Bài tập Unit 2 lớp 6 School i-Learn Smart World

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School i-Learn Smart World

Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com  đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 2 lớp 6 School có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bài tập i-Learn Smart World lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Read and match. 

AB
1. P.Ea. Tiếng Anh
2. Musicb. Sinh học
3. Englishc. Thể dục
4. Physicsd. Vật lý
5. Biologye. Âm nhạc

II. Choose the correct answer. 

1. My favorite subject is English. What's (mine / yours), Lisa?

2. I found a pencil. Is it Lien's? - No, it is (mine/ me)

3. This book isn't (my/ mine) book.

4. I saw a blue cap on the table. Is it (your/ you)?

5. What's (your/ yours) favorite tea? Mine is matcha.

6. Do (you/ your) have an eraser?

III. Read and answer the question. 

We have lots of fun clubs at our school. If you like outdoor activities, the Basketball Club meets at 3 p.m. Every Monday, with the Football Club at the same time on Wednesdays. For indoor activities, the Dance Club starts next Tuesday. It is popular so please sign up on the noticeboard. The Drama Club welcomes anyone who likes acting. On Fridays, Our Arts and Crafts Club is for people who like making things. The cost is $10 per term for materials.

1. Which club is on Wednesdays?

2. Which club wants you to sign up on the noticeboard?

3. Which club needs money?

4. When does the Dance club start?

5. Does Drama club welcome anyone who likes reading?

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - d; 5 - b;

II. Choose the correct answer.

1. My favorite subject is English. What's (mine / yours), Lisa?

2. I found a pencil. Is it Lien's? - No, it is (mine/ me)

3. This book isn't (my/ mine) book.

4. I saw a blue cap on the table. Is it (your/ you)?

5. What's (your/ yours) favorite tea? Mine is matcha.

6. Do (you/ your) have an eraser?

III. Read and answer the question.

1 - The football club.

2 - The Dance club.

3 - The Arts and Crafts club.

4 - Next Tuesday.

5 - No, it doesn't.

Trên đây là Bài tập Unit 2 School tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật tài liệu Lý thuyết & Bài tập Unit 2 School lớp 6 khác như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 1

Từ vựng Unit 2 lớp 6 School

Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

Đánh giá bài viết
14 12.152
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm