Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Lesson 3

i-Learn Smart World 6 workbook unit 10 lesson 3

Giải i-Learn Smart World 6 workbook unit 10 Cities around the world lesson 3 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Giải lesson 3 unit 10 sách bài tập i-Learn Smart World 6 trang 60 61 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 3 unit 10 Cities around the world SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words SBT lesson 3 unit 10 Cities around the world

a. Look at the pictures and do the crossword puzzle. Nhìn vào các bức tranh và thực hiện trò chơi ô chữ.

Đáp án

2 - Clean

3 - Temperature

4 - Cheap

5 - Populated

6 - Expensive

b. Fill in the blanks with the words in Task a. 2.  Điền các từ vào chỗ trống trong bài tập a.

Đáp án

2 - cheap

3 - temperature

4 - clean

5 - populated

6 - expensive

Listening tiếng Anh lớp 6 unit 10 lesson 3 trang 60

Listen and fill in the blanks. Lắng nghe và điền vào chỗ trống.

Đáp án

1 - populated

2 - most expensive

3 - cheapest

4 - coldest

5 - polluted

Reading i-Learn Smart World 6 unit 10 lesson 3

a. Read the article and choose the best headline. Đọc bài báo và chọn tiêu đề tốt nhất.

Đáp án

3. Seoul Guide for Visitors

b. Read and answer the questions. Đọc và trả lời câu hỏi.

Đáp án

2 - from April to June

3 - city walls, palaces, and city gates

4 - street food

Writing lesson 3 unit 10 i-Learn Smart World 6 trang 61

Look at the table and write two sentences about each of the following using superlatives. Nhìn vào bảng và viết hai câu về mỗi câu câu sử dụng so sánh nhất.

City

Sydney, Australia

Sao Paulo, Brazil

Toronto, Canada

Ho Chi Minh City, Viemam

Size

4,196 km2

1,521 km2

630 km2

2,061 km2

Average temperature

18.3 °C

18.4 °C

7.4 °C

28.3 °C

Pollution level (*)

10.1

15.3

7.4

25.3

Cost of living index (**)

78.39

46.73

80.68

38.39

Đáp án

1. (size)

Sydney is the biggest.

Ho Chi Minh city is bigger than Sao Paolo.

2. (temperature)

Toronto has the lowest temperature.

Ho Chi Minh city is hotter than Sydney.

3. (pollution)

Ho Chi Minh ciy is the most polluted city.

Toronto is cleaner than Sydney.

4. (cost)

Ho Chi Minh City is the cheapest city.

Toronto is more expensive than Ho Chi Minh city.

Trên đây là Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 10 lesson 3 Cities around the world chi tiết nhất. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm Unit 10 lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 873
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

    Xem thêm