Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Your House

Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Your House

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm, tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm và tự luận trong Unit 7 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Your House

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Đề 1

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1. How/ work/ travel/ does/ father/ your/ to?

.......................................................................................

2. Flowers/ any/ yard/ are/ the/ their/ in?

.......................................................................................

3. Right/ tall/ trees/ are/ there/ the/ to/ of/ house/ the.

.......................................................................................

4. Is/ beautiful/ house/ the.

.......................................................................................

5. Travels/ Mrs Lan/ plane/ by/ to/ Hue.

.......................................................................................

6. Student/ a/ you/ are?

.......................................................................................

7. Hoa/ city/ in/ live/ does/ the?

.......................................................................................

8. By/ to/ work/ Ba/ motorbike/ goes.

.......................................................................................

9. Go/ school/ what/ do/ time/ you/ to?

.......................................................................................

10. Half/ goes/ he/ to/ past/ school/ at/ six.

.......................................................................................

Đặt câu hỏi và trả lời:

1. How/ you/ go/ school? (bus)

.......................................................................................

.......................................................................................

2. How/ he/ go/ school? (bike)

.......................................................................................

.......................................................................................

3. How/ Lan/ travel/ work? (train)

.......................................................................................

.......................................................................................

4. How/ Mai/ travel/ Hanoi? (plane)

.......................................................................................

.......................................................................................

5. How/ they/ travel/ Hue? (car)

.......................................................................................

.......................................................................................

6. How/ Mrs. Chi/ go/ school? (walk)

.......................................................................................

.......................................................................................

7. How/ Nam/ travel/ everywhere? (car)

.......................................................................................

.......................................................................................

8. How/ Mr. Hung/ go/ work? (train)

.......................................................................................

.......................................................................................

9. How/ your sister/ go/ park? (on foot)

.......................................................................................

.......................................................................................

10. How/ Miss. Hoa/ go/ village? (motorbike)

.......................................................................................

.......................................................................................

Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1. Thu (go)_______________ to school by bike every day.

2. Their house (have) ____________ a big garden.

3. She (live) ____________ in a small village.

4. Ba's father (work) _____________ in a factory.

5. I (play) ___________ soccer in the stadium every day.

6. She (eat) ___________ her lunch at twelve o'clock.

7. They (go) __________ to bed at ten.

8. His mother (work) ____________ in a hospital.

9. There (be) _________ a park near my house.

10. There (be) _________ many trees and flowers in the garden.

Hoàn tất các câu sau dùng cấu trúc "There is .../ There are ...":

1. a yard/ front/ your house. (Yes)

.......................................................................................

2. any flowers/ in the yard. (No)

.......................................................................................

3. a bank/ near/ my house. (No)

.......................................................................................

4. any trees/ in the garden. (Yes)

.......................................................................................

5. a lake/ the left of the house. (No)

.......................................................................................

6. any mountains/ behind the house. (Yes)

.......................................................................................

7. a school/ next to the hospital. (No)

.......................................................................................

8. a museum/ near/ the park. (Yes)

.......................................................................................

9. any rivers/ in the village. (Yes)

.......................................................................................

10. a restaurant/ opposite/ bookstore. (No)

.......................................................................................

Chuyển các câu ở bài tập trên sang câu hỏi nghi vấn và trả lời

1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. .................................................................................

4. .................................................................................

5. .................................................................................

6. .................................................................................

7. .................................................................................

8. .................................................................................

9. .................................................................................

10. .................................................................................

Đề 2

I/ Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

1. Thu (go)__________ to school by bike every day.

2. Our house (have) ___________ a vegetable garden.

3. She (live)__________ in a small village.

4. They (work) __________ in a factory.

5. We (play) _______ soccer in the stadium every afternoon.

6. Nam (leave)_______ his house at seven o'clock.

7. His mother (travel) ______ to Hue By plane.

8. Lan (walk) ________ to the park on Sundays.

9. There (be) ______ a clinic near my apartment.

10. There (not be) ________ any stores in the country.

II/ Trả lới các câu hỏi sau

1. Is there a vegetable garden behind your house? (Yes)

=>................................................

2. Is your house small? (No)

=>.........................................................

3. Is Lan in the city?

=>.........................................................

4. Are the children in the bookstore? (No)

=>.........................................................

5. Are there any mountains behind your house? (No)

=>...................................................

6. Are the trees tall?

=>.........................................................

7. Do you go to school by bus?

=>.........................................................

8. Does Chi live in town? (Yes)

=>.........................................................

9. How does your father travel to work? (car)

=>.........................................................

10. What time do you go to bed? (half past ten)

=>.........................................................

III/ Sắp xếp câu hoàn chỉnh

1. travels/ Mr Tan/ plane/ by/ to/ Nha Trang.

=>.........................................................

2. students/ any/ classroom/ are/ the/ there/ in?

=>.........................................................

3. is/ beautiful/ flower garden/ the.

=>.........................................................

4. a/ is/ market/ there/ house/ near/ his.

=>.........................................................

5. How/ work/ travel/ does/ father/ your/ to?

=>.........................................................

Đề 3

I. Chia đúng động từ trong ngoặc, rồi dịch sang Tiếng Việt

1) Thu (go) goes to school by bike everyday.

Thu đi học bằng xe đạp mỗi ngày.

2) Their house (have) ................ a big garden.

...................................................

3) She (live)............in a small village.

....................................................

4) Ba's father (work)...............in a factory.

....................................................

5) I (play)........... soccer in the stadium every afternoon.

..................................................................

6) Lan (eat).............. her lunch at 11. 50

....................................................

7) Minh (go)............to bed at 9. 45 p. m

....................................................

8) His mother (work)................... in a hospital.

.....................................................

9) There (be).......... a park near my house.

......................................................

10) There (be)............many trees and flowers in the park.

...................................................................

II. Đổi các câu sang thể phủ định và nghi vấn:

1) Loan brushes her teeth everyday.

Loan doesn't brush her teeth everyday.

Does Loan brush her teeth everyday?

2) There is a flower on the table.

...................................................

......................................................

3) I walk to school every morning.

..................................................

........................................................

4) They live in a small village.

...................................................

.......................................................

5) I am an architect (kiến trúc sư).

................................................

..................................................

6) She works in a museum (viện bảo tàng).

..................................................

......................................................

7) There are three lights (bóng đèn) on the ceiling (trần nhà).

.....................................................................

.....................................................................

8) She is our English teacher.

.....................................................

.....................................................

9) There are many paddy fields (ruộng lúa) behind my house.

.........................................................................

.........................................................................

III. Tìm và sửa lỗi các câu sau:

1) Hung go to school by bus. Hung goes to school by bus.

2) Tam wash his face every morning. ..................................................

3) They live at the city. ............................................

4) Are your house old? .............................................

5) How do Mr Paker travel to work? - With car.

.............................................................................

6) It's six past twenty. ................................................

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

I. Tìm một từ mà phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại

1. A. grade

B. late

C. face

D. class

2. A. close

B. open

C. morning

D. go

3. A. big

B. right

C. rice

D. five

4. A. chair

B. couch

C. school

D. children

II. Chọn đáp án đúng.

1. Is ______ flat expensive?

A. you B. your C. yours D. B & C

2. ______ a garden?

A. Is there B. Are there C. Has there D. Have there

3. Which word contains a different sound from the others?

A. would B. about C. round D. out

4. - Is Trung in the city? - ______

A. Yes, he's. B. Yes, he is. C. Yes, he does. D. No, he doesn't.

5. Thank you very much ______ your letter.

A. for B. with C. of D. at

6. My grandparents _______ in a beautiful house in the country.

A. lives B. to live C. live D. living

7. There's a beautiful flower garden to the ______ of the house.

A. behind B. left C. in front D. near

8. - _____ is that?- It's in the center of the city.

A. When B. Where C. Who D. Whose

9. - Is the bakery near the supermarket?_ ______

A. Yes, it is. B. Yes, there is. C. Yes, it's. D. Yes, there's.

10. The children spend hours _______ the beautiful flowers in the park.

A. up B. at C. on D. among

11. Which word is the odd one out?

A. drive B. bike C. car D. lorry

12. ______ the city noisy?

A. Are B. Is C. Do D. Does

13. Daisy lives ______ a small house.

A. on B. at C. in D. over

14. My little brother goes to school ______ bike.

A. with B. by C. about D. for

15. - ________

- I walk to school.

A. Is your school far from your house? B. How far is it to your school from here?

C. Where is your school? D. How do you go to school?

16. After school, Bin walks ______ and has lunch at twelve o'clock.

A. to home B. to the home C. home D. his home

17. - Are there many tall trees in the park? - ______

A. Yes, there is B. Yes, it is C. Yes, there are D. Yes, they are

18. - ______

- A big garden.

A. Who B. Where C. Why D. What

19. - _______

- Eighty- five.

A. Are they teachers? B. How many teachers are there in your school?

C. Where are the teachers? D. Who are your favorite teachers?

20. - ______ does Alan go to school? - By bus.

A. When B. Where C. How D. Why

Đề 2

Choose the correct answer. Only one answer in correct.

1. - __________

- No. My name's Johnson.

A. Are you Johnson? B. What's your name?

C. Is your name Johnson? D. Is your name Dane?

2. These are my picture books and those are_____.

A. you B. yours

C. your D. B&C

3. -____________

- My mother's a doctor.

A. Who's your mother? B. What's your mother's job?

C. What does your mother do? D. A&C

4. Which word contains a different sound from the others?

A. wash B. catch

C. bad D. that

5. - How does Angela go to school?

- On___________

A. foot B. bus

C. car D. bike

6. This is Linda. She'_______best friend.

A. me B. I

C. my D. mine

7. - __________

- On weekdays.

A. What time do you go to school?

B. When do you go to school?

C. Why do you go to school?

D. What do you study at school?

8. -____________

- Chemistry.

A. What is your favorite subject?

B. When do you have chemistry?

C. Do you have chemistry on Wednesday?

D. Do you like chemistry?

9. This is_____new house.

A. we b. us

C. our C. ours

10. -__________is your summer holiday?

- About three months.

A. When B. What

C. Which D. How long

11. What do you often do on_____?

A. your free time B. the weekend

C. June D. the summer

12. __________ is my favorite sport.

A. Cartoon B. Jazz

C. Tennis D. Drama

13. - Let's go swimming!

- That's a good_________ .

A. remark B. view

C. comment D. idea

14. My father usually listens to_______in the evening.

A. radio B. music

C. comic books D. pictures

15. Which word has three syllables?

A. furniture B. household

C. trouble D. village

16. Is there______near here?

A. post office B. post offices

C. a post office D. many post offices

17. This math problem is very_______I cannot solve it.

A. beautiful B. difficult

C. ugly D. weak

18. The lifts are over there_______the left.

A. at B. on

C. with D. in

Read the text and choose the answer that you think fits best according to the text.

Martha lives in a bedsit in London. It' a part of an old house. She's got one room and a kitchen and she shares a bathroom with three other people. In her room there's a bed, an armchair, and a coffee table, and she's got a television and a hi-fi, to. In the kitchen there's a cooker and a sink. There's a small table and two chairs. The kitchen's quite small, but it's OK. There are lots of pubs, cafes and takeaways on the street, so she doesn't cook a lot.

19. Martha lives______.

A. in the country B. in a big apartment

C. in a hostel D. in London

20. Which of the following is true?

A. Marths shares a bathroom with three other people.

B. There's no bathroom in the house.

C. The bathroom is very big.

D. She has her own bathroom.

21. Martha has______.

A. six chairs B. a kitchen

Đánh giá bài viết
12 9.010
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm