Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 8

Giải Vocabulary tiếng Anh 6 Friends plus Workbook Starter Unit trang 8

Soạn Workbook Vocabulary Basic adjectives Starter Unit lớp 6 trang 8 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn Sách bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com đăng tải. Soạn SBT tiếng Anh Friends Plus lớp 6 trang 8 có đáp án bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh 6 xuất hiện trong Vocabulary Starter Unit SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Look at the pictures. Complete the words. Quan sát tranh. Hoàn thành từ có nghĩa.

Đáp án

1 - old

2 - small

3 - expensive

4 - interesting

5 - popular

6 - boring

7 - horrible

2. Complete the dialogues with the given words. Hoàn thành đoạn hội thoại với từ đã cho.

Đáp án

1 - nice; 2 - boring; 3 - cheap; 4 - slow;

5 - unpopular; 6 - bad; 7 - old; 8 - small;

3. Complete the text with the given words. Hoàn thành đoạn văn với từ đã cho.

Đáp án

1 - new; 2 - fast; 3 - small; 4 - big; 5 - good; 6 - popular;

4. Complete the sentences with not very, quite, very or really, and adjectives from this page. Hoàn thành câu với Not very, quite, very or really và các tính từ trong trang.

Gợi ý

1. My friend is very friendly.

2. My cousin is really nice.

3. Our school is quite small.

4. Shopping is really interesting.

5. Sport on TV is very popular.

6. My favourite film is quite new.

7. London is really old.

8. New computers are not very big.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Vocabulary trang 8 Starter Unit chi tiết. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Giải SBT tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 7

Giải SBT tiếng Anh Friends plus lớp 6 Starter Unit Vocabulary trang 6

Giải tiếng Anh 6 Workbook Starter Unit Language focus trang 5

Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Start Unit Vocabulary Free time trang 4

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Đánh giá bài viết
1 2.082
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm