Từ vựng Unit 2 lớp 6 School

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Từ vựng Unit 2 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World dưới đây nằm trong bộ Từ vựng i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2021 do VnDoc.com đăng tải. Từ mới tiếng Anh 6 Unit 2 School tổng hợp những Từ mới tiếng Anh trọng tâm trong Unit 2 School - Trường học giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức. 

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

biology(n)/baɪˈɒlədʒi/môn Sinh học

2

geography(n)/dʒiˈɒɡrəfi/môn Địa lý

3

history(n)/ˈhɪstri/môn Lịch sử

4

I.T (Information Technology)(n)/ˌɪnfəˌmeɪʃn tekˈnɒlədʒi/môn Tin học

5

Literature(n)/ˈlɪtrətʃə(r)/môn Văn học/ Ngữ văn

6

Music(n)/ˈmjuːzɪk/môn Âm nhạc

7

P.E (Physical Education)(n)/ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/môn Thể dục / Thể chất

8

Physics(n)/ˈfɪzɪks/môn Vật lý

9

act(v)/ækt/hoạt động, hành động

10

activity(n)/ækˈtɪvəti/hoạt động

11

arts and crafts(n)/ˌɑːts ən ˈkrɑːfts/thủ công mỹ nghê

12

drama club(n)/ˈdrɑːmə  klʌb/câu lạc bộ kịch

13

indoor(adj)/ˈɪndɔː(r)/trong nhà

14

outdoor(adj)/ˈaʊtdɔː(r)/ngoài trời

15

sign up(v)/saɪn ʌp /đăng ký

16

adventure(n)/ədˈventʃə(r)/cuộc phiêu lưu

17

author(n)/ˈɔːθə(r)/Nhà văn, tác giả

18

fantasy(n)/ˈfæntəsi/kỳ ảo

19

mystery(n)/ˈmɪstri/bí ẩn

20

novel(n)/ˈnɒvl/tiểu thuyết

Trên đây là Vocabulary - Từ vựng Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rât nhiều tài liệu tiếng Anh 6 sách i-Learn Smart World khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo tại: tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 cả năm

Đánh giá bài viết
21 4.438
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm