It is one of the higher mountains in the world. A B C D

12. This city has a population for 3 milion. A B C D

13. She always go to Hong Kong on summer vacation. A B C D

14. The River Nile is 6,437 kilometers longth. A B C D

15. Tomorrow, I am going to visiting the Tower of London. A B C D

Đáp án

11c 12d 13a 14d 15c

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

Hi. My name is Lan. I'm from Viet Nam. I'm (16).... . My country is very beautiful. We have lots of mountains. We have great (17).... Like the Red and Mekong River. We have lots of lakes, too. We have lots of rain, so the country is very (18).... . We have (19).... foreset and we don't have any ....(20). We have lots of beautiful beaches. It is a great country.

16. a. Vietnam b. Vietnamese c. France d. China

17. a. river b. rivers c. park d. parks

18. a. green b. greener c. the greener d. greenest

19. a. long b. high c. tall d. big

20. a. desert b. deserts c. desert d. deserts

Đáp án

16b 17b 18a 19d 20d

Đánh giá bài viết
3 3.785
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm