Review Unit 10 lớp 6 Cities around the world

i-Learn Smart World 6 Review unit 10 Cities around the world

Giải unit 10 review lớp 6 Cities around the world dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 Review unit 10 bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trang 104 - 105 Sách học sinh unit 10 Cities around the world.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review unit 10 Cities around the world tiếng Anh 6 trang 104

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).

Đáp án

2. B

3. A

4. C

5. C

Reading Review tiếng Anh unit 10 lớp 6 Cities around the world trang 104

Read the email. Write one word for each blank. Đọc thư điện tử. Viết một từ cho mỗi chỗ trống.

Đáp án

1. and

2. than

3. lots

4. is

5. to

Vocabulary Review unit 10 tiếng Anh 6 Smart World trang 105

Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there. Điền vào các chỗ trống với các từ trong bài học. Chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn.

Đáp án

2. palace

3. bridge

4. crowded

5. peaceful

6. temperature

7. clean

Grammar Review unit 10 tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Unscramble the sentences. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Đáp án

2. This article says Singapore is the most expensive city in the world.

3. New York has more museums than Mexico City.

4. January in Đà Năng is hotter than in Paris.

5. Honolulu is the cleanest city in the USA.

6. I think Hanoi is more crowded than Phú Quốc.

7. I think Los Angeles is more modern than Berlin.

Pronunciation Review unit 10 i-Learn Smart World lớp 6 trang 105

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Khoanh chọn từ mà phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.

Đáp án

2. C; 3. D; 4. A; 5. C; 6. D;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 10 Review trang 104 - 105 chi tiết nhất. VnDoc.com hy vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Unit 10 lớp 6 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
7 882
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

    Xem thêm