Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 6

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit - Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 6 Vocabulary - Free time dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 6 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 có trong trang 6 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

Xem chi tiết: Soạn Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus đầy đủ nhất

1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check. Nối từ trong hộp với bức tranh từ - 15, sau đó nghe và kiểm tra.

Click để nghe

Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 6

Đáp án

1 - Chatting online; 2 - Reading; 3 - meeting friends;

4 - art; 5 - photography; 6 - cycling;

7 - sport; 8 - animals; 9 - music;

10 - video games; 11 - watching TV; 12 - films;

13 - skateboarding; 14 - cooking; 15 - shopping;

2. Read and complete the text with the words in the box. Then read, listen and check your answers. Đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong hộp. Sau đó đọc, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời.

Click để nghe

photography ; skateboarding ; cooking ; sport ;

reading ; music ; video games ; chatting ;

Hi! I'm Kate. I'm twelve and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball. Apart form sport, I like (1)......... and (2)...... online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into (3)........ and his favorites are football games. Jack isn't on his computer twenty-four hours a day - he and his friends like (4)........ but they aren't very good!

Our parents, Jen and Ed, like books and they're into (5) ....... My mum is interested in (6)...... and her photos are really good. Our mum and dad are good at (7)......Italian food is their favourite.

And you and your family? What are your hobbies and interests?

Đáp án

1 - Music; 2 - chatting; 3 - video games; 4 - skateboarding;

5 - reading; 6 - photography; 7 - cooking;

3. Look at the key phrases and listen. What do the people say? Complete the phrase. Nhìn những cụm từ quan trọng dưới đây và lắng nghe. Họ nói gì? Hoàn thành cụm từ.

Click để nghe

Đáp án

1 - music

2 - cycling

3 - films and watching TV

4 -  reading

5 - shopping and meeting friends

6 - chatting online

7 - skateboarding

8 - art

9 - animals - dogs

4. Write six sentences about your interests. Use the Key Phrases in exercise 3 and the words in exercise 1. Viết 6 câu về sở thích của em. Sử dụng những cụm từ quan trọng trong bài tập 3 và những từ vựng trong bài 1.

Ví dụ:

I'm into sports. Tôi giỏi thể thao.

I'm not good at music. Tôi không giỏi về âm nhạc.

Các em học sinh tự viết theo sở thích cá nhân.

Gợi ý

 1. I'm into books.
 2. I'm interesting in listening to music.
 3. I'm good at English.
 4. I don't like cooking.
 5. I'm not good at drawing.
 6. I like watching films

Hướng dẫn dịch

 1. Tôi thích sách.
 2. Tôi thú vị khi nghe nhạc.
 3. Tôi giỏi tiếng Anh.
 4. Tôi không thích nấu ăn.
 5. Tôi không giỏi vẽ.
 6. Tôi thích xem phim.

5. Use it! Work in pairs. Compare your interests in exercise 4. Thực hành nào! Làm việc theo cặp. So sánh sở thích của em trong bài tập 4. 

Gợi ý 1

A: I’m interested in listening to music..

B: Oh, I’m not interested in music. I’m interested in video games.

A: I’m into books.

B: Oh, I'm into reading books, too.

A: I like watching film.

B: Oh, I don’t like watching film. I like playing sports.

A: I don’t like cooking.

B: Oh, me, too.

Những từ gạch chân các em có thể thay thế bằng hoạt động của mình.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit - Vocabulary. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
24 5.960
Sắp xếp theo
  Tiếng anh 6 Xem thêm