Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 lesson 1

Soạn Lesson 1 Unit 6 lớp 6 Community Services trang 46 - 48

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community Services lesson 1 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 6 lesson 1 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New Words Lesson 1 Unit 6 Community Services Tiếng Anh 6

a. Fill in the blanks. Listen and repeat. Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 - library

3 - hospital

4 - police station

5 - post office

6 - bus station

b. Say what public services are near your house. Nói dịch vụ công cộng nào ở gần nhà em.

Gợi ý

There is a post office near my house. 

There is a police station near my house. 

There is a bus station near my house.

Hướng dẫn dịch

Có một bưu điện gần nhà tôi.

Có một đồn cảnh sát gần nhà tôi.

Có một trạm xe buýt gần nhà tôi.

Listening unit 6 lớp 6 Community Services Lesson 1

a. Listen to two people talking in a hotel. Are the speakers friends? Yes/ No. Nghe hai người đang trò chuyện ở một khách sạn. Họ có phải là bạn bè không? Có/ Không

Click để nghe

Đáp án

No, they aren't. 

b. Now, listen and fill in the blanks. Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

1 - post office

2 - bus station

3 - train station

4 - library

Nội dung bài nghe

Nick: Excuse me. Is there a post office near the hotel?

Receptionist: Yes, there is. Let me show you on the map. The post office is on Market Street.

Nick: Oh, yes. I see it. And is there a train station near here?

Receptionist: Yes. Look. The train station is opposite the mall. You can take a bus there.

Nick: OK, great. Where do I get the bus?

Receptionist: There's a bus station near the hotel.

Nick: Is it far?

Receptionist: No, the bus station is next to the library. Here.

Nick: Yes, I see it. Thank you for your help.

Receptionist: You're welcome. Have a nice day!

Hướng dẫn dịch

Nick: Xin lỗi. Có một bưu điện gần khách sạn?

Lễ tân: Dạ, có ạ. Hãy để tôi chỉ cho bạn trên bản đồ. Bưu điện nằm trên Phố Chợ.

Nick: Ồ, vâng. Tôi thấy nó. Và có ga xe lửa nào gần đây không?

Lễ tân: Vâng. Nhìn. Nhà ga xe lửa nằm đối diện trung tâm mua sắm. Bạn có thể đi xe buýt đến đó.

Nick: OK, tuyệt. Tôi lấy xe buýt ở đâu?

Nhân viên lễ tân: Có một trạm xe buýt gần khách sạn.

Nick: Có xa không?

Lễ tân: Không, trạm xe buýt ở cạnh thư viện. Đây.

Nick: Vâng, tôi thấy rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Lễ tân: Không có chi. Chúc một ngày tốt lành!

Grammar trang 47 Lesson 1 Unit 6 Tiếng Anh 6 Community Services

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

- Excuse me, is there a post office near here?

- Yes, the post office is on Oak Street. It’s opposite the library.

Hướng dẫn dịch

Xin lỗi, có bưu điện nào gần đây không?

Có đấy, bưu điện ở đường cây sồi. Nó đối diện thư viện.

b. Circle the correct words. Khoanh chọn từ đúng.

Đáp án

2 - the

3 - opposite

4 - a

5 - the

6 - between

c. Look at the map and complete the sentences. Nhìn vào bản đồ và hoàn thành câu

Đáp án

2 - movie theatre;

3 - the post office

4 - the train station

5 - The bus station

6 - the hospital

d. Now, practice the conversation with your partner. Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.

Pronunciation Lesson 1 Unit 6 lớp 6 Community Services

a. Focus on the /st/ sound. Tập trung vào âm /st/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.

Click để nghe

Station

Post office

c. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

d. Read the words with the correct sound to a partner. Cùng với một người bạn đọc các từ có âm đúng.

Practice Lesson 1 Unit 6 i-Learn Smart World 6 trang 48

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat. Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.

Jack: Excuse me, is there a train station near here?

Sally: Yes, the train station is on King's Street. It's opposite the school.

Jack: Thanks. Oh, and is there a library near here?

Sally: Yes, the library is on Queen's Street. It's next to the park.

Jack: Great. Thank you.

Hướng dẫn dịch

Jack: Xin lỗi, có nhà ga xe lửa nào gần đây không?

Sally: Vâng, nhà ga xe lửa ở phố King. Nó đối diện với trường học.

Jack: Cảm ơn. Ồ, và có thư viện nào gần đây không?

Sally: Vâng, thư viện ở đường Queen. Nó ở cạnh công viên.

Jack: Tuyệt vời. Cảm ơn bạn.

b. Practice with your own idea. Thực hành với ý kiến của riêng em.

Gợi ý

Jack: Excuse me, is there a post office near here?

Sally: Yes, the post office is on Garden Street. It's next to the bridge.

Jack: Thanks. Oh, and is there a police station near here?

Sally: Yes, the library is on Hopkins Lane. It's between the zoo and the subway.

Jack: Great. Thank you.

Speaking Lesson 1 Unit 6 Community Services lớp 6 trang 48

Is There a Library near Here? Gần đây có thư viện không?

a. You’re visiting a new town. Work in pairs. Student A, stay on this page and answer Student B’s questions about Maple Falls. Student B, turn to page 122 File 5. Em đang tham quan một thị trấn mới. Làm việc theo cặp. Học sinh A, vẫn ở trang này và trả lời những câu hỏi của học sinh B về Maple Falls. Học sinh B, chuyển đến trang 122 File 5.

Gợi ý

B: Excuse me, is there a hospital in Maple Falls?

A: Yes, the hospital is on Orange Street. It’s between the post office and the café.

B: Thanks. Oh, where is the bus station?

A: It’s on Queen’s Road and it’s opposite the train station.

B: Thanks, and where is the police station?

A: Well, it’s on Orange Street and it’s next to the library.

B: Great. Thank you.

b. Student A, look at the map of Fair View and ask about these places: post office, library, and train station. Add them to the map. Học sinh A, nhìn vào bản đồ của Fair View và hỏi về những nơi này: bưu điện, thư viện và ga tàu hỏa. Thêm chúng vào bản đồ.

Trên đây là Soạn Unit 6 lớp 6 lesson 1 Community Services trang 46 47 48 SGK i-Learn Smart World đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 6 Community Services khác tại:

Đánh giá bài viết
73 21.573
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • benny phạm
    benny phạm

    hay quá cô ơi


    Thích Phản hồi 15:16 10/01

Tiếng anh 6

Xem thêm